Idiomes

Els continguts d'aquest lloc web es publiquen en català. A la franja superior del web trobaràs l'accés a un traductor. És el traductor Google i facilita la traducció automàtica dels continguts del web. La versió obtinguda no sempre serà perfecta i l'Ajuntament de Calafell no es pot fer responsable de la correcció de la versió obtinguda. No obstant això, la intenció és que tothom pugui entendre la informació del web.