Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 4 d'abril de 2016

04/04/2016

Acta de vídeo | Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

 1. Aprovació d’actes de 9 i 21 de desembre de 2015.
 2. Modificació de crèdit 3/2016 suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 3. Modificació de crèdit 5/2016 crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Aprovació expedient núm. 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 12.565,53 euros.
 5. Desistiment al·legacions a l'expropiació de la finca de la zona d'equipaments La Rafela.
 6. Resolució provisional per la concessió de subvencions per la rehabilitació immobles dins l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, any 2015.
 7. Bonificació ICIO finca catalogada c/ Principal 1 de Calafell.
 8. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 9. Ratificar el conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona per regular la concessió d'una subvenció per la implementació del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que l’Ajuntament de Calafell s’ha adherit.
 10. Aprovació d’atorgament de subvencions “Calafell Actiu” per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels establiments comercials de Calafell.
 11. Pagament de subvencions a carrosses i comparses participants al Carnaval Xurigué 2016.
 12. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Calafell.
 13. Moció del grup municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l'Ajuntament de Calafell.
 14. Moció del grup municipal de la CUP per un manteniment dels parcs, jardins i espais públics sense l’ús d’herbicides tòxics com el glifosat, pel compliment de la normativa sobre biocides i per avançar cap a una jardineria ecològica.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 16. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 17. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 23 de març de 2016 - convocatòria i documentació

23/03/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero.
 2. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Rosario Inés Lizón.
 3. Proposta de donar compte resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurs especial presentat contra acord classificació empreses del contracte del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.

Sessió plenària ordinària, 7 de març de 2016

07/03/2016

Acta de vídeo | Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

 1. Aprovació de les actes de 5 d'octubre, 2, 23 i 30 de novembre de 2015.
 2. Aprovació inicial de la modificació de l'escut de Calafell.
 3. Modificació de la data de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.
 4. Modificació de la data de celebració de les sessions de les Comissions Informatives.
 5. Aprovació inicial del Reglament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
 6. Aprovació de l'esborrany del nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell, a sotmetre a un procés de participació ciutadana.
 7. Aprovació de la convocatòria, composició de la comissió qualificadora i modificació del termini de presentació de sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts econònmics corresponents a l'exercici 2016.
 8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d'ajust 2012 – 4t trimestre 2015.
 9. Donar compte informe d'execució trimestral 2015 – 4t trimestre.
 10. Proposta expedient núm 2/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos.
 11. Resolució definitiva concessió subvenció per a la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró 2, inclòs a l'àmbit del Pla de Barris, exercici 2014.
 12. Modificació i ampliació del termini d'execució del Projecte d'Intervenció Integral del nucli antic de Calafell.
 13. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Principal 24.
 14. Dessistiment contracte lloguer immoble situat al carrer Baix Penedès 1.
 15. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Lluís Companys 57, local 2.
 16. Dessistiment contracte lloguer immoble locals 3 i 4, carrer Lluís Companys 57.
 17. Modificació núm 01/2016 de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell.
 18. Proposta sobre introduir nous supòsits de complementació, si escau, de la prestació econòmica d'incapacitat temporal i criteris de gestió.
 19. Modificació de l'article 17.5 de l'annex III de les condicions específiques de la Policia Local.
 20. Aprovar la convocatòria pública de les bases d'atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l'exercici 2016.
 21. Aprovar la convocatòria pública de les bases d'atorgament de subvencions per als centres escolars i Ampa's del municipi de Calafell per a l'exercici 2016.
 22. Adhesió del municipi de Calafell a “Catalunya regió europea de la gastronomia 2016.
 23. Aprovació d'ampliació de places de vehicles de llicència d'autotaxi autoritzades al municipi de Calafell.
 24. Aprovació del Reglament regulador dels horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles.
 25. Aprovació de la modificació de les bases específiques i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l'any 2016 de l'Ajuntament de Calafell.
 26. Ratificar el decret d'Alcaldia núm 399/2016 acordant la suspensió de l'expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat.
 27. Moció del grup municipal de Ciutadans pel Protocol Educatiu contra Transfòbia i assetjament escolar per identitat de gènere.
 28. Moció dels grups municipals del PSC i del PP sobre ampliació del centre recretatiu turístic de Vila-seca i Salou.
 29. Moció dels grups d'ERC, CiU, PSC i la CUP, de suport al Banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.
 30. Moció del grup municipal de Ciutadans per limitar l'acumulació de càrrecs públics.
 31. Moció del grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l'Ajuntament de Calafell.
 32. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 33. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
 34. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 1 de febrer de 2016 - acta 2016 - 02

01/02/2016

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

 1. Aprovació del codi de bon govern de l'Ajuntament de Calafell
 2. Ratificació de la dissolució del consorci del camp de tarragona i la seva àrea d'influència i acceptació de l'ingrés en concepte de pagament de la liquidació del consorci
 3. Proposta de resoldre definitivament la concessió de subvencions per la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit del pla de barris, exercici 2014
 4. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2015
 5. Proposta d'acord de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la  modificació de l'estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell i de l'OAM-Fundació Castell de Calafell
 6. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
 7. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2015/4254 i 2015/4255 de data 17/12/2015 corresponent a la otorgació de subvencions
 8. Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2015/4306 i 2015/4307 de data 22/12/2015 corresponents a l'aprovació de PD's de via pública
 9. Donar compte decrets de l'alcaldia núm. 2015/4377, 2015/4378, 2015/4379 i 2015/4380 de data 30/12/2015 corresponents a l'aprovació de PD's de medi ambient
 10. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria, de 22 de gener de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2015, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
 11. Donar compte de l'informe d'intervenció i tresoreria de 22 de gener de 2016, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2015
 12. Moció presentada pel grup municipal de la CUP "Esborrem la simbologia franquista de Calafell"
 13. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
 14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple
 15. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
 16. Precs i preguntes

Sessió plenària ordinària, 11 de gener de 2016 - acta 2016 - 01

11/01/2016

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

 1. Precs i preguntes

Sessió plenària extraordinària, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 19

28/12/2015

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

 1. Proposta d’acord per a l’aplicació del reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, dels dies addicionals de vacances per antiguitat.
 2. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.
 4. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell, Patronat de Turisme i societat municipal CEMSSA per a l’any 2016.
 5. Resolució de les al·legacions contra les ordenances fiscals 2016 i aprovació definitiva.

Sessió plenària extraordinària i urgent, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 18

28/12/2015

Hora: 16.30 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Aprovació per mutu acord de les actes de pagament i ocupació de les finques del peu, zona serveis la Rafel
 3. Aprovació de la proposta de classificació empreses per la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic al municipi de Calafell