Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 2 de novembre de 2016

30/10/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta Ple 23 de març de 2016.
 2. Proposta d'aprovació expedient núm 7/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 19.662,48 euros.
 3. Proposta d'aprovació expedient núm 8/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 75.783,01 euros.
 4. Proposta expedient núm 39/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 5. Proposta expedient núm 40/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 6. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria de 14 d'octubre, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2016.
 7. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria, de 18 d'octubre de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2016, d'acord amb llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 8. Aprovació definitiva Inventari General de béns de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2015.
 9. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l'1 de gener de 2017.
 10. Atorgar una subvenció a l'Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell.
 11. Atorgar una subvenció a l'Associació de Gent Gran de Segur de Calafell.
 12. Atorgar una subvenció a la Llar del Pescador Jubilat.
 13. Atorgar una subvenció a la Llar de jubilats de Calafell Poble.
 14. Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Calafell Poble.
 15. Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Segur de Calafell.
 16. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 17. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 18. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 13 d'octubre de 2016

13/10/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 9 hores
Lloc: a l'antiga sala de plens a la Plaça de Catalunya, 1.

Sessió plenària ordinària, 3 d'octubre de 2016

30/09/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de 7 de març de 2016.
 2. Renúncia càrrec Consell Rector OAM Fundació Castell Calafell.
 3. Aprovació expedient núm 6/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 48.283,17 euros.
 4. Expedient de modificació de crèdit 35/2016 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 5. Donar compte del Decret d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017.
 6. Concessió de subvencions als centres educatius del municipi per a l’exercici 2016.
 7. Concessió de subvencions a les AMPA dels centres educatius del municipi per a l’exericci 2016.
 8. Concessió de subvencions a les entitats culturals del municipi per a l’exercici 2016
 9. Moció del grup municipal de Ciutadans d’estudi per elaborar un “Pla Especial de Condicionament de voreres, paviment i mobiliari urbà pel municipi de Calafell”.
 10. Moció del grup municipal de Ciutadans de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent.
 11. Moció del grup municipal de la CUP per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 13. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 14. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 5 de setembre de 2016

05/09/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta d’1 de febrer de 2016.
 2. Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial del nou reglament orgànic municipal de Calafell.
 3. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2on trimestre 2016.
 4. Donar compte informe d’execució trimestral 2016 - 2on trimestre.
 5. Donar compte decret de l’alcaldia núm. 2016/1318 de data 6/05/2016 corresponent a la contractació dels serveis de socorrisme i vigilància de les platges de Calafell per un termini comprés entre el 8 de maig i el 19 de juny de 2016 contrari a l’objecció de legalitat de l’informe d’intervenció 428/16.
 6. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2016/1875 de data 22/06/2016 corresponent a la contractació dels serveis de socorrisme i vigilància de les platges de Calafell per un termini comprés entre el 23 juny i el 16 d’octubre de 2016 contrari a l’objecció de l’informe d’intervenció 589/16.
 7. Donar compte al ple de l’aprovació de la incoació de l’expedient per regularitzar el servei de distribució gratuïta d’aliments com a recurs municipal.
 8. Donar compte al ple de l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Assemblea local de Creu Roja Calafell i l’Ajuntament de Calafell, per a la prepració i distribució dels lots d’aliments provinents del banc d’aliments de Tarragona.
 9. Pròrroga i modificació del contracte proposada per l’empresa Hife del servei de transport urbà.
 10. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero i de mesures de foment del reciclatge.
 11. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per impulsar estratègies i mesures per reduir la producció de residus i millorar els nivells i la qualitat de la recollida selectiva en el marc de l’Estratègia Catalana Residu Zero.
 12. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per la redacció d’un pla de mandat per al municipi de Calafell.
 13. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la creació del “Portal del Voluntari” i “Borsa de Voluntariat”.
 14. Propostes a donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 15. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 16. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 1 d'agost de 2016

01/08/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Proposta aprovació de les bases, la sol·licitud i memòria idea/pojecte per als premis a la millor idea empresarial Vilarenc Zenit i la millor iniciativa empresarial Vilarenc Zenit.  
 2. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2016.  
 3. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit del Pla de Barris de Calafell i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2016.  
 4. Proposta aprovació inicial modificació puntual POUM (V) PAU carrers Loira i Cossetània.  
 5. Proposta regularització de subvencions atorgades per ajuts rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit del Pla de Barris, als titulars de les finques dels carrers Barcelona 8, Joan Miró 1 i Marquès de Samà 1.
 6. Proposta aprovació provisional Ordenança general Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics.
 7. Proposta rectificació error material coeficients de participació de tres parades del mercat municipal i un apacament.  
 8. Proposta d’aprovació expedient núm 5/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 74.589,75 euros.  
 9. Declaració d’un crèdit com a no disponible.  
 10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria, de 22 de juliol de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 11. Donar compte de l’informació d’intervenció i tresoreria de 22 de juliol, sobre el període de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.  
 12. Proposta d’aprovació expedient núm 3/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 258,89 euros.  
 13. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.bis LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.  
 14. Proposta d’acord d’aprovació de les dues festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2017.  
 15. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’estratègia catalana residu zero i de mesures de foment del reciclatge.  
 16. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans en relació amb l’elaboració d’una campanya “No tiramos la comida, hay familias con hambre”. 
 17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple. 
 18. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local. 
 19. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 20 de juliol de 2016

20/07/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2016 a 2017, que s’incoporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 3. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2016.
 4. Proposta d’aprovació subvencions a les entitats esportives federades per a l’any 2016.

Sessió plenària ordinària, 4 de juliol de 2016

04/07/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Proposta d'aprovació expedient núm 4/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 120.537,51 euros.
 2. Proposta de regularització de la subvenció atorgada per ajuts al comerç dins l'àmbit del Pla de Barris, al titular del carrer Josep Bargés i Barba 38 de Calafell.
 3. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Calafell per a l'aplicació de mesures alternatives a persones menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues.
 4. Proposta modificació contractual contracte signat amb Rutabec servei manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell (13/14-CNT).
 5. Proposta expedient núm 23/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes.
 6. Proposta expedient núm 20/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de baixes per anul·lació.
 7. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Penedesencs i l'Ajuntament de Calafell per l'any 2016 i atorgament d'una subvenció de 1.500 euros.
 8. Moció presentada pel grup municipal de CiU sobre el replantejament de l'actual govern municipal sobre la nova ubicació d'algunes de les dependències del municipi i per un procés participatiu vinculant per saber l'opinió dels veïns i veïnes de Calafell.
 9. Moció presentada el grup municipal de CiU, per a mantenir la sala de plens a la casa consistorial i reubicar de nou la regidoria de Cultura a la casa de cultura de Cal Bolavà.
 10. Moció presentada pel grup municipal de CiU per a sotmetre a opinió ciutadana els canvis de dependències municipals que vol imposar l'equip de govern.
 11. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l'adhesió a l'estratègia catalana Residu Zero i de mesures de foment del reciclatge.
 12. Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització.
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 14. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 15. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 13 de juny de 2016

13/06/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Proposta de concórrer a la convocatòria de subvenció pel programa operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per l’operació anomenada: projecte de rehabilitació i reutilització de la Masia de Cal Rion.

Sessió plenària ordinària, 6 de juny de 2016

06/06/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació d'acta d'11 de gener de 2016.
 2. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal.
 3. Resolució de contracte de concessió patrimonial de bé de domini públic per ús privatiu de la parada del Mercat municipal pels reiterats incompliments d'horari per part dels titulars de laparada anomenada Peixateria La Goleta SL.
 4. Aprovació expedient núm 3/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 287.082,28 euros.
 5. Aprovar la rectificació d'error material de l'acord de Ple de 27 de febrer de 2014 on es derogava la taxa 2.2.11.
 6. Modificació de crèdit 15/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 7. Donar compte informe execució trimestral 2016 - 1r trimestre.
 8. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d'ajust 2012 - 1r trimestre 2016-05-13.
 9. Aprovació de l'inventari general de béns de l'Ajuntament de Calafell a 31 de desembre de 2015.
 10. Aprovació inicial bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell.
 11. Suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la modificació del POUM III, Passatge del Ferrocarril.
 12. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (IV).
 13. Moció del grup municipal d'ERC per a la dinamització del nucli de Calafell Poble.
 14. Moció del grup municipal de CiU per a la creació d'unes bases generals que regeixin els processos de selecció d'empleats públics.
 15. Moció del grup municipal d'ERC per a la retirada de competències del regidor del grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.
 16. Moció del grup municipal de la CUP en suport a la Llei 24/2015, a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d'habitatge i pobresa energètica, i de mesures municipals enfront de l'emergència energètica i habitacional.
 17. Moció del grup municipal de la CUP en suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC.
 18. Moció del grup municipal de CiU per a revocar el títol d'alcalde honorífic i perpetu al senyor Francisco Franco Bahamonde.
 19. Moció del grup municipal de Ciutadans per a l'estudi i anàlisi de viabilitat de l'asfaltat i replantejament del “Camí de Montmar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i Montmar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d'autobús urbà.
 20. Moció del grup municipal del PSC per a l'eliminació de qualsevol referència en el municipi de la família Pujol-Ferrusola.
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 22. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 23. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 30 de maig de 2016

26/05/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 14 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 26 de juny de 2016.
 2. Elecció de jutge de pau titular i substitut de Calafell.