Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 6 de febrer de 2017

06/02/2017

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes dels plens de 30 de maig i 6 de juny de 2016.
 2. Proposta de deixar sense efecte l’adhesió a la “Red Entidades Locales por la Transparencia y Participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias”.
 3. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Calafell a la Declaració Universal sobre els Arxius.
 4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa SOREA SAU.
 5. Proposta d’acord per a la formalització de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2017.
 6. Proposta d’acord de delegació de competències d’inspecció i instrucció d’activitats de la Generalitat de Catalunya.
 7. Proposta de ratificació dels Decrets núms 2016/3943, entitat cultural ARC; 2016/3944, entitat cultural Colla Gegantera i Grallera; 2016/3956, entitat cultural Banda de Timbals i Gralles de Mas Romeu; 2016/3957, entitat cultural Amics del Patrimoni;  2016/3958, AMPA Escola Mossèn Cinto Verdaguer; i els decrets de rectificació d’errors 2017/24, entitat cultural ARC; 2017/25, entitat cultural Colla Gegantera i Grallera, i 2017/29, entitat cultural Banda de Timbals i Gralles de Mas Romeu.
 8. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/3652, de data 2/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 08941253_16 relatiu a la consignació pressupostària sol·licitada pel departament de Recursos Humans, segons expedient núm 5345/16.
 9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/3961, de data 22/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 818_16 referent a la contractació per part del departament de Turisme de la coordinació i organització de diferents esdeveniments esportius per part del senyor José Manuel Abascal Gómez.
 10. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/4009, de data 29/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 1419_16 per la contractació del lloguer de decoració de Nadal 6790/2016.
 11. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm 66/2017, sobre modificacions pressupostàries.
 12. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2015.
 13. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual núm IV del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Calafell en relació al PAU 25 Maresme_Calafell.
 14. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm 100/2017 de 19 de gener d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2015, en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP 43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de PROINOR.
 15. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana per a la declaració de persona non grata al diputat del Partit Popular, senyor Xavier García Albiol.
 16. Moció del grup municipal del PSC per revocar la figura de persona non grata a totes les persones així declarades i perquè l’ús d’aquest terme no sigui utlitzat mai més per causes de discrepància ideològica al terme municipal de Calafell.
 17. Donar compte de les resolucions dictades.
 18. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 19. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 9 de gener de 2017

09/01/2017

Veure vídeo (obre una finestra nova) 

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta 02 de maig de 2016
 2. Mocíó presentada pel grup municipal del PSC sobre la reinversió del superàvit.
 3. Donar compte de les resolucions dictades
 4. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
 5. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 28 de desembre de 2016

28/12/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta d’aprovació expedient núm. 10/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 3. Proposta d’aprovacio expedient num. 4/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 290,40 euros.
 4. Proposta d’aprovacio expedient num. 5/16 de reconeixement extrajudicial de credits de l’OAM Fundacio Castell de Calafell, per import de 1.300,00 euros.
 5. Resolució al·legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017.
 6. Proposta d’aprovació de cancel·lació del deute amb RUBATEC.
 7. Proposta d’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes de l’any 2016.
 8. Resolució del contracte de concessió patrimonial del bé de domini públic per ús privatiu de la parada del mercat municipal pels reiterats incompliments d’horari per part del titular d’una parada del mercat.
 9. Avocació de la competència en matèria de preus públics atorgada pel Ple a la JGL
 10. Suspensió tramitació exp. subvenció "Calafell Actiu" atorgada per acord del Ple en data 4 d'abril de 2016, per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels negocis ubicats a Calafell, entitat comercial Salvador Torras Blanco
 11. Proposta suspensió tramitació expedient subenció "Calafell Actiu" atorgada per acord del ple en data 4 d'abril de 2016 per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels negocis ubicats a calafell, entitat comercial calafell Pa Torrat 2012 SL.
 12. Proposta suspensió tramitació expedient subvenció "Calafell Actiu" atorgada per acord del ple en data 4 d'abril de 2016 per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels negocis ubicats a calafell, entitat comercial Monica Vidal Perez
 13. Proposta de canvi de modalitat de gestió directa del Patronat municipal de turisme de Calafell i dissolució i integració de l’ens en l’Ajuntament.

Sessió plenària ordinària, 12 de desembre de 2016

12/12/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió de 4 d’abril de 2016
 2. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 3. Donar compte Decret d’Alcaldia núm 2336-2016 de 4 d’agost corresponent a la contractació de l’empresa Creu Roja per la prestació del servei de transport adaptat contrari a l’objecció de l’informe d’intervenció 527/16.
 4. Donar compte informació d’execució trimestral 2016 - 3r trimestre.
 5. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’ajust 2012 - 3r trimestre 2016.
 6. Donar compte del decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2015.
 7. Proposta d’aprovació expedient núm 9/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 8. Donar compte decret d’alcaldia 2016/3106 de data 24/10/2016 corresponent a la discrepància amb l’informe d’intervenció 976-16 de data 17 d’octubre 2016
 9. Donar compte decret d’alcaldia 2016/2860 de data 4/10/2016.
 10. Donar compte del decret d’alcaldia 2016/3107 de data 24/10/2016.
 11. Donar compte del decret d’alcaldia núm 2016/3107 de data 10/11/2016.
 12. Proposta de regularització de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns de Mas Romeu, anualitat 2015.
 13. Bonificació llicència obra menor núm 130-2016 arranjament d’acés interior escola i reparar filtracions passadís escola Santa Creu.
 14. Proposta de declarar d’interés social i d’aplicació d’una bonificació del 95% en l’Impost sobre Béns a Tandem Wellness SL.
 15. Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut per als anys 2016-2019.
 16. Proposta d’aprovació de modificació de les bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i convocatòria pública de subvencions per a l’any 2017.
 17. Moció presentada pel grup municipal de C’S per a elaborar un pla especial d’acondicionament de voreres, paviment i mobiliari urbà per al municipi de Calafell.
 18. Moció presentada pel grup municipal de C’S perquè l’Ajuntament prengui les mesures de comprovació i investigació oportunes per verificar els ingressos procedents de la facturació de les empreses explotadores de subministre d’interès general.
 19. Moció presentada pel grup municipal del PSC de suport a les oficines liquidadores.
 20. Moció del grup municipal de la CUP per al foment i ús de la bicicleta a Calafell.
 21. Moció del grup municipal de la CUP de suport a totes les persones amenaçades per procediments judicials pel seu compromís amb el dret a l'autodeterminació i la sobirania.
 22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 23. Donar compte de les actes de Junta Govern Local.
 24. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 2 de novembre de 2016

30/10/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta Ple 23 de març de 2016.
 2. Proposta d'aprovació expedient núm 7/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 19.662,48 euros.
 3. Proposta d'aprovació expedient núm 8/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 75.783,01 euros.
 4. Proposta expedient núm 39/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 5. Proposta expedient núm 40/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 6. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria de 14 d'octubre, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2016.
 7. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria, de 18 d'octubre de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2016, d'acord amb llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 8. Aprovació definitiva Inventari General de béns de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2015.
 9. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l'1 de gener de 2017.
 10. Atorgar una subvenció a l'Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell.
 11. Atorgar una subvenció a l'Associació de Gent Gran de Segur de Calafell.
 12. Atorgar una subvenció a la Llar del Pescador Jubilat.
 13. Atorgar una subvenció a la Llar de jubilats de Calafell Poble.
 14. Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Calafell Poble.
 15. Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Segur de Calafell.
 16. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 17. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 18. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 13 d'octubre de 2016

13/10/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 9 hores
Lloc: a l'antiga sala de plens a la Plaça de Catalunya, 1.

Sessió plenària ordinària, 3 d'octubre de 2016

30/09/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de 7 de març de 2016.
 2. Renúncia càrrec Consell Rector OAM Fundació Castell Calafell.
 3. Aprovació expedient núm 6/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 48.283,17 euros.
 4. Expedient de modificació de crèdit 35/2016 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 5. Donar compte del Decret d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017.
 6. Concessió de subvencions als centres educatius del municipi per a l’exercici 2016.
 7. Concessió de subvencions a les AMPA dels centres educatius del municipi per a l’exericci 2016.
 8. Concessió de subvencions a les entitats culturals del municipi per a l’exercici 2016
 9. Moció del grup municipal de Ciutadans d’estudi per elaborar un “Pla Especial de Condicionament de voreres, paviment i mobiliari urbà pel municipi de Calafell”.
 10. Moció del grup municipal de Ciutadans de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent.
 11. Moció del grup municipal de la CUP per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 13. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 14. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 5 de setembre de 2016

05/09/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta d’1 de febrer de 2016.
 2. Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial del nou reglament orgànic municipal de Calafell.
 3. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2on trimestre 2016.
 4. Donar compte informe d’execució trimestral 2016 - 2on trimestre.
 5. Donar compte decret de l’alcaldia núm. 2016/1318 de data 6/05/2016 corresponent a la contractació dels serveis de socorrisme i vigilància de les platges de Calafell per un termini comprés entre el 8 de maig i el 19 de juny de 2016 contrari a l’objecció de legalitat de l’informe d’intervenció 428/16.
 6. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2016/1875 de data 22/06/2016 corresponent a la contractació dels serveis de socorrisme i vigilància de les platges de Calafell per un termini comprés entre el 23 juny i el 16 d’octubre de 2016 contrari a l’objecció de l’informe d’intervenció 589/16.
 7. Donar compte al ple de l’aprovació de la incoació de l’expedient per regularitzar el servei de distribució gratuïta d’aliments com a recurs municipal.
 8. Donar compte al ple de l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Assemblea local de Creu Roja Calafell i l’Ajuntament de Calafell, per a la prepració i distribució dels lots d’aliments provinents del banc d’aliments de Tarragona.
 9. Pròrroga i modificació del contracte proposada per l’empresa Hife del servei de transport urbà.
 10. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero i de mesures de foment del reciclatge.
 11. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per impulsar estratègies i mesures per reduir la producció de residus i millorar els nivells i la qualitat de la recollida selectiva en el marc de l’Estratègia Catalana Residu Zero.
 12. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per la redacció d’un pla de mandat per al municipi de Calafell.
 13. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la creació del “Portal del Voluntari” i “Borsa de Voluntariat”.
 14. Propostes a donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 15. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 16. Precs i preguntes.

Sessió plenària ordinària, 1 d'agost de 2016

01/08/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Proposta aprovació de les bases, la sol·licitud i memòria idea/pojecte per als premis a la millor idea empresarial Vilarenc Zenit i la millor iniciativa empresarial Vilarenc Zenit.  
 2. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2016.  
 3. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit del Pla de Barris de Calafell i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2016.  
 4. Proposta aprovació inicial modificació puntual POUM (V) PAU carrers Loira i Cossetània.  
 5. Proposta regularització de subvencions atorgades per ajuts rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit del Pla de Barris, als titulars de les finques dels carrers Barcelona 8, Joan Miró 1 i Marquès de Samà 1.
 6. Proposta aprovació provisional Ordenança general Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics.
 7. Proposta rectificació error material coeficients de participació de tres parades del mercat municipal i un apacament.  
 8. Proposta d’aprovació expedient núm 5/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 74.589,75 euros.  
 9. Declaració d’un crèdit com a no disponible.  
 10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria, de 22 de juliol de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 11. Donar compte de l’informació d’intervenció i tresoreria de 22 de juliol, sobre el període de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.  
 12. Proposta d’aprovació expedient núm 3/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 258,89 euros.  
 13. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.bis LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.  
 14. Proposta d’acord d’aprovació de les dues festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2017.  
 15. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’estratègia catalana residu zero i de mesures de foment del reciclatge.  
 16. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans en relació amb l’elaboració d’una campanya “No tiramos la comida, hay familias con hambre”. 
 17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple. 
 18. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local. 
 19. Precs i preguntes.

Sessió plenària extraordinària, 20 de juliol de 2016

20/07/2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2016 a 2017, que s’incoporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 3. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2016.
 4. Proposta d’aprovació subvencions a les entitats esportives federades per a l’any 2016.