Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària ordinària, 1 de febrer de 2016 - acta 2016 - 02

01/02/2016

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

 1. Aprovació del codi de bon govern de l'Ajuntament de Calafell
 2. Ratificació de la dissolució del consorci del camp de tarragona i la seva àrea d'influència i acceptació de l'ingrés en concepte de pagament de la liquidació del consorci
 3. Proposta de resoldre definitivament la concessió de subvencions per la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit del pla de barris, exercici 2014
 4. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2015
 5. Proposta d'acord de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la  modificació de l'estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell i de l'OAM-Fundació Castell de Calafell
 6. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
 7. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2015/4254 i 2015/4255 de data 17/12/2015 corresponent a la otorgació de subvencions
 8. Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2015/4306 i 2015/4307 de data 22/12/2015 corresponents a l'aprovació de PD's de via pública
 9. Donar compte decrets de l'alcaldia núm. 2015/4377, 2015/4378, 2015/4379 i 2015/4380 de data 30/12/2015 corresponents a l'aprovació de PD's de medi ambient
 10. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria, de 22 de gener de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2015, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
 11. Donar compte de l'informe d'intervenció i tresoreria de 22 de gener de 2016, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2015
 12. Moció presentada pel grup municipal de la CUP "Esborrem la simbologia franquista de Calafell"
 13. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
 14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple
 15. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
 16. Precs i preguntes

Sessió plenària ordinària, 11 de gener de 2016 - acta 2016 - 01

11/01/2016

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

 1. Precs i preguntes

Sessió plenària extraordinària, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 19

28/12/2015

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

 1. Proposta d’acord per a l’aplicació del reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, dels dies addicionals de vacances per antiguitat.
 2. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.
 4. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell, Patronat de Turisme i societat municipal CEMSSA per a l’any 2016.
 5. Resolució de les al·legacions contra les ordenances fiscals 2016 i aprovació definitiva.

Sessió plenària extraordinària i urgent, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 18

28/12/2015

Hora: 16.30 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Aprovació per mutu acord de les actes de pagament i ocupació de les finques del peu, zona serveis la Rafel
 3. Aprovació de la proposta de classificació empreses per la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic al municipi de Calafell

Acta de ple 2015-11

28/09/2015