Plens - ordres del dia i actes

Sessió plenària extraordinària, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 19

28/12/2015

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Ordre del dia:

  1. Proposta d’acord per a l’aplicació del reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, dels dies addicionals de vacances per antiguitat.
  2. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
  3. Proposta d’aprovació de la modificació de l’estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.
  4. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell, Patronat de Turisme i societat municipal CEMSSA per a l’any 2016.
  5. Resolució de les al·legacions contra les ordenances fiscals 2016 i aprovació definitiva.

Sessió plenària extraordinària i urgent, 28 de desembre de 2015 - acta 2015 - 18

28/12/2015

Hora: 16.30 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

  1. Ratificar la urgència de la sessió
  2. Aprovació per mutu acord de les actes de pagament i ocupació de les finques del peu, zona serveis la Rafel
  3. Aprovació de la proposta de classificació empreses per la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic al municipi de Calafell

Acta de ple 2015-11

28/09/2015

Acta de ple 2015-9

03/08/2015