Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

03/06/2019
Dissolució del Grup Polític Municipal “Unió i Alternativa Municipal”

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 9 de maig de 2019, va donar compte de la consideració dels senyors Josep Parera i Ribell i Joan Maria Triadó i Juan com a regidors membres no adscrits d’aquesta corporació per causa d’abandonament de la formació política “Unió i Alternativa Municipal”, en la candidatura de la qual es van presentar i concórrer en les anteriors eleccions municipals de 2015.

Anunci (PDF, 86.28 KB)

01/06/2019
Aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l’exercici 2019

Anunci (PDF, 43.8 KB)

10/05/2019
Edicte, inici d’expedient per l’atorgament de llicència d’usos i obres provisionals a favor de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Edicte, expedient 3337/19 (PDF, 104.07 KB)

06/05/2019
Aprovació d'extinció dels convenis d'adhesió al carnet Calafell Viu + al Carnet Calafell Viu + amb entitats i establiments del municipi de Calafell

02/05/2019
Autorització de la celebració del Festival Riverside 2019 el 4 de maig de 2019 al Port de Segur de Calafell

26/03/2019
Participació, subvencions i premis per a carrosses i comparses participants en el Carnaval Xurigué de Calafell

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions i premis, en règim de concurrència competitiva, per a carrosses i comparses participants en les rues del Carnaval “Xurigué” de Calafell 2019, aprovada per la Junta de Govern Local del 7 de gener de 2019, que es regeix per les Bases reguladores de subvencions del Carnaval, aprovades per la Junta de Govern Local del 19 de novembre de 2018.