Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

31/10/2018
Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de l’aparcament del carrer Clos del Becu de Calafell

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’aparcament del carrer Clos del Becu de Calafell, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 65.606,97 €. Expedient 8875/18.

31/10/2018
Bases reguladores per a la realització de la Festa dels Tres Tombs 2019

04/10/2018
Aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual

28/08/2018
Inici d’expedient 5775/18 per l’atorgament de llicència d’usos i obres provisionals

Inici d’expedient per l’atorgament de llicència d’usos i obres provisionals a favor del Sr. Ignacio Alvarez Daroca, per la instal·lació de l’activitat de MAGATZEM DE PETITES EMBARCACIONS I MATERIAL NÀUTIC dins del PMU 8, l’Escorxador al c. del Pou, 61 de Calafell. Expedient 5775/18.

24/08/2018
Aprovació inicial del Projecte de millora de l’accessibilitat a la vessant Nord de l’entorn del Castell de Calafell

24/08/2018
Aprovació inicial del Projecte de Renovació de l’Enllumenat del Castell de Calafell