Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

28/08/2018
Inici d’expedient 5775/18 per l’atorgament de llicència d’usos i obres provisionals

Inici d’expedient per l’atorgament de llicència d’usos i obres provisionals a favor del Sr. Ignacio Alvarez Daroca, per la instal·lació de l’activitat de MAGATZEM DE PETITES EMBARCACIONS I MATERIAL NÀUTIC dins del PMU 8, l’Escorxador al c. del Pou, 61 de Calafell. Expedient 5775/18.

24/08/2018
Aprovació inicial del Projecte de millora de l’accessibilitat a la vessant Nord de l’entorn del Castell de Calafell

24/08/2018
Aprovació inicial del Projecte de Renovació de l’Enllumenat del Castell de Calafell

16/08/2018
Concessió de l’ús privatiu i contracte menor de servei de la Zona Nàutica del Port de Segur

10/08/2018
Modificació del calendari fiscal aprovat per a l’exercici 2018

07/08/2018
Anunci de notificació, autorització dels treballs d'adaptació de serveis al c. de Mar

Anunci de notificació per l'autorització dels treballs d'adaptació de la xarxa elèctrica i telefònica, derivats del projecte d'urbanització del c. de Mar.