Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

05/04/2018
Modificar el punt 3 de les bases per a la concessió d’ajuts pel servei de teleassistència domiciliària

..."1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell realitzada el 2 d’agost de 2005, va aprovar les bases per a la concessió d’ajuts pel servei de teleassistència domiciliària.

2. Aquestes bases es van publicar al BOP de Tarragona núm.46 el 24 de febrer de 2006.

3. Es vol modificar el punt 3 d’aquestes bases, corresponent als criteris de priorització,"...

23/03/2018
Aprovar inicialment el projecte d’adequació de la Vorera Nord del passeig Marítim de St. Joan de Déu, entre els carrers Antonio Almazor i c/ Duero al nucli de Segur de Calafell

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018/839, de data 28 de febrer de 2018, es va resoldre aprovar inicialment el projecte d’adequació de la Vorera Nord del passeig Marítim de St. Joan de Déu, entre els carrers Antonio Almazor i c/ Duero al nucli de Segur de Calafell, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracta de 1.656.362,71 €. Per tal de facilitar la seva execució s’ha dividit en dues fases:

Fase 1, tram entre el carrer Antonio Almazor i l’eix del carrer Miño, pressupost per contracta, 1.193.491,22 €

Fase 2, tram entre el c/ Miño i el c/ Duero, pressupost per contracta, 462.871,49 €

L’esmentat projecte es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, en el B.O.P de Tarragona, cas de no presentar-se al·legacions es considerarà aprovat defi nitivament, sense necessitat de nou acord.

bopt_vorera_nord.pdf (PDF, 81.64 KB)

09/03/2018
Constitució de l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional “Sector PPU 2 Hostal del Prat”

..."Aprovar la constitució de l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional “Sector PPU 2 Hostal del Prat” de Calafell, formalitzada mitjançant escriptura pública de constitució, de 17 de novembre de 2017, atorgada davant del notari de Vilanova i La Geltrú, Sr. Emilio González Bou, amb número 2.558 del seu protocol."...

PPU2_hostal_del_prat.pdf (PDF, 129.26 KB)

06/03/2018
Expedient per a la mutació del bé demanial, habitatge lletra C, situat al carrer Cosme Mainé, núm. 1

Casa_mestres_C.pdf (PDF, 127.39 KB)

20/02/2018
Comissió de Delimitació Territorial,

..."1. El 22 de juny de 2017, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, amb informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial, va comunicar la resolució de 16 de maig de 2017, per la qual s’iniciava l’expedient de delimitació del terme municipal de Calafell amb el municipi de Cunit."...


20/02/2018
Pla de Mandat pel municipi de Calafell

..."1. El 5 de setembre de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar la moció, presentada pel grup municipal d’ERC, per a la redacció d’un Pla de Mandat pel municipi de Calafell. En aquest sentit, el Ple va acordar:"...