Òrgans de govern i funcions

El Reglament Orgànic Municipal regula l'organització i el funcionament de l'Ajuntament de Calafell i dels seus diferents òrgans, en exercici de la potestat reglamentària i d'autoorganització que li reconeix la legislació sobre règim local.

L'organització municipal està composta per:

  1. L'alcalde/ssa
  2. Els/les tinents d'alcalde
  3. La Junta de Govern Local
  4. El Ple (format per 21 regidors)
  5. Les comissions informatives
  6. Junta de Portaveus
  7. Els/les regidors/es delegats/des

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere, 29.

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern amb atribucions d'assessorament i assistència a l'Alcalde en les seves funcions de govern i d'exercici de les quals li siguin delegades pel mateix Alcalde o pel Ple. La Junta de Govern Locales reuneix en sessions ordinàries cada dilluns a les 11 hores.

  • Data última actualització: 28 de desembre de 2017