Campanyes institucionals

L'Ajuntament de Calafell ha contractat a l'empresa Ona Daurada Grup de Comunicació S.L. la qual gestiona les tasques de les insercions publicitàries mensuals a la publicació gratuïta independent InfoCalafell.

Aquest contracte es de caracter anual, es pot trobar la informació a l'enllaç http://calafell.cat/transparencia/informacio-economica/2016, despeses corrents capitol II per proveïdors.

Aquest contracte te una durada de 6 mesos, l'any 2016, per un import de 4.356€.

InfoCalafell es reparteix a tot el municipi amb una tirada mensual de 4.000 exemplars, l'Ajuntament disposa 4 pàgines d'insercions publicitàries.