Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

06/06/2016
Sessió plenària ordinària, 6 de juny de 2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació d'acta d'11 de gener de 2016.
 2. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal.
 3. Resolució de contracte de concessió patrimonial de bé de domini públic per ús privatiu de la parada del Mercat municipal pels reiterats incompliments d'horari per part dels titulars de laparada anomenada Peixateria La Goleta SL.
 4. Aprovació expedient núm 3/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 287.082,28 euros.
 5. Aprovar la rectificació d'error material de l'acord de Ple de 27 de febrer de 2014 on es derogava la taxa 2.2.11.
 6. Modificació de crèdit 15/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 7. Donar compte informe execució trimestral 2016 - 1r trimestre.
 8. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d'ajust 2012 - 1r trimestre 2016-05-13.
 9. Aprovació de l'inventari general de béns de l'Ajuntament de Calafell a 31 de desembre de 2015.
 10. Aprovació inicial bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell.
 11. Suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la modificació del POUM III, Passatge del Ferrocarril.
 12. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (IV).
 13. Moció del grup municipal d'ERC per a la dinamització del nucli de Calafell Poble.
 14. Moció del grup municipal de CiU per a la creació d'unes bases generals que regeixin els processos de selecció d'empleats públics.
 15. Moció del grup municipal d'ERC per a la retirada de competències del regidor del grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.
 16. Moció del grup municipal de la CUP en suport a la Llei 24/2015, a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d'habitatge i pobresa energètica, i de mesures municipals enfront de l'emergència energètica i habitacional.
 17. Moció del grup municipal de la CUP en suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC.
 18. Moció del grup municipal de CiU per a revocar el títol d'alcalde honorífic i perpetu al senyor Francisco Franco Bahamonde.
 19. Moció del grup municipal de Ciutadans per a l'estudi i anàlisi de viabilitat de l'asfaltat i replantejament del “Camí de Montmar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i Montmar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d'autobús urbà.
 20. Moció del grup municipal del PSC per a l'eliminació de qualsevol referència en el municipi de la família Pujol-Ferrusola.
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 22. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 23. Precs i preguntes.
Acta_06_06_2016.pdf (PDF, 448.4 KB)

26/05/2016
Sessió plenària extraordinària, 30 de maig de 2016

Veure vídeo (obre una finestra nova)

Hora: 14 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 26 de juny de 2016.
 2. Elecció de jutge de pau titular i substitut de Calafell.
Acta_30_05_2016.pdf (PDF, 93.67 KB)

02/05/2016
Sessió plenària ordinària, 2 de maig de 2016

Acta de vídeo | Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

Ordre del dia:

 1. Aprovació d’actes de 28 de desembre de 2015.  
 2. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (III).  
 3. Donar compte de la Sentència del TSJC núm. 973, de 29/12/2015, dictada contra la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, envers el P.P. Bellamar Nord i proposta de Conveni en compliment de l'esmentada Sentència.  
 4. Expedient relatiu a la desafectació de l'edifici conegut amb el nom de "Club de Tennis Bonavista".
 5. Expedient relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del bé immoble patrimonial municipal al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 6. Modificació de crèdit 8/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.  
 7. Modificació de crèdit 9/2016, Suplement de Crèdit Finançat Amb Baixes. 
 8. Modificació de crèdit 10/2016, Crèdit Extraordinari Finançat Amb Baixes.  
 9. Modificació de crèdit 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes. 
 10. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2.01.19, reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis de l'Àrea de Qualitat de Vida.  
 11. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2015.  
 12. Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de l’exercici 2015.  
 13. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.  
 14. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 69.659,97 euros.  
 15. Aprovació expedient núm. 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 190,80 euros. 
 16. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47 euros. 
 17. Donar compte decret de l’Alcaldia núm. 2016/662, de data 14/03/2016, corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini pel Període 2017-2019.  
 18. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 15 d’abril, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.  
 19. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril, sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 20. Adhesió en la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal del personal de l’OAM Fundació Castell de Calafell al personal de l’Ajuntament de Calafell.  
 21. Aprovació del Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Castell de Calafell, i CEMSSA.  
 22. Aprovació del Protocol del Projecte de Reutilització de Llibres del Curs 2016-2017.  
 23. Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels seus Estatuts.  
 24. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal CEMSSA.  
 25. Revisió de preus del contracte del servei de Transport Públic de La Hispano de Fuente en Segures, S.A., empresa adjudicatària del servei de transport urbà del municipi de Calafell.  
 26. Rectificació error material de l’acord de Ple del dia 23 de març de 2016 i ampliació per omissió Conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Na Rosario Ines Lizon.  
 27. Moció del grup municipal de la CUP per un manteniment dels parcs, jardins i espais públics sense l’ús d’herbicides tòxics com el glifosat, pel compliment de la normativa sobre biocides i per avançar cap a una jardineria ecològica.  
 28. Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Calafell.  
 29. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Calafell.  
 30. Moció del grup municipal de Ciutadans instant al Departament de Salut i al Sistema d’Emergències Mèdiques perquè Calafell disposi d’una Unitat Medicalitzada amb Base a Calafell i que s’augmenti a 24 hores la dotació SVB amb base a Segur de Calafell.  
 31. Moció dels grups municipals de CIU, PSC, C’S, PPC i UAM per la millora de la connexió amb Transport Públic del Penedès Marítim amb l’Aeroport de Barcelona - El Prat (BCN).  
 32. Moció del grup municipal de la CUP per un seguiment i control efectius del compliment de les Mocions aprovades pel Ple. 
 33. Moció del grup municipal d’ERC de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels Refugiats. 
 34. Moció del grup municipal d’ERC de suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0’7% de l’IRPF.  
 35. Moció del grup municipal de Ciutadans d’instar al Govern de la Generalitat a garantir el finançament mínim de les guarderies de Calafell.  
 36. Moció del grup municipal de la CUP de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir  
 37. Donar Compte De Les Resolucions Dictades Des Del Darrer Ple.  
 38. Donar Compte De Les Actes De Junta De Govern Local. 
 39. Precs i Preguntes.
Acta_2_Maig_2016.pdf (PDF, 2.23 MB)

04/04/2016
Sessió plenària ordinària, 4 d'abril de 2016

Acta de vídeo | Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

 1. Aprovació d’actes de 9 i 21 de desembre de 2015.
 2. Modificació de crèdit 3/2016 suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 3. Modificació de crèdit 5/2016 crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Aprovació expedient núm. 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 12.565,53 euros.
 5. Desistiment al·legacions a l'expropiació de la finca de la zona d'equipaments La Rafela.
 6. Resolució provisional per la concessió de subvencions per la rehabilitació immobles dins l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, any 2015.
 7. Bonificació ICIO finca catalogada c/ Principal 1 de Calafell.
 8. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 9. Ratificar el conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona per regular la concessió d'una subvenció per la implementació del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que l’Ajuntament de Calafell s’ha adherit.
 10. Aprovació d’atorgament de subvencions “Calafell Actiu” per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels establiments comercials de Calafell.
 11. Pagament de subvencions a carrosses i comparses participants al Carnaval Xurigué 2016.
 12. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Calafell.
 13. Moció del grup municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l'Ajuntament de Calafell.
 14. Moció del grup municipal de la CUP per un manteniment dels parcs, jardins i espais públics sense l’ús d’herbicides tòxics com el glifosat, pel compliment de la normativa sobre biocides i per avançar cap a una jardineria ecològica.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 16. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
 17. Precs i preguntes.
Acta_04_04_2016.pdf (PDF, 459.26 KB)

07/03/2016
Sessió plenària ordinària, 7 de març de 2016

Acta de vídeo | Veure vídeo a YouTube (obre una finestra nova)

Hora: 17 hores
Lloc: a la nova sala de plens a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29

 1. Aprovació de les actes de 5 d'octubre, 2, 23 i 30 de novembre de 2015.
 2. Aprovació inicial de la modificació de l'escut de Calafell.
 3. Modificació de la data de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.
 4. Modificació de la data de celebració de les sessions de les Comissions Informatives.
 5. Aprovació inicial del Reglament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
 6. Aprovació de l'esborrany del nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell, a sotmetre a un procés de participació ciutadana.
 7. Aprovació de la convocatòria, composició de la comissió qualificadora i modificació del termini de presentació de sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts econònmics corresponents a l'exercici 2016.
 8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d'ajust 2012 – 4t trimestre 2015.
 9. Donar compte informe d'execució trimestral 2015 – 4t trimestre.
 10. Proposta expedient núm 2/2016 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos.
 11. Resolució definitiva concessió subvenció per a la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró 2, inclòs a l'àmbit del Pla de Barris, exercici 2014.
 12. Modificació i ampliació del termini d'execució del Projecte d'Intervenció Integral del nucli antic de Calafell.
 13. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Principal 24.
 14. Dessistiment contracte lloguer immoble situat al carrer Baix Penedès 1.
 15. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Lluís Companys 57, local 2.
 16. Dessistiment contracte lloguer immoble locals 3 i 4, carrer Lluís Companys 57.
 17. Modificació núm 01/2016 de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell.
 18. Proposta sobre introduir nous supòsits de complementació, si escau, de la prestació econòmica d'incapacitat temporal i criteris de gestió.
 19. Modificació de l'article 17.5 de l'annex III de les condicions específiques de la Policia Local.
 20. Aprovar la convocatòria pública de les bases d'atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l'exercici 2016.
 21. Aprovar la convocatòria pública de les bases d'atorgament de subvencions per als centres escolars i Ampa's del municipi de Calafell per a l'exercici 2016.
 22. Adhesió del municipi de Calafell a “Catalunya regió europea de la gastronomia 2016.
 23. Aprovació d'ampliació de places de vehicles de llicència d'autotaxi autoritzades al municipi de Calafell.
 24. Aprovació del Reglament regulador dels horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles.
 25. Aprovació de la modificació de les bases específiques i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l'any 2016 de l'Ajuntament de Calafell.
 26. Ratificar el decret d'Alcaldia núm 399/2016 acordant la suspensió de l'expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat.
 27. Moció del grup municipal de Ciutadans pel Protocol Educatiu contra Transfòbia i assetjament escolar per identitat de gènere.
 28. Moció dels grups municipals del PSC i del PP sobre ampliació del centre recretatiu turístic de Vila-seca i Salou.
 29. Moció dels grups d'ERC, CiU, PSC i la CUP, de suport al Banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.
 30. Moció del grup municipal de Ciutadans per limitar l'acumulació de càrrecs públics.
 31. Moció del grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l'Ajuntament de Calafell.
 32. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
 33. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
 34. Precs i preguntes.

01/02/2016
Sessió plenària ordinària, 1 de febrer de 2016 - acta 2016 - 02

Hora: 17 hores
Lloc: a la sala de sessions de la darrera planta de l'edifici central de l'Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

 1. Aprovació del codi de bon govern de l'Ajuntament de Calafell
 2. Ratificació de la dissolució del consorci del camp de tarragona i la seva àrea d'influència i acceptació de l'ingrés en concepte de pagament de la liquidació del consorci
 3. Proposta de resoldre definitivament la concessió de subvencions per la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit del pla de barris, exercici 2014
 4. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2015
 5. Proposta d'acord de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la  modificació de l'estructura organitzativa i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell i de l'OAM-Fundació Castell de Calafell
 6. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
 7. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2015/4254 i 2015/4255 de data 17/12/2015 corresponent a la otorgació de subvencions
 8. Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2015/4306 i 2015/4307 de data 22/12/2015 corresponents a l'aprovació de PD's de via pública
 9. Donar compte decrets de l'alcaldia núm. 2015/4377, 2015/4378, 2015/4379 i 2015/4380 de data 30/12/2015 corresponents a l'aprovació de PD's de medi ambient
 10. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria, de 22 de gener de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2015, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
 11. Donar compte de l'informe d'intervenció i tresoreria de 22 de gener de 2016, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2015
 12. Moció presentada pel grup municipal de la CUP "Esborrem la simbologia franquista de Calafell"
 13. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
 14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple
 15. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
 16. Precs i preguntes