Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

04/02/2019
Sessió plenària ordinària, 4 de febrer 2019

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple 2019/1 ordinari 07/01/2019
 2. Expedient 2018/2632. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 3. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).
 4. Proposta de modificació de diferents articles del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).
 5. Proposta de modificació de diferents articles de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).
 6. Donar compte de l’informe a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball rservats a personal eventual.
 7. Verificació text refòs modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (VII), PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus de Calafell.
 8. Atorgament definitiu subvenció per rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 13, propietat del titular del NIF 970R, dins l’àmbit del Pla de Barris.
 9. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 2, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 10. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 32, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 53, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 12. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 3, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 10, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 14. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 45, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 15. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Joan Miró 6, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 16. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 47, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 17. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 13, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 18. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 88, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Josep Barges i Barba 38, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 20. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 18, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 4, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 22. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Major 9, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 23. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i el regidor no adscrit per a nomenar diversos espais del municipi de Calafell.
 24. Moció del grup municipal de Ciutadans C’s a l’Ajuntament de Calafell de rebuig a la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.
 25. Moción que presenta el grupo municipal de C’s para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica.
 26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1 a 210).
 27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (52/2018 a 3/2019).
 28. Precs i preguntes.

07/01/2019
Sessió plenària ordinària, 7 de gener de 2019

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple 2018/16 ordinari 03/12/2018
 2. Proposta d’aprovació de denominació Plaça de l’U d’Octubre a la plaça situada al carrer Sant Pere, davant de les dependències municipals de Calafell Platja, segons moció presentada per diferents grups municipals al ple de data 1 d’octubre de 2018.
 3. Proposta d’aprovació de denominació d’espais urbans de Calafell, segons moció presentada per diferents grups municipals al ple de data 5 de novembre de 2018.
 4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació.
 5. Moción del grupo municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Calafell para la elaboración de un plan especial que regule la implantación de casas de apuestas y la prevención a la adicción al juego de menores.
 6. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4945 a 5520).
 7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (47 a 51).
 8. Precs i preguntes.

03/12/2018
Sessió plenària ordinària, 3 de desembre de 2018

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple 2018/15 ordinari 05/11/2018
 2. Nomenament de representants de la corporació en els consells escolars dels centres educatius de Calafell
 3. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana
 4. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana
 5. Proposta d'aprovació expedient núm. 8999/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 2.578,28 euros.
 6. Donar compte decret d'alcaldia 4713/2018 de creació de nova regidoria i modificació de l'organigrama polític municipal
 7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2017
 8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d'ajust 2012 – 3er trimestre 2018
 9. Donar compte informe d'execució trimestral 2018 – 3er trimestre
 10. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2018, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
 11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2018
 12. Donar compte decret 4404/2018 resolució discrepància i aixecament de l'objecció, amb aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació de la factura de l'empresa Escola de Vela de Calafell S.L.
 13. Revocació i reintegrament dret adjudicat subvenció 2017 entitat Club Petanca Internacional Segur Playa 2005
 14. Proposta resolució de recurs de reposició sobre reintegrament de subvenció exp. 9761/2018
 15. Ratificació de la modificació de l'article 6 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'ajuntament de Calafell, per requeriment del departament de treball de data 23 d'octubre de 2018, aprovat per la mesa de negociació del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell
 16. Proposta modificació de la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell adjudicat a l'empresa Rubatec SA
 17. Aprovació d'inici d'expedient d'expropiació per ministeri de la llei de la finca del c/ Aire 6 i del conveni d'expropiació per mutu acord
 18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai de migdia als centres educatius de titularitat pública
 19. Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, UAM, PPC, C's i el regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores d'atenció primària de la Xarxa Santa Tecla, a la plataforma d'afectats i per demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat, per millorar el servei
 20. Moció del grup municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Calafell per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4521 a 4944)
 22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (44 a 46)
 23. Precs i preguntes

05/11/2018
Sessió plenària ordinària, 5 de novembre de 2018

 1. Aprovació actes anteriors  
  1. Ple2018/13 ordinari 01/10/2018  
  2. Ple2018/14 extraordinari amb urgència 03/10/2018  
 2. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2017  
 3. Aprovació de la sol·licitud de canvi de raó social d’un paradista del mercat municipal de Calafell  
 4. Expedient 7961/18 proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell  i l’Ajuntament de Bellvei  
 5. Sol·licitud d’inici d’expedient de delimitació dels termes municipals amb el municipi de Bellvei  
 6. Proposta expedient 9434/2018 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de suplement de crèdit finançat amb RLT
 7. Proposta d'aprovació expedient núm. 9160/18 de reconeixement extrajudicial de credits per import de 33.114,28 euros.  
 8. Donar compte decrets 3918/18 de data 17 de setembre de 2018 i 4015/18 de data 21 de setembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0245_18, referent al servei de transport escolar dels mesos de gener a abril de 2018.  
 9. Donar compte decret 3100/18 de data 12 de juliol de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0253_18, referent al subministrament de combustible a les instal·lacions esportives, escoles i dependències municipals.  
 10. Donar compte decret 3482/18 de data 9 d’agost de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0293_18, referent al servei de transport de productes banc d’aliments.  
 11. Donar compte decret 3254/18 de data 26 de juliol de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0336_18, referent als serveis de correus.  
 12. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual  
 13. Suspensió potestativa per treballs i estudis previs per la modificació puntual del sector de bellamar nord del poum.  
 14. Ratificació del decret d'alcaldia  2018/4328, d'ampliació del termini d'execució del projecte d'intervenció integral del nucli antic de Calafell PTP/430/2010  
 15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars per la concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (zan) del port de segur de Calafell, en procediment obert.  
 16. Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per al servei de transport adaptat per a persones del municipi de Calafell amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitats d’acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials especialitzats d’atenció diürna del territori.  
 17. Moción que presenta el grupo municipal de C's para la accesibilidad universal en parques infantiles y en materia de patrimonio cultural y deportivo del municipio de Calafell   
 18. Moció que presenten els grups municipals del PSC i CiU de Calafell per a nomenar diversos espais del municipi  
 19. Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la plataforma Cap Nen Sense Bus  
 20. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (3632 a 4520)  
 21. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (39 a 43)  
 22. Precs i preguntes

03/10/2018
Sessió plenària extraordinària, 3 d'octubre de 2018

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Donar compte al ple del decret d’alcaldia 2018/3482 de resolució de discrepància i aixecament de l’objecció formulada per la intervenció, amb l’aprovació de la despesa i reconeixement de l’obligació de la factura de l’empresa Transports Tarragona SA.
 3. Donar compte decret d’alcaldia núm 2018/3917 de data 17/09/2018 corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2019.
 4. Expedient 2018/5117, resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei de les llars d’infants municipals.
 5. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/3759, de 31 d’agost, d’aprovació del contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA, per a la gestió del servei públic de llars d’infants municipals.
 6. Proposta de ratificació de les addendes primera, segona i tercera al conveni de col·laboració signat entre l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell, pel Pla Educatiu d’Entorn.
 7. Extinció definitiva de la concessió del bar-restaurant del pavelló Joan Ortoll.
 8. Proposta revisió i reformulació subvenció 2018 al Club Bàsquet Calafell.
 9. Resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2018.
 10. Resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competititva, de les subvencions per a les entitats o associacions de veïns de les urbanitzacions del municipi de Calafell per a l’exercici de 2018.
 11. Resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius del municipi de Calafell per a l’exercici de 2018.
 12. Resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per als centres educatius del municipi de Calafell per a l’exercici 2018.
 13. Proposta d’acord d’aprovació de l’acord de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell per al període 2018-2023.
 14. Proposta d’acord d’aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per al període 2018-2023.
 15. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, del seu organisme autònom i de la societat municipal per a l’any 2018.

01/10/2018
Sessió plenària ordinària, 1 d'octubre de 2018

 1. Aprovació actes anteriors. 
  1. Ple 2018/12 ordinari 03/09/2018
 2. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 3. Aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual, per al primer trimestre del curs 2018-2019.
 4. Donar compte al ple del decret d’alcaldia 2018/3482 de resolució de discrepància i aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció, amb l’aprovació de la despesa i reconeixement de l’obligació de la factura de l’empresa Transport Tarragona SA.
 5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.
 6. Moció que presenten els grups municipals de PDeCAT-Convergència i Unió, Candidatura d’Unitat Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb l’Assemblea Nacional Catalana i CDR Calafell, de proposar el nom de l’1 d’Octubre a la plaça situada al carrer Sant Pere, davant de les dependències municipals de Calafell Platja.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal.
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).
 9. Precs i preguntes.