Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

12/06/2019
Sessió plenària extraordinària, 12 de juny de 2019

 1. Aprovació de les actes pendents i sessió de tancament.

10/06/2019
Sessió plenària ordinària, 10 de juny de 2019

 1. Aprovació acta anterior

  1. Ple2019/8 ordinari 09/05/2019

 2. Aprovació proposta dictamen de la comissió especial de comptes del compte general de l'exercici 2017 de l'ajuntament de Calafell i OAM Fundació Castell de Calafell

 3. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 1er trimestre 2019

 4. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 – 1er trimestre

 5. Expedient 2019/1634. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 6. Expedient 2019/1636. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 7. Expedient 2019/1637. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 8. Expedient 2019/1638. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 9. Expedient 4603/2019. Resolució de la sol·licitud de canvi de raó social d’un paradista del mercat municipal de Calafell

 10. Proposta de rectificació de l'apartat 2 de l'acord de ratificació del conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2019, per error material de fet.

 11. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (2069 a 2731)

 12. Donar compte de les actes de la junta de govern local (18 a 22)

 13. Precs i preguntes

09/05/2019
Sessió plenària ordinària, 9 de maig de 2019

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. Ple2019/5 ordinari 01/04/2019
  2. Ple2019/6 extraordinari 18/04/2019
  3. Ple2019/7 extraordinari 29/04/2019
 2. Donar compte de la consideració de regidors no adscrits dels membres del grup municipal d'Unió i Alternativa Municipal (UAM) i la dissolució de l’esmentat grup polític municipal.
 3. Donar compte del decret d’alcaldia 2019/1428, de 28 de març, d’aprovació de la política de seguretat de la informació de l’Ajuntament de Calafell.
 4. Aprovació inicial de la modificació de l’annex V de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Resolució del recurs contra l’acord de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert de l’empresa Solé i Serveis 2013, SL.
 6. Proposta d’aprovació expedient núm. 3358/19 de reconeixement extrajudicial de credits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 121,00 euros.
 7. Aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2018 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 8. Proposta d’acord d’adopció del model de control intern en règim de fiscalització limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó de comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2018 de l’Ajuntament de Calafell.
 10. Proposta d’aprovació expedient núm. 3959/19 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 167.183,25 euros.
 11. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de gestió tributària en l’àmbit del prorrateig de les baixes definitives de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona.
 12. Proposta aprovació inicial pla de millora urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell.
 13. Dissolució del Consorci de l'Àrea Residencial Estratègica la Barquera.
 14. Bonificacio ICIO finca situada al carrer Baixador 115 (comunicació prèvia obra menor).
 15. Proposta aprovació inicial Pla de Millora Urbana 3 Mas Mel en sòl urbà consolidat (SUC) de Calafell.
 16. Dictamen aprovació de la modificació PEU del sector de serveis tècnics la Rafela.
 17. Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per la construcció i/o adaptació de l’accés de vehicles des de la via pública a habitatges, locals i altres recintes.
 18. Proposta d’aprovació de la modificació del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius de Calafell, per al curs 2019/2020.
 19. Proposta aprovacio projecte "Sobre rodes" en relació a l'educació viària als centres educatius del municipi de Calafell a través del Pla Educatiu d'Entorn.
 20. Aprovació de les bases reguladores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Calafell, per a les persones del municipi que, per motius físics, psíquics i/o socials, es trobin en situació de manca D’autonomia temporal o permanent, problemàtiques familiars especials, Negligència o incapacitat per a poder fer les tasques habituals de la vida Quotidiana o per a garantir el desenvolupament personal i familiar adequat.
 21. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (1363 a 2068).
 22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (8 a 17).
 23. Precs i preguntes.

29/04/2019
Sessió plenària extraordinària, 29 d'abril de 2019

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions locals i al Parlament europeu del 26 de maig de 2019

18/04/2019
Sessió plenària extraordinària, 18 d'abril de 2019

 1. Aprovar la declaració de no disponibilitat de l’aplicació A02/9120/4800036 del pressupost vigent de l’Ajuntament de Calafell.
 2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, del seu organisme autònom i de la societat municipal per a l’any 2019.
 3. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’estructura administrativa de la modificació de l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.

01/04/2019
Sessió plenària ordinària, 1 d'abril de 2019

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. 1.1. Ple2019/3 ordinari 04/03/2019
  2. 1.2. Ple2019/4 extraordinari amb urgència 11/03/2019  
 2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 28 d’abril de 2019.  
 3. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.  
 4. Expedient 2018/2629. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.  
 5. Expedient 2018/2634. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 6. Proposta ratificar decrets d’alcaldia 2018/5518 i 2018/5516, de data 28 de desembre de 2018, aprovació expedients de contractació i licitació obres del Mercat Vell, Lot 6_7 i obres remodelació de la plaça del Mar.
 7. Proposta revisió de preus del contracte de manteninment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell, amb la mercantil Rubatec SA.
 8. Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic, regulació establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis i similars.  
 9. Proposta inici expedient de revocació de la subvenció atorgada per a la rehabilització de l’immoble del carrer Principal 18, dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.  
 10. Aprovar la sol·licitud al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització d’un centre de formació d’adults al municipi de Calafell.  
 11. Revocació i reintegrament parcial del dret adjudicat subvenció 2018 a l’entitat Club Atlètic Segur CF.  
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (703 a 1362).  
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern  local (8 a 12).  
 14. Precs i preguntes.