Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29. *

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

*) Ateses les circumstàncies excepcionals de l'emergència sanitària pel COVID-19, els plens municipals se celebren actualment per via telemàtica. Les persones que vulguin intervenir en el torn d’intervenció de la ciutadania, hauran d’enviar les seves preguntes per correu electrònic a alcaldia@calafell.org (fins al dia anterior al vespre).

12/03/2020
Sessió plenària ordinària, 12 de març de 2020

 1. Aprovació acta anterior

  1. Ple2020/2 ordinari 13/02/2020

 2. Aprovació de l’aplicació al personal empleat públic de l’Ajuntament de Calafell, de l’increment retributiu establert pel reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic

 3. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’actual RLLT per adequació de les retribucions complementàries als increments acordats del RD llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

 4. Aprovació II Pla Igualtat de les empleades i empleats de l'Ajuntament de Calafell

 5. Expedient 2020/577 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert

 6. Expedient 2020/581 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert

 7. Proposta aprovació definitiva de la desafectació de la casa mestres -a-, carrer Cosme Mainé 1 de Calafell

 8. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional del pla especial d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses

 9. Expedient 2352/2020 - aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor dins del terme municipal de Calafell.

 10. Incoació de procediment sancionador per incompliment de les condicions de la llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en modalitat de trenet turístic

 11. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell

 12. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2018

 13. Proposta expedient 2469/2020 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes

 14. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2019

 15. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 – 4rt trimestre

 16. Donar compte decret 6923/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'inf.intervenció 1306_19, referent a l’arrendament núm. 55 vehicle Fiat doblo, matrícula 8304-JCF i prima assegurança, destinat al dept.esports.

 17. Donar compte decret 6924/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1308_19, referent al subministrament equip de so celebració festival fi de curs crearts celebrat el dia 14 de juny de 2019.

 18. Donar compte decret 6990/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució discrepància inf.intervenció 1276_19, referent als serv.consergeria,control accessos nou Centre Cívic Montse Civit i biblioteca, i actes extraord. al Centre Cívic Cinema Iris.

 19. Donar compte decret 7143/19 de data 18 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1414_19, referent a les diferències rutes transport escolar gener – febrer 2019.

 20. Donar compte decret 7355/19 de data 30 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1459_19, referent a la prestació del servei de manteniment d’espais verds gener-novembre 2019.

 21. Donar compte decret 7235/19 de data 27 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'inf.intervenció 1456_19, referent als serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts del municipi, mesos setembre a desembre 2019.

 22. Donar compte decret 6989/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1310_19, referent al subministrament samarretes participants empadronats a Calafell en la cursa Historic Trail.

 23. Donar compte decret 6922/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1309_19, referent al subministrament logística botifarrada popular festa de la bicicleta 2019.

 24. Donar compte decret 6921/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1307_19, referent al subministrament sanitaris caps de setmana pista petanca Parc del Vilarenc.

 25. Moció que presenta el grup municipal de sumem+junts per demanar un baixador d'alta velocitat al Penedès

 26. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal ( 842 a 1699 )

 27. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (6 a 9)

 28. Precs i preguntes

13/02/2020
Sessió plenària ordinària, 13 de febrer de 2020

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2020/1 ordinari 23/01/2020
 2. Proposta de modificació de l'acord de creació i composició de les comissions informatives
 3. Proposta modificació de l'acord sobre la periodicitat de la junta de govern local
 4. Proposta d'aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d'altres ingressos en la modalitat de danys contractuals a favor de la diputació de Tarragona
 5. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2019
 6. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2019, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 7. Aprovació del calendari dels consells de participació ciutadana i agenda participativa d'aquesta legislatura
 8. Proposta d'aprovació de les bases del certamen "Cartells de Festa Major de Calafell"
 9. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC per la mobilitat al Penedès Marítim
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (269 a 841)
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (2 a 5)
 12. Precs i preguntes

23/01/2020
Sessió plenària ordinària, 23 de gener de 2020

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2019/19 ordinari 12/12/2019
 2. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per l'any 2020
 3. Aprovació del pla organitzatiu de l'Ajuntament de Calafell
 4. Proposta d'acord de correcció d'errades materials i de coherència en les fitxes descriptives de l'aprovada relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball
 5. Proposta d'aprovació de l'actual relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell
 6. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 3r trimestre de 2019
 7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2019
 8. Aprovació definitiva pla especial urbanístic serveis tècnics la Rafela
 9. Ratificar conveni de col·laboració amb el patronat de turisme de la diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2020.
 10. Sol·licitud d'adhesió del municipi de Calafell a la marca de promoció turística "Barris i Viles Marineres" de l'Agència Catalana de Turisme i presentació de dossier de candidatura.
 11. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2019
 12. Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem i PSC per a la declaració d'emergència climàtica
 13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l'actual Govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes
 14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6820/2019 a 268/2020)
 15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (48 a 51/2019 i la 1/2020)
 16. Precs i preguntes

12/12/2019
Sessió plenària ordinària, 12 de desembre de 2019

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2019/18 ordinari 14/11/2019
 2. Proposta aprovació actualització inventari a 31 de desembre de 2018
 3. Proposta modificació composició mesa contractació permanent de l'Ajuntament de Calafell
 4. Modificació del règim de delegacions del ple a la Junta de Govern Local en matèria d’aprovació general de bases de subvencions
 5. Ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès
 6. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert
 7. Trasllat de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons Social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018 a la Comissió Jurídica Assessora
 8. Aprovació de denominació d’espais urbans de Calafell segons moció presentada per diferents grups municipals al ple de data 4 de febrer de 2019
 9. Proposta d’aprovació de canvi de denominació de la plaça d’u d’octubre per plaça de la democràcia segons moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, aprovada al ple de data 11 de juliol de 2019
 10. Proposta expedient 11648/19 baixa de drets pendents de cobrament de l'Ajuntament de Calafell.
 11. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 – 3r trimestre
 12. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 3r trimestre 2019
 13. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2018
 14. Aprovació inicial bases específiques per la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit del Pla de Barris, anualitat 2020
 15. Proposta de nomenament, en representació de l’Ajuntament de Calafell, de la sra. Mª Helena Rubio Pérez, com a vocal titular, i de la sra. Isabel Bou Bayona, com a vocal suplent, en el consell de participació de la residència per a la 3a. edat la Palmera, de Segur de Calafell.
 16. Proposta d’aprovació d’addenda sobre la protecció de dades, al conveni entre la Fundació Santa Teresa i l'Ajuntament de Calafell pel projecte Calafell Crea Vi (2017-2020)
 17. Aprovació del pla de mandat 2019- 2013
 18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l'homenatge als morts Calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista
 19. Moció que presenta el grup municipal CUP en defensa de la República Àrab Sahrauí Democràtica ( R.A.S.D)
 20. Moció que presenta el grup municipal d'ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6149 a 6819)
 22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (45, 46 i 47)
 23. Precs i preguntes

14/11/2019
Sessió plenària ordinària, 14 de novembre de 2019

 1. 1. Aprovació actes anteriors.
  1. Ple2019/16 ordinari 17/10/2019
  2. Ple2017/17 extraordinari 29/10/2019
 2. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 3. Proposta baixa drets pendents cobrament OAM.
 4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019.
 6. Proposta aprovar la sol·licitud al departament de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, per declarar el municipi de Calafell com a municipi turístic.
 7. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Concurs de pessebres”, organitzat per l’Ajuntament de Calafell.
 8. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’Infants i Adolescents de Calafell”.
 9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. 10. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.
 10. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.
 11. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (5101 a 6148).
 13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (39 a 44).
 14. Precs i preguntes.

24/10/2019
Sessió plenària extraordinària, 29 d'octubre de 2019

 1. Aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom “Fundació Castell de Calafell”
 2. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de reintegrament d’ingressos de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona