Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

16/02/2018
Sessió plenària extraordinària, 16 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació del pla de mandat 2017-2023. 
 2. Expedient 2018/1009, nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell. 
 3. Proposta expedient 1090/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes. 
 4. Proposta expedient 1105/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

05/02/2018
Sessió plenària ordinària, 5 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 201871 ordinari 08/01/2018
  • 1.2. Ple 2017/21 extraordinari 27/12/2017
  • 1.3. Ple 17/22 extraordinari amb urgència 27/12/2017
 2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 5271 de data 21 de desembre de 2017 de denúncia dels vigents acords, convenis i reglamentacions reguladores de les relacions laborals amb el personal municipal i convocatòria del procés de negociació.
 3. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104 bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 4. Proposta de regularització de la subvenció concedida a l’Institut d’Estudis Penedesencs per a l’any 2017.
 5. Revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 6. Donar compte decret 5297/17 de data 28 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a l’adquisició i el subministrament d’equipaments educatius per als diferents centres escolars municipals.
 7. Donar compte decret 5095/17 de data 4 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1736_17, referent a l’abonament del complement de productivitat mensual al secretari d’aquesta corporació, senyor Alexandre Pallarès i Cervilla.
 8. Donar compte decret 5198/17 de data 19 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1870_17, referent a l’adquisició de roba de gala per als  agents de la Policia local.
 9. Donar compte decret 4896/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Segur de Calafell.
 10. Donar compte decret 4897/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell.
 11. Donar compte decret 4898/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell Platja.
 12. Donar compte decret 98/18 de data 12 de gener de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1865_17, referent a la remodelació de les instal·lacions de Calafell Ràdio, renovació del revistiment dels tancaments dels estudis, aparells d’aire condicionat, el subministrament d’equipaments i software.
 13. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 6, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 14. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 7, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 15. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Mar 16, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 16. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 17. Proposta resolució definitiva conceessió subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris exercici 2016.
 18. Proposa resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.
 19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, anualitat 2016.
 20. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris, anualiat 2016.
 21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat a la plaça Major 2B, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.
 22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5219 a 304).
 23. Donar compte de les actes de junta de govern local (52 a 3)
 24. Precs i preguntes.

08/01/2018
Sessió plenària ordinària, 8 de gener de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta sessió 04/12/2017.
 2. Propostes
  • 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics
   • 2.1.1. Expedient 9827/2017. Aprovació de cessió de la titularitat de la concessió administrativa de les parades núm 25 i 26 i del magatzem núm 25 del mercat municipal de Calafell per jubilació.
   • 2.1.2. Expedient 10594/2017. Proposta modificació dels membres dels òrgans de gestió per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Calafell, integrat en el Pla de Barris.
  • 2.2 Medi Ambient i Seguretat
   • 2.2.1. Proposta d’acord d’aprovació del cronograma i estat d’execució del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Calafell, OAM-Fundació Castell de Calafell i CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA).
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 4. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 5. Precs i preguntes.

27/12/2017
1ª sessió plenària extraordinària, 27 de desembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Proposta d’aprovació expedient núm 6/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 19.179,45 euros.

27/12/2017
2ª sessió plenària extraordinària, 27 de desembre de 2017

04/12/2017
Sessió plenària ordinària, 4 de desembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. PLE2017/10 ordinari 03/07/2017 
  2. PLE2017/11 extraordinari amb urgència 20/07/2017 
  3. PLE2017/12 ordinari 01/08/2017 P
  4. LE2017/13 ordinari 04/09/2017 
  5. PLE2017/14 extraordinari 18/09/2017 
  6. PLE2017/15 ordinari 05/10/2017 
  7. PLE2017/16 extraordinari amb urgència 23/10/2017 
  8. PLE 2017/17 extraordinari amb urgencia 23/10/2017 
  9. PLE 2017/18 ordinari 06/11/2017 
  10. PLE 2017/19 extraordinari 22/11/2017  
 2. Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.  
 3. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 3r trimestre.  
 4. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 3r trimestre 2017.  
 5. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Calafell per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat. 
 6.  Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.  
 7. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 41 a la 46). 
 8. Precs i preguntes. 

Propostes urgents

 1. Delegació del ple en la junta de govern local l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.  
 2. Nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar de la llar d’infants de titularitat municipal “El Petit Príncep”. 
 3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana. 
 4. Proposta de modificació de la denominació de la plaça del Baixador de Segur de Calafel pel de Lola Boronat.  
 5. Proposta d’acord d’aprovació del protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell. 
 6. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4686/2017, de 8 de novembre, de declaració de caducitat i d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la junta de govern local de 27 de maig de 2015 en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de Proinor.  
 7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2016.  
 8. Donar compte de decret 3923/17 de data 27 de setembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1117_17, referent a l’adquisició de roba per a la temporada d’estiu per als components de la Policia local de Calafell.  
 9. Donar compte de decret 3529/17 de data 30 d’agost de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1220_17, referent a l’adquisició de combustible dels vehicles municipals. 
 10. Donar compte de decret 4855/17 de data 16 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1862_17, referent al subministrament de combustible dels vehicles municipals. 
 11. Donar compte de decret 3381/17 de data 16 d’agost de 2017 i decret 3646/17 de data 6 de setembre de 2017, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0649_17, referent a la contractació del programa Nòrdic Walking de l’any 2017.  
 12. Donar compte en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.