Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

08/01/2018
Sessió plenària ordinària, 8 de gener de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta sessió 04/12/2017.
 2. Propostes
  • 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics
   • 2.1.1. Expedient 9827/2017. Aprovació de cessió de la titularitat de la concessió administrativa de les parades núm 25 i 26 i del magatzem núm 25 del mercat municipal de Calafell per jubilació.
   • 2.1.2. Expedient 10594/2017. Proposta modificació dels membres dels òrgans de gestió per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Calafell, integrat en el Pla de Barris.
  • 2.2 Medi Ambient i Seguretat
   • 2.2.1. Proposta d’acord d’aprovació del cronograma i estat d’execució del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Calafell, OAM-Fundació Castell de Calafell i CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA).
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 4. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 5. Precs i preguntes.

27/12/2017
1ª sessió plenària extraordinària, 27 de desembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Proposta d’aprovació expedient núm 6/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 19.179,45 euros.

27/12/2017
2ª sessió plenària extraordinària, 27 de desembre de 2017

04/12/2017
Sessió plenària ordinària, 4 de desembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. PLE2017/10 ordinari 03/07/2017 
  2. PLE2017/11 extraordinari amb urgència 20/07/2017 
  3. PLE2017/12 ordinari 01/08/2017 P
  4. LE2017/13 ordinari 04/09/2017 
  5. PLE2017/14 extraordinari 18/09/2017 
  6. PLE2017/15 ordinari 05/10/2017 
  7. PLE2017/16 extraordinari amb urgència 23/10/2017 
  8. PLE 2017/17 extraordinari amb urgencia 23/10/2017 
  9. PLE 2017/18 ordinari 06/11/2017 
  10. PLE 2017/19 extraordinari 22/11/2017  
 2. Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.  
 3. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 3r trimestre.  
 4. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 3r trimestre 2017.  
 5. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Calafell per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat. 
 6.  Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.  
 7. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 41 a la 46). 
 8. Precs i preguntes. 

Propostes urgents

 1. Delegació del ple en la junta de govern local l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.  
 2. Nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar de la llar d’infants de titularitat municipal “El Petit Príncep”. 
 3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana. 
 4. Proposta de modificació de la denominació de la plaça del Baixador de Segur de Calafel pel de Lola Boronat.  
 5. Proposta d’acord d’aprovació del protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell. 
 6. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4686/2017, de 8 de novembre, de declaració de caducitat i d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la junta de govern local de 27 de maig de 2015 en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de Proinor.  
 7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2016.  
 8. Donar compte de decret 3923/17 de data 27 de setembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1117_17, referent a l’adquisició de roba per a la temporada d’estiu per als components de la Policia local de Calafell.  
 9. Donar compte de decret 3529/17 de data 30 d’agost de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1220_17, referent a l’adquisició de combustible dels vehicles municipals. 
 10. Donar compte de decret 4855/17 de data 16 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1862_17, referent al subministrament de combustible dels vehicles municipals. 
 11. Donar compte de decret 3381/17 de data 16 d’agost de 2017 i decret 3646/17 de data 6 de setembre de 2017, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0649_17, referent a la contractació del programa Nòrdic Walking de l’any 2017.  
 12. Donar compte en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

22/11/2017
Sessió plenària extraordinària, 22 de novembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

06/11/2017
Sessió plenària ordinària, 6 de novembre de 2017

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. Ple 2017/8 ordinari 05/06/2017. 
  2. Ple 2017/9 extraordinari amb urgència 26/06/2017.
 2. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple (decrets del 3700 al 4251). 
 3. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 37 a la 40). 
 4. Precs i preguntes.

Propostes urgents:

 1. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2016.
 2. Proposta d’aprovació expedient 5/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 306.246,88 euros.
 3. Proposta d’aprovació expedient núm 2/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 22,99 euros.
 4. Ratificar decret de l’alcaldia núm 2017/4125, de data 10/10/2017, corresponent a l’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.
 5. Proposta de ratificar el decret de la regidora Teresa González Santiago núm 4190/2017 de deixar sense efecte l’acord plenari de data 5 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació del conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i l’Ajuntament del Vendrell, pel despelgament d’accions de promoció turística.
 6. Proposta d’aprovació de modificació de les bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i convocatòria pública de subvencions, per a carrosses i comparses, per a l’exercici 2018.
 7. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2017 i atorgament d’una subvenció de 1.500 euros.
 8. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4130/2017, de dta 11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 9. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4131/2017, de data 11 d’octubre, resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions pels centres educatius del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 10. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4153/2017, de data 16 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions veïnals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.
 11. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4129/2017, de data d’11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres escolars del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.