Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

11/07/2019
Sessió plenària ordinària, 11 de juliol de 2019

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2019/11 - 15/06/2019 Ple de Constitució  
 2. Moció que presenta el grup municipal popular de l’Ajuntament de Calafell, en defensa del principi d’objectivitat de l’Administració, previst a l’article 103 de la Constitució.  
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2732 a 3503).  
 4. Donar compte de les actes de la junta de govern local (26).  
 5. Precs i preguntes.

27/06/2019
Sessió plenària extraordinària, 27 de juny de 2019

 1. Declaració de la composició dels grups polítics municipals i nomenament dels/de les seus/seves portaveus i portaveus suplents/tes

 2. Donar compte del decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local i dels tinents d’alcalde

 3. Donar compte del decret de constitució de les àrees de tinents i tinentes d’alcaldia i delegacions de l’alcaldia en els/les tinents d’alcalde I en els regidors/res

 4. Donar compte del decret de delegació de la presidència de les Comissions Informatives permanents

 5. Donar compte del decret del de delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local

 6. Donar compte del decret de delegació de forma indistinta a favor de tots els regidors i regidores de l’ajuntament de les competències que s’atribueixen a l’alcalde per l’article 51 del codi civil respecte l’autorització de matrimonis civils

 7. Aprovació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes

 8. Determinació del nombre, característiques i retribució del personal eventual

 9. Aprovació de les delegacions del ple en la Junta de Govern Local

 10. Aprovació de la periodicitat de les sessions del ple

 11. Aprovació de la creació i composició de les Comissions Informatives

 12. Periodicitat de la Junta de Govern Local

 13. Nomenament dels membres del consell rector de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell

 14. Nomenament de representants de la corporació en els diferents consells de participació ciutadana i en el consell escolar municipal

 15. Nomenament de representants de la corporació en altres organismes en representació de l’ajuntament

15/06/2019
Ple de constitució del mandat 2019-2023, 15 de juny de 2019

 1. Constitució de l'Ajuntament de Calafell pel mandat 2019-2023.

12/06/2019
Sessió plenària extraordinària, 12 de juny de 2019

 1. Aprovació de les actes pendents i sessió de tancament.

10/06/2019
Sessió plenària ordinària, 10 de juny de 2019

 1. Aprovació acta anterior

  1. Ple2019/8 ordinari 09/05/2019

 2. Aprovació proposta dictamen de la comissió especial de comptes del compte general de l'exercici 2017 de l'ajuntament de Calafell i OAM Fundació Castell de Calafell

 3. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 1er trimestre 2019

 4. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 – 1er trimestre

 5. Expedient 2019/1634. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 6. Expedient 2019/1636. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 7. Expedient 2019/1637. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 8. Expedient 2019/1638. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

 9. Expedient 4603/2019. Resolució de la sol·licitud de canvi de raó social d’un paradista del mercat municipal de Calafell

 10. Proposta de rectificació de l'apartat 2 de l'acord de ratificació del conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2019, per error material de fet.

 11. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (2069 a 2731)

 12. Donar compte de les actes de la junta de govern local (18 a 22)

 13. Precs i preguntes

09/05/2019
Sessió plenària ordinària, 9 de maig de 2019

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. Ple2019/5 ordinari 01/04/2019
  2. Ple2019/6 extraordinari 18/04/2019
  3. Ple2019/7 extraordinari 29/04/2019
 2. Donar compte de la consideració de regidors no adscrits dels membres del grup municipal d'Unió i Alternativa Municipal (UAM) i la dissolució de l’esmentat grup polític municipal.
 3. Donar compte del decret d’alcaldia 2019/1428, de 28 de març, d’aprovació de la política de seguretat de la informació de l’Ajuntament de Calafell.
 4. Aprovació inicial de la modificació de l’annex V de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Resolució del recurs contra l’acord de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert de l’empresa Solé i Serveis 2013, SL.
 6. Proposta d’aprovació expedient núm. 3358/19 de reconeixement extrajudicial de credits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 121,00 euros.
 7. Aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2018 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 8. Proposta d’acord d’adopció del model de control intern en règim de fiscalització limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó de comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2018 de l’Ajuntament de Calafell.
 10. Proposta d’aprovació expedient núm. 3959/19 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 167.183,25 euros.
 11. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de gestió tributària en l’àmbit del prorrateig de les baixes definitives de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona.
 12. Proposta aprovació inicial pla de millora urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell.
 13. Dissolució del Consorci de l'Àrea Residencial Estratègica la Barquera.
 14. Bonificacio ICIO finca situada al carrer Baixador 115 (comunicació prèvia obra menor).
 15. Proposta aprovació inicial Pla de Millora Urbana 3 Mas Mel en sòl urbà consolidat (SUC) de Calafell.
 16. Dictamen aprovació de la modificació PEU del sector de serveis tècnics la Rafela.
 17. Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per la construcció i/o adaptació de l’accés de vehicles des de la via pública a habitatges, locals i altres recintes.
 18. Proposta d’aprovació de la modificació del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius de Calafell, per al curs 2019/2020.
 19. Proposta aprovacio projecte "Sobre rodes" en relació a l'educació viària als centres educatius del municipi de Calafell a través del Pla Educatiu d'Entorn.
 20. Aprovació de les bases reguladores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Calafell, per a les persones del municipi que, per motius físics, psíquics i/o socials, es trobin en situació de manca D’autonomia temporal o permanent, problemàtiques familiars especials, Negligència o incapacitat per a poder fer les tasques habituals de la vida Quotidiana o per a garantir el desenvolupament personal i familiar adequat.
 21. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (1363 a 2068).
 22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (8 a 17).
 23. Precs i preguntes.