Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

01/10/2018
Sessió plenària ordinària, 1 d'octubre de 2018

 1. Aprovació actes anteriors. 
  1. Ple 2018/12 ordinari 03/09/2018
 2. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 3. Aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual, per al primer trimestre del curs 2018-2019.
 4. Donar compte al ple del decret d’alcaldia 2018/3482 de resolució de discrepància i aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció, amb l’aprovació de la despesa i reconeixement de l’obligació de la factura de l’empresa Transport Tarragona SA.
 5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.
 6. Moció que presenten els grups municipals de PDeCAT-Convergència i Unió, Candidatura d’Unitat Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb l’Assemblea Nacional Catalana i CDR Calafell, de proposar el nom de l’1 d’Octubre a la plaça situada al carrer Sant Pere, davant de les dependències municipals de Calafell Platja.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal.
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).
 9. Precs i preguntes.

03/09/2018
Sessió plenària ordinària, 3 de setembre de 2018

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. Ple 2018/10 ordinari 06/08/2018
  2. Ple 2018/11 extraordinari 13/08/2018
 2. Proposta d’aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.
 3. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Cunit.
 4. Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 3907, de 12 de juliol de 2018, de resolució d’expedient de revisió d’ofici de l’acord de la junta de govern de 27 de maig de 2015 “Proposta de resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial (RP 32/13)”.
 5. Proposta d’aprovació de la modificació de l’actual estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 6. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per a l’any 2018.
 7. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 (2n trimestre)
 8. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 (2n trimestre).
 9. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018.
 10. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2018, d’acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 11. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local (31 a 34).
 14. Precs i preguntes.

13/08/2018
Sessió plenària extraordinària, 13 d'agost de 2018

 1. Proposta d’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives federades per a l’any 2018.
 2. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.
 3. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.
 4. Proposta de resolució de mutu acord dels contractes de les llars d’infants adjudicades a SEAL SA, en concessió d’obres públiques.
Documentació (PDF, 7.16 MB)

06/08/2018
Sessió plenària ordinària, 6 d'agost de 2018

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple 2018/9 ordinari 02/07/2018
 2. Nomenament de les persones substitutes dels membres titulars de la comissió municipi de delimitació de Calafell (exp. 2017/1009).
 3. Resposta a la reclamació i aprovació definitiva de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promociò esportiva per a l’any 2018 (ex. 2018/2680).
 4. Aprovació provisional modificació puntual (VII) POUM PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus (exp. 2018/2759).
 5. Proposta d’inici d’expedient per reclarar l’extinció per venciment del termini de conceessió a la senyora María Noguales Barrero per la gestió del bar-restaurant del pavelló Joan Ortoll (exp. 2018/756).
 6. Arxiu de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert (exp 2018/2630).
 7. Arxiu de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert (exp. 2018/2631).
 8. Trasllat de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert a la comissió jurídica assessora (exp. 2018/2629).
 9. Trasllat de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert a la comissió jurídica assessora (exp. 2018/2632).
 10. Trasllat de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert a la comissió jurídica assessora (exp. 2018/2634).
 11. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2813 fins a la 3179).
 12. Donar compte de les actes de la junta de govern local (25, 26, 27, 28, 29 i 30).
 13. Precs i preguntes.
Documentació (PDF, 1.18 MB)

26/06/2018
Sessió plenària ordinària, 2 de juliol de 2018

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple 2018/8 ordinari 04/06/2018
 2. Incoació de l’expedient per a la creació d’una escola de música de titularitat municipal de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Ratificació decret d’alcaldia núm 2667/2018 de cessió d’un dels locals situat als baixos de l’edifici ubicat al carrer Baix Penedès 1 de Calafell (antic jutjat de pau) a la colla de Diables de Calafell.
 4. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/2809, de 22 de juny, d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat municipal CEMSSA.
 5. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/2811, de 22 de juny, d’aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei de les llars d’infants municipals.
 6. Dictamen sobre la derogació de l’OF 2.2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de sereis de subministraments d’interès general de l’Ajuntament de Calafell, i aprovació provisional de l’OF reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de subministraments de la Diputació de Tarragona.
 7. Proposta d’acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell subjectes a funció interventora.
 8. Proposta expedient 5739/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 9. Aprovació provisional modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (III), zona Passatge del Ferrocarril.
 10. Aprovació provisional modificació puntual (IV) POUM sector dels PEU de serveis tècnics “La Rafela”.
 11. Rectificació d’error material acord ple 9/4/2018, de l’acceptació de la cessió de les finques situades al carrer Loira.
 12. Ratificar decret 2484/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista D. Camarzana Mellido.
 13. Ratificar decret 2498/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista D. Amour Corral.
 14. Ratificar decret 2483/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista M. Ben Erradi Karmoun.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2381a 2812).
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local (21, 22, 23 i 24).
 17. Precs i preguntes.
Documentació (PDF, 2.32 MB)

04/06/2018
Sessió plenària ordinària, 4 de juny de 2018

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Acta núm 7 del 7 de maig de 2018
 2. Creació dels consells municipals sectorials de participació ciutadana.
 3. Creació dels consells de barri de participació ciutadana.
 4. Proposta expedient 4474/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 - 1r trimestre.
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2018.
 7. Donar compte de la modificació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2017 de l'Ajuntament de Calafell.
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018.
 9. Ratificar l’acord pres per la junta de govern local sobre la modificació de l’article 15 de les bases per a prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l’Ajuntament de Calafell i corresponent convocatòria.
 10. Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell.
 11. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Josep Bergés i Barba 3B a Calafell, anualitat 2017.
 12. Proposta atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Major 9 de Calafell, anualitat 2017.
 13. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Jesús 8B a Calafell, anualitat 2017.
 14. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Bisbe Català 13 a Calafell.
 15. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Torredembarra 2 de Calafell, anualitat 2017.
 16. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró 13 de Calafell, anualitat 2017.
 17. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 53 de Calafell, anualitat 2017.
 18. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Marquès de Samà 7 de Calafell, anualitat 2017.
 19. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 47 de Calafell, anualitat 2017.
 20. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.
 21. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Principal 18 de Calafell, anualitat 2017.
 22. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Bisbe Català 4 de Calafell, anualitat 2017.
 23. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró 6 de Calafell, anualitat 2017.
 24. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Bisbe Català 18 de Calafell, anualitat 2017.
 25. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer de Mar 16 de Calafell, anualitat 2017.
 26. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 45 de Calafell, anualitat 2017.
 27. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Principal 32 de Calafell, anualitat 2017.
 28. Ratificar decret 1159/2018 de data 15 de març de 2018, corresponent a la rectificació per error material del conveni entre l'Ajuntament de Calafell i l'esportista Àlex Toledo.
 29. Donar compte decret 1214/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat no federada Club Atletisme Calafell.
 30. Donar compte decret 1215/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat federada Club Escacs Calafell.
 31. Donar compte decret 1213/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Petanca Calafell.
 32. Donar compte decret 1217/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Bàsquet Calafell.
 33. Donar compte decret 1219/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Esportiu Lluita Olímpica Calafell.
 34. Donar compte decret 814/2018 derogació subvenció 2017 a l’esportista M. Salas Cañas.
 35. Moció del grup municipal de Convergència i Unió de Calafell per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim.
 36. Moció del grup municipal de Convergència i Unió perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura.
 37. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1857 a 2380).
 38. Donar compte de les actes de la junta de govern local (17, 18, 19, 20).
 39. Precs i preguntes.