Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

09/04/2018
Sessió plenària ordinària, 9 d'abril de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors  
  • 1.1. Ple2018/4 extraordinari 26/02/2018
  • 1.2. Ple2018/5 ordinari 05/03/2018
 2. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l'Ajuntament de Calafell   
 3. Expedient 2018/2686. Acord sobre usos de la via pública  
 4. Aprovació de la proposta de modificació del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona 
 5. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2017   
 6. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2017, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials   
 7. Proposta donar compte decret de l'alcaldia núm. 2018/1198 de data 19/03/2018 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021   
 8. Proposta expedient 2627/2018 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes  
 9. Proposta d'aprovació expedient núm. 2639/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 210.960,75 euros.  
 10. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm.  2.2.1 reguladora de la taxa de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals    
 11. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2.2.7 reguladora de la taxa de l'ocupació de la via pública amb quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics   
 12. Expedient 2018/2629. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert 
 13. Expedient 2018/2630. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert 
 14. Expedient 2018/2631. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert   
 15. Expedient 2018/2632. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert  
 16. Expedient 2018/2634. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert   
 17. Acceptació cessions finques destinades a equipaments c/ Loira, av. Mn. Jaume soler/Cossetània   
 18. Aprovació  inicial modificació puntual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (VII) PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus   
 19. Proposta aprovació expedient de cessió gratuïta de tres vehicles motocicleta de titularitat municipal  
 20. Proposta desafectació vehicle turisme de la policia local per fer permuta d'un altre vehicle amb l'Ajuntament d'Altafulla   
 21. proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l'any 2019.   
 22. Proposta d'aprovació d'atorgament de subvencions a carrosses i comparses participants a les rues del Carnaval Xurigué de Calafell 2018.   
 23. Proposta de modificació  del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius
 24. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell, exercici 2018 
 25. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns de les urbanitzacions del municipi de Calafell, exercici 2018  
 26. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per als centres escolars del municipi de Calafell pel projecte anual de centre, exercici 2018  
 27. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les AMPA's dels centres educatius del municipi de Calafell per a les activitats extraescolars, exercici 2018  
 28. Proposta aprovació de la modificació de les bases específiques i  convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l'any 2018 de l'ajuntament de Calafell  
 29. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantia de la seguretat i convivència ciutadanes front a la ocupació il·legal de vivendes 
 30. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple Municipal ( 798 a 1247)
 31. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local ( 8,9,10 i 11)
 32. Precs i preguntes

05/03/2018
Sessió plenària ordinària, 5 de març de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors
  • 1.1. Ple 2018/2 ordinari 05/02/2018   
  • 1.2. Ple 2018/3 extraordinari 16/02/2018
 2. Expedient 2017/7863. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell   
 3. Aprovació inicial del reglament d’ús i gestió dels espais cívics de l’Ajuntament de Calafell.   
 4. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2016  
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 – 4rt trimestre   
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2017   
 7. Aprovació inicial modificació puntual  pla d'Ordenació Urbanistica Municipal (VI) ampliació àmbit  del  sector de serveis "la  Rafela"   
 8. Verificació text refós  modificació  POUM IV , redefinició i reordenació sòls destinats a aprofitament residencial i no residencial PAU 25 Maresme Castell   
 9. Sol·licitud bonificació icio immoble catalogat, c/ Major 5, (obra menor)    
 10. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l'habitatge del c/ Principal 18, inclòs dins l'àmbit del pla de barris, anualitat 2015.   
 11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l'habitatge de la plaça Constitució 6b, anualitat 2016   
 12. Ratificar l’aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d’una subvenció en l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a persones en situació de dificultat econòmica, per l'exercici 2018   
 13. Modificació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès, SL i l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestaran els serveis de recollida selectiva de residus municipals de Calafell de la fracció orgànica i resta, transport, eliminació i gestió del centre de transferència de residus (conveni d’activació), signat el 2 de juliol de 2011.   
 14. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2017  
 15. Moció del grup municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018.   
 16. Moció del grup municipal de la CUP per incorporar noves mesures que garanteixin la seguretat de les dones a l’espai públic a la nit. Implementació de la parada a demanda per a les usuàries dels autobusos públics del municipi.   
 17. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple (305 a 797)   
 18. Donar compte de les actes de junta de govern local (4 a 7)   
 19. Precs i preguntes

 

26/02/2018
Sessió plenària extraordinària, 26 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació del contracte programa del serveis de neteja d'edifici i dependències municipals, entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis S.A.

16/02/2018
Sessió plenària extraordinària, 16 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació del pla de mandat 2017-2023. 
 2. Expedient 2018/1009, nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell. 
 3. Proposta expedient 1090/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes. 
 4. Proposta expedient 1105/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

05/02/2018
Sessió plenària ordinària, 5 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors.
  • 1.1. Ple 201871 ordinari 08/01/2018
  • 1.2. Ple 2017/21 extraordinari 27/12/2017
  • 1.3. Ple 17/22 extraordinari amb urgència 27/12/2017
 2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 5271 de data 21 de desembre de 2017 de denúncia dels vigents acords, convenis i reglamentacions reguladores de les relacions laborals amb el personal municipal i convocatòria del procés de negociació.
 3. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104 bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
 4. Proposta de regularització de la subvenció concedida a l’Institut d’Estudis Penedesencs per a l’any 2017.
 5. Revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 6. Donar compte decret 5297/17 de data 28 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a l’adquisició i el subministrament d’equipaments educatius per als diferents centres escolars municipals.
 7. Donar compte decret 5095/17 de data 4 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1736_17, referent a l’abonament del complement de productivitat mensual al secretari d’aquesta corporació, senyor Alexandre Pallarès i Cervilla.
 8. Donar compte decret 5198/17 de data 19 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1870_17, referent a l’adquisició de roba de gala per als  agents de la Policia local.
 9. Donar compte decret 4896/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Segur de Calafell.
 10. Donar compte decret 4897/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell.
 11. Donar compte decret 4898/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell Platja.
 12. Donar compte decret 98/18 de data 12 de gener de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1865_17, referent a la remodelació de les instal·lacions de Calafell Ràdio, renovació del revistiment dels tancaments dels estudis, aparells d’aire condicionat, el subministrament d’equipaments i software.
 13. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 6, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 14. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 7, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 15. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Mar 16, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 16. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
 17. Proposta resolució definitiva conceessió subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris exercici 2016.
 18. Proposa resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.
 19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, anualitat 2016.
 20. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris, anualiat 2016.
 21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat a la plaça Major 2B, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.
 22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5219 a 304).
 23. Donar compte de les actes de junta de govern local (52 a 3)
 24. Precs i preguntes.

08/01/2018
Sessió plenària ordinària, 8 de gener de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta sessió 04/12/2017.
 2. Propostes
  • 2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics
   • 2.1.1. Expedient 9827/2017. Aprovació de cessió de la titularitat de la concessió administrativa de les parades núm 25 i 26 i del magatzem núm 25 del mercat municipal de Calafell per jubilació.
   • 2.1.2. Expedient 10594/2017. Proposta modificació dels membres dels òrgans de gestió per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Calafell, integrat en el Pla de Barris.
  • 2.2 Medi Ambient i Seguretat
   • 2.2.1. Proposta d’acord d’aprovació del cronograma i estat d’execució del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Calafell, OAM-Fundació Castell de Calafell i CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA).
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
 4. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 5. Precs i preguntes.