Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el primer dilluns de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

26/06/2018
Sessió plenària ordinària, 2 de juliol de 2018

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple 2018/8 ordinari 04/06/2018
 2. Incoació de l’expedient per a la creació d’una escola de música de titularitat municipal de l’Ajuntament de Calafell.
 3. Ratificació decret d’alcaldia núm 2667/2018 de cessió d’un dels locals situat als baixos de l’edifici ubicat al carrer Baix Penedès 1 de Calafell (antic jutjat de pau) a la colla de Diables de Calafell.
 4. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/2809, de 22 de juny, d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat municipal CEMSSA.
 5. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/2811, de 22 de juny, d’aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei de les llars d’infants municipals.
 6. Dictamen sobre la derogació de l’OF 2.2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de sereis de subministraments d’interès general de l’Ajuntament de Calafell, i aprovació provisional de l’OF reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de subministraments de la Diputació de Tarragona.
 7. Proposta d’acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell subjectes a funció interventora.
 8. Proposta expedient 5739/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 9. Aprovació provisional modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (III), zona Passatge del Ferrocarril.
 10. Aprovació provisional modificació puntual (IV) POUM sector dels PEU de serveis tècnics “La Rafela”.
 11. Rectificació d’error material acord ple 9/4/2018, de l’acceptació de la cessió de les finques situades al carrer Loira.
 12. Ratificar decret 2484/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista D. Camarzana Mellido.
 13. Ratificar decret 2498/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista D. Amour Corral.
 14. Ratificar decret 2483/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista M. Ben Erradi Karmoun.
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2381a 2812).
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local (21, 22, 23 i 24).
 17. Precs i preguntes.
Documentació (PDF, 2.32 MB)

04/06/2018
Sessió plenària ordinària, 4 de juny de 2018

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Acta núm 7 del 7 de maig de 2018
 2. Creació dels consells municipals sectorials de participació ciutadana.
 3. Creació dels consells de barri de participació ciutadana.
 4. Proposta expedient 4474/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 - 1r trimestre.
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2018.
 7. Donar compte de la modificació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2017 de l'Ajuntament de Calafell.
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018.
 9. Ratificar l’acord pres per la junta de govern local sobre la modificació de l’article 15 de les bases per a prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l’Ajuntament de Calafell i corresponent convocatòria.
 10. Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell.
 11. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Josep Bergés i Barba 3B a Calafell, anualitat 2017.
 12. Proposta atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Major 9 de Calafell, anualitat 2017.
 13. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Jesús 8B a Calafell, anualitat 2017.
 14. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Bisbe Català 13 a Calafell.
 15. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Torredembarra 2 de Calafell, anualitat 2017.
 16. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró 13 de Calafell, anualitat 2017.
 17. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 53 de Calafell, anualitat 2017.
 18. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Marquès de Samà 7 de Calafell, anualitat 2017.
 19. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 47 de Calafell, anualitat 2017.
 20. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.
 21. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Principal 18 de Calafell, anualitat 2017.
 22. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Bisbe Català 4 de Calafell, anualitat 2017.
 23. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró 6 de Calafell, anualitat 2017.
 24. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Bisbe Català 18 de Calafell, anualitat 2017.
 25. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer de Mar 16 de Calafell, anualitat 2017.
 26. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer del Pou 45 de Calafell, anualitat 2017.
 27. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Principal 32 de Calafell, anualitat 2017.
 28. Ratificar decret 1159/2018 de data 15 de març de 2018, corresponent a la rectificació per error material del conveni entre l'Ajuntament de Calafell i l'esportista Àlex Toledo.
 29. Donar compte decret 1214/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat no federada Club Atletisme Calafell.
 30. Donar compte decret 1215/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat federada Club Escacs Calafell.
 31. Donar compte decret 1213/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Petanca Calafell.
 32. Donar compte decret 1217/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Bàsquet Calafell.
 33. Donar compte decret 1219/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Esportiu Lluita Olímpica Calafell.
 34. Donar compte decret 814/2018 derogació subvenció 2017 a l’esportista M. Salas Cañas.
 35. Moció del grup municipal de Convergència i Unió de Calafell per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim.
 36. Moció del grup municipal de Convergència i Unió perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura.
 37. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1857 a 2380).
 38. Donar compte de les actes de la junta de govern local (17, 18, 19, 20).
 39. Precs i preguntes.

07/05/2018
Sessió plenària ordinària, 7 de maig de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple2018/6 ordinari 09/04/2018
 2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2017 de l'Ajuntament de Calafell
 3. Donar compte de l'aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2017 de l'OAM Fundació Castell de Calafell
 4. Concertació d'una operació de crèdit a llarg termini pel finançament de les inversions de l'exercici 2018
 5. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
 6. Proposta aprovació definitiva de la mutació de la casa mestres -c- , carrer Cosme Mainé 1
 7. Sol·licitud bonificació ICIO obra major immoble c/ Bisbe Català 4.
 8. Sol·licitud bonificacio ICIO, immoble catalogat c/ Major 2, (comunicació prèvia obra menor)
 9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar en els centres educatius de Calafell. Adhesió a la declaració "kids save lives"
 10. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer Ple municipal ( 1248 a 1856)
 11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (12,13,14,15,16)
 12. Precs i preguntes

09/04/2018
Sessió plenària ordinària, 9 d'abril de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors  
  • 1.1. Ple2018/4 extraordinari 26/02/2018
  • 1.2. Ple2018/5 ordinari 05/03/2018
 2. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l'Ajuntament de Calafell   
 3. Expedient 2018/2686. Acord sobre usos de la via pública  
 4. Aprovació de la proposta de modificació del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona 
 5. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2017   
 6. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2017, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials   
 7. Proposta donar compte decret de l'alcaldia núm. 2018/1198 de data 19/03/2018 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021   
 8. Proposta expedient 2627/2018 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes  
 9. Proposta d'aprovació expedient núm. 2639/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 210.960,75 euros.  
 10. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm.  2.2.1 reguladora de la taxa de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals    
 11. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2.2.7 reguladora de la taxa de l'ocupació de la via pública amb quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics   
 12. Expedient 2018/2629. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert 
 13. Expedient 2018/2630. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert 
 14. Expedient 2018/2631. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert   
 15. Expedient 2018/2632. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert  
 16. Expedient 2018/2634. Atorgament d'un termini d'audiència en relació a l'expedient de revocació de la concessió d'ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert   
 17. Acceptació cessions finques destinades a equipaments c/ Loira, av. Mn. Jaume soler/Cossetània   
 18. Aprovació  inicial modificació puntual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (VII) PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus   
 19. Proposta aprovació expedient de cessió gratuïta de tres vehicles motocicleta de titularitat municipal  
 20. Proposta desafectació vehicle turisme de la policia local per fer permuta d'un altre vehicle amb l'Ajuntament d'Altafulla   
 21. proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l'any 2019.   
 22. Proposta d'aprovació d'atorgament de subvencions a carrosses i comparses participants a les rues del Carnaval Xurigué de Calafell 2018.   
 23. Proposta de modificació  del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius
 24. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell, exercici 2018 
 25. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns de les urbanitzacions del municipi de Calafell, exercici 2018  
 26. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per als centres escolars del municipi de Calafell pel projecte anual de centre, exercici 2018  
 27. Proposta d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a les AMPA's dels centres educatius del municipi de Calafell per a les activitats extraescolars, exercici 2018  
 28. Proposta aprovació de la modificació de les bases específiques i  convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l'any 2018 de l'ajuntament de Calafell  
 29. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantia de la seguretat i convivència ciutadanes front a la ocupació il·legal de vivendes 
 30. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple Municipal ( 798 a 1247)
 31. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local ( 8,9,10 i 11)
 32. Precs i preguntes

05/03/2018
Sessió plenària ordinària, 5 de març de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes anteriors
  • 1.1. Ple 2018/2 ordinari 05/02/2018   
  • 1.2. Ple 2018/3 extraordinari 16/02/2018
 2. Expedient 2017/7863. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell   
 3. Aprovació inicial del reglament d’ús i gestió dels espais cívics de l’Ajuntament de Calafell.   
 4. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2016  
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 – 4rt trimestre   
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2017   
 7. Aprovació inicial modificació puntual  pla d'Ordenació Urbanistica Municipal (VI) ampliació àmbit  del  sector de serveis "la  Rafela"   
 8. Verificació text refós  modificació  POUM IV , redefinició i reordenació sòls destinats a aprofitament residencial i no residencial PAU 25 Maresme Castell   
 9. Sol·licitud bonificació icio immoble catalogat, c/ Major 5, (obra menor)    
 10. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l'habitatge del c/ Principal 18, inclòs dins l'àmbit del pla de barris, anualitat 2015.   
 11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l'habitatge de la plaça Constitució 6b, anualitat 2016   
 12. Ratificar l’aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d’una subvenció en l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a persones en situació de dificultat econòmica, per l'exercici 2018   
 13. Modificació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès, SL i l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestaran els serveis de recollida selectiva de residus municipals de Calafell de la fracció orgànica i resta, transport, eliminació i gestió del centre de transferència de residus (conveni d’activació), signat el 2 de juliol de 2011.   
 14. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2017  
 15. Moció del grup municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018.   
 16. Moció del grup municipal de la CUP per incorporar noves mesures que garanteixin la seguretat de les dones a l’espai públic a la nit. Implementació de la parada a demanda per a les usuàries dels autobusos públics del municipi.   
 17. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple (305 a 797)   
 18. Donar compte de les actes de junta de govern local (4 a 7)   
 19. Precs i preguntes

 

26/02/2018
Sessió plenària extraordinària, 26 de febrer de 2018

Ordre del dia:

 1. Aprovació del contracte programa del serveis de neteja d'edifici i dependències municipals, entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis S.A.