Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

24/10/2019
Sessió plenària extraordinària, 29 d'octubre de 2019

 1. Aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom “Fundació Castell de Calafell”
 2. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de reintegrament d’ingressos de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona

17/10/2019
Sessió plenària ordinària, 17 d'octubre de 2019

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2019/15 ordinari 12/09/2019
 2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 10 de novembre de 2019.
 3. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 4. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 5. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 6. Nomenament de representants de la corporació en el consorci Localret.
 7. Nomenament de representants de la corporació per formar part del consell territorial de la propietat immobiliària.
 8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació.
 9. Proposta d’aprovació de la formalització de l’operació que resulti de l’agrupació dels crèdits ICO 2012.
 10. Proposta expediente 10094/2019 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 11. Proposta aprovació de l’actualització del pla d’ajust de l’Ajuntament de Calafell.
 12. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2019/5016 de data 25/09/2019 corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2020.
 13. Donar compte decret 2325/19 de data 15 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0395_19, referent al subministrament de combustibles per als vehicles municipals gener a març de 2019.
 14. Donar compte decret 2719/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0521_19, referent al servei de contenidors, per a obres al municipi durant el mes de març de 2019.
 15. Donar compte decret 2718/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’infome d’intervenció 0531_19, referent al servei de col·locació i retirada de tanques per vianants durant la rua del Carnaval 2019.
 16. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i la societat anònima Port Segur-Calafell SA, per a la formalització d’un contracte d’arrendament i la constitució de l’Espai Empresarial Port Zènit.
 17. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 2019/4805, de data 18 de setembre de 2019, de nomenament en representació de l’Ajuntament de Calafell, de la senyora Lluïsa Lastra Flores, com a titular, i de la senyora Mònica Trepat Saura, com a suplent, en la constitució de la nova assemblea i junta del consorci de promoció turística del Penedès.
 18. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana.
 19. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana.
 20. Modificació de la composició del consell ciutadà.
 21. Modificació de la composició del consell de seguretat i prevenció ciutadana.
 22. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.
 23. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’infants i adolescents de Calafell”.
 24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com a Llei Aragonès.
 25. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
 26. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.
 27. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4624 a 5100).
 28. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).
 29. Precs i preguntes.

12/09/2019
Sessió plenària ordinària, 12 de setembre de 2019

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. Ple2019/12 extraordinari 27/06/2019
  2. Ple2019/13 ordinari 11/07/2019
  3. Ple2019/14 extraordinari amb urgència 29/07/2019
 2. Rectificació de l’error material de l’aprovació de la memòria i el pla econòmic finacer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 3. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment del terminis de pagament en el segon trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/3004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019.
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 2n trimestre.
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2n trimestre 2019.
 7. Donar compte del pla anual de control financer exercici 2019.
 8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre 2019.
 9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 2n trimestre 2019.
 10. Proposta d’aplicació de l’increment addicional retributiu del 0,25% de conformitat amb el RDLlei 24/2018, de 21 de desembre.
 11. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Calafell.
 12. Proposta d’aprovació de l’expedient de desafectació del vehicle Renault Kangoo matrícula 3667 BGY.
 13. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.
 14. Nomenament de representant de l’Ajuntament en el Concorsi de l’Àrea Residencial Estratègica La Barquera, a efectes de tramitar la seva dissolució.
 15. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-el Vendrell.
 16. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-Castellet i la Gornal.
 17. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell per a la creació d’una taula de treball del comerç local de Calafel.
 18. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell, per a la lluita contra el top manta.
 19. Moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
 20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3504 a 4623).
 21. Donar compte de les actes de la junta de govern local (27 a 34).
 22. Precs i preguntes.

29/07/2019
Sessió plenària extraordinària, 29 de juliol de 2019

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 3. Proposta modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de l’acord regulador complementari de condicions de treball del personal funcionari.
 5. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials del conveni complementari regulador de condicions de treball del personal laboral.
 6. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball de l’organisme autònom municipal Castell de Calafell.
 7. Proposta relativa a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell.
 8. Proposta relativa a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.
 9. Inici d’un procediment de revisió d’ofici respecte els premis o ajuts de jubilació establerts en l’article 51 de l’actual acord i pacte socioeconòmic del personal funcionari i de l’article 51 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell i els correlatius articles dels anteriors acords de funcionaris i conveni col·lectiu del personal laboral.
 10. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2020.
 11. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament de Calafell.
 12. Renovació de la composició dels òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística.
 13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per a la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 22, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.

11/07/2019
Sessió plenària ordinària, 11 de juliol de 2019

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2019/11 - 15/06/2019 Ple de Constitució  
 2. Moció que presenta el grup municipal popular de l’Ajuntament de Calafell, en defensa del principi d’objectivitat de l’Administració, previst a l’article 103 de la Constitució.  
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2732 a 3503).  
 4. Donar compte de les actes de la junta de govern local (26).  
 5. Precs i preguntes.

27/06/2019
Sessió plenària extraordinària, 27 de juny de 2019

 1. Declaració de la composició dels grups polítics municipals i nomenament dels/de les seus/seves portaveus i portaveus suplents/tes

 2. Donar compte del decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local i dels tinents d’alcalde

 3. Donar compte del decret de constitució de les àrees de tinents i tinentes d’alcaldia i delegacions de l’alcaldia en els/les tinents d’alcalde I en els regidors/res

 4. Donar compte del decret de delegació de la presidència de les Comissions Informatives permanents

 5. Donar compte del decret del de delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local

 6. Donar compte del decret de delegació de forma indistinta a favor de tots els regidors i regidores de l’ajuntament de les competències que s’atribueixen a l’alcalde per l’article 51 del codi civil respecte l’autorització de matrimonis civils

 7. Aprovació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes

 8. Determinació del nombre, característiques i retribució del personal eventual

 9. Aprovació de les delegacions del ple en la Junta de Govern Local

 10. Aprovació de la periodicitat de les sessions del ple

 11. Aprovació de la creació i composició de les Comissions Informatives

 12. Periodicitat de la Junta de Govern Local

 13. Nomenament dels membres del consell rector de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell

 14. Nomenament de representants de la corporació en els diferents consells de participació ciutadana i en el consell escolar municipal

 15. Nomenament de representants de la corporació en altres organismes en representació de l’ajuntament