Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

09/05/2019
Sessió plenària ordinària, 9 de maig de 2019

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. Ple2019/5 ordinari 01/04/2019
  2. Ple2019/6 extraordinari 18/04/2019
  3. Ple2019/7 extraordinari 29/04/2019
 2. Donar compte de la consideració de regidors no adscrits dels membres del grup municipal d'Unió i Alternativa Municipal (UAM) i la dissolució de l’esmentat grup polític municipal.
 3. Donar compte del decret d’alcaldia 2019/1428, de 28 de març, d’aprovació de la política de seguretat de la informació de l’Ajuntament de Calafell.
 4. Aprovació inicial de la modificació de l’annex V de l’ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Resolució del recurs contra l’acord de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert de l’empresa Solé i Serveis 2013, SL.
 6. Proposta d’aprovació expedient núm. 3358/19 de reconeixement extrajudicial de credits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 121,00 euros.
 7. Aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2018 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 8. Proposta d’acord d’adopció del model de control intern en règim de fiscalització limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó de comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell.
 9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2018 de l’Ajuntament de Calafell.
 10. Proposta d’aprovació expedient núm. 3959/19 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 167.183,25 euros.
 11. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de gestió tributària en l’àmbit del prorrateig de les baixes definitives de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona.
 12. Proposta aprovació inicial pla de millora urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell.
 13. Dissolució del Consorci de l'Àrea Residencial Estratègica la Barquera.
 14. Bonificacio ICIO finca situada al carrer Baixador 115 (comunicació prèvia obra menor).
 15. Proposta aprovació inicial Pla de Millora Urbana 3 Mas Mel en sòl urbà consolidat (SUC) de Calafell.
 16. Dictamen aprovació de la modificació PEU del sector de serveis tècnics la Rafela.
 17. Aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per la construcció i/o adaptació de l’accés de vehicles des de la via pública a habitatges, locals i altres recintes.
 18. Proposta d’aprovació de la modificació del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius de Calafell, per al curs 2019/2020.
 19. Proposta aprovacio projecte "Sobre rodes" en relació a l'educació viària als centres educatius del municipi de Calafell a través del Pla Educatiu d'Entorn.
 20. Aprovació de les bases reguladores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Calafell, per a les persones del municipi que, per motius físics, psíquics i/o socials, es trobin en situació de manca D’autonomia temporal o permanent, problemàtiques familiars especials, Negligència o incapacitat per a poder fer les tasques habituals de la vida Quotidiana o per a garantir el desenvolupament personal i familiar adequat.
 21. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (1363 a 2068).
 22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (8 a 17).
 23. Precs i preguntes.

29/04/2019
Sessió plenària extraordinària, 29 d'abril de 2019

 1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions locals i al Parlament europeu del 26 de maig de 2019

18/04/2019
Sessió plenària extraordinària, 18 d'abril de 2019

 1. Aprovar la declaració de no disponibilitat de l’aplicació A02/9120/4800036 del pressupost vigent de l’Ajuntament de Calafell.
 2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, del seu organisme autònom i de la societat municipal per a l’any 2019.
 3. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’estructura administrativa de la modificació de l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.

01/04/2019
Sessió plenària ordinària, 1 d'abril de 2019

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. 1.1. Ple2019/3 ordinari 04/03/2019
  2. 1.2. Ple2019/4 extraordinari amb urgència 11/03/2019  
 2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 28 d’abril de 2019.  
 3. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.  
 4. Expedient 2018/2629. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.  
 5. Expedient 2018/2634. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 6. Proposta ratificar decrets d’alcaldia 2018/5518 i 2018/5516, de data 28 de desembre de 2018, aprovació expedients de contractació i licitació obres del Mercat Vell, Lot 6_7 i obres remodelació de la plaça del Mar.
 7. Proposta revisió de preus del contracte de manteninment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell, amb la mercantil Rubatec SA.
 8. Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic, regulació establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis i similars.  
 9. Proposta inici expedient de revocació de la subvenció atorgada per a la rehabilització de l’immoble del carrer Principal 18, dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.  
 10. Aprovar la sol·licitud al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització d’un centre de formació d’adults al municipi de Calafell.  
 11. Revocació i reintegrament parcial del dret adjudicat subvenció 2018 a l’entitat Club Atlètic Segur CF.  
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (703 a 1362).  
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern  local (8 a 12).  
 14. Precs i preguntes.

11/03/2019
Sessió plenària extraordinària, 11 de març de 2019

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Aprovació de l'assignació de membres del Consell Ciutadà

04/03/2019
Sessió plenària ordinària, 4 de març 2019

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2019/2 ordinari 04/02/2019
 2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’actual estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.
 3. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta corporació, de l'organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per l'any 2019.
 4. Donar compte decret 4404/18 de data 23 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0538_18, referent al servei programa ensenyament esportiu vela, gener a maig 2018.
 5. Donar compte decrets 4326/18 de 18 d’octubre 2018 i 4387/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0526_18, referent al servei d’honoraris redacció projecte millora de la riera de la Casa Nova a Segur de Calafell.
 6. Donar compte decrets 4327/18 de 18 d’octubre 2018 i 4388/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0341_18, referent a coordinació seguretat i salut obres reforma i ampliació antic edifici Cooperativa Agrícola per ubicar-hi nova Biblioteca municipal.
 7. Donar compte decret 5470/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0496_18, referent al servei de reparació càmeres videovigilància dipòsit de vehicles.
 8. Donar compte decret 5466/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0495_18, referent a despeses corresponents a tasques de manteniment de la via pública.
 9. Donar compte decret 5472/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0848_18, referent al servei de neteja i manteniment de platges maig a novembre de 2018.
 10. Donar compte decret 5474/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0850_18, referent al servei de manteniment d’espais verds abril a desembre de 2018.
 11. Donar compte decret 4323/18 de data 18 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0532_18, referent al servei de manteniment de les fotocopiadores i equips multifunció dels diferents departaments.
 12. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2018.
 13. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 – 4rt trimestre.
 14. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018.
 15. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2018, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 16. Declarar desert el procediment de contractació, sota la modalitat de procediment obert per l’adjudicació del contracte de concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (ZAN) del Port de Segur de Calafell (33/2018-cnt), en procediment obert i aprovació plec de clàusules per licitació de la concessió procediment negociat amb publicitat.
 17. Deixar sense efectes la resolució provisional de la subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al c/ Església 14, anualitat 2013.
 18. Bonificació ICIO immoble catalogat Plaça Catalunya 23 (comunicació prèvia obres menors)
 19. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (VIII) PPU 4 sector Bellamar nord (exp. 1625/19)
 20. Ratificar conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2019.
 21. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2018
 22. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (211 a 702)
 23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (4 a 7)
 24. Precs i preguntes