Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

18/04/2019
Sessió plenària extraordinària, 18 d'abril de 2019

 1. Aprovar la declaració de no disponibilitat de l’aplicació A02/9120/4800036 del pressupost vigent de l’Ajuntament de Calafell.
 2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, del seu organisme autònom i de la societat municipal per a l’any 2019.
 3. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’estructura administrativa de la modificació de l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.

01/04/2019
Sessió plenària ordinària, 1 d'abril de 2019

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. 1.1. Ple2019/3 ordinari 04/03/2019
  2. 1.2. Ple2019/4 extraordinari amb urgència 11/03/2019  
 2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 28 d’abril de 2019.  
 3. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.  
 4. Expedient 2018/2629. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.  
 5. Expedient 2018/2634. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 6. Proposta ratificar decrets d’alcaldia 2018/5518 i 2018/5516, de data 28 de desembre de 2018, aprovació expedients de contractació i licitació obres del Mercat Vell, Lot 6_7 i obres remodelació de la plaça del Mar.
 7. Proposta revisió de preus del contracte de manteninment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell, amb la mercantil Rubatec SA.
 8. Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic, regulació establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis i similars.  
 9. Proposta inici expedient de revocació de la subvenció atorgada per a la rehabilització de l’immoble del carrer Principal 18, dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.  
 10. Aprovar la sol·licitud al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’autorització d’un centre de formació d’adults al municipi de Calafell.  
 11. Revocació i reintegrament parcial del dret adjudicat subvenció 2018 a l’entitat Club Atlètic Segur CF.  
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (703 a 1362).  
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern  local (8 a 12).  
 14. Precs i preguntes.

11/03/2019
Sessió plenària extraordinària, 11 de març de 2019

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Aprovació de l'assignació de membres del Consell Ciutadà

04/03/2019
Sessió plenària ordinària, 4 de març 2019

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2019/2 ordinari 04/02/2019
 2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’actual estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.
 3. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta corporació, de l'organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per l'any 2019.
 4. Donar compte decret 4404/18 de data 23 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0538_18, referent al servei programa ensenyament esportiu vela, gener a maig 2018.
 5. Donar compte decrets 4326/18 de 18 d’octubre 2018 i 4387/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0526_18, referent al servei d’honoraris redacció projecte millora de la riera de la Casa Nova a Segur de Calafell.
 6. Donar compte decrets 4327/18 de 18 d’octubre 2018 i 4388/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0341_18, referent a coordinació seguretat i salut obres reforma i ampliació antic edifici Cooperativa Agrícola per ubicar-hi nova Biblioteca municipal.
 7. Donar compte decret 5470/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0496_18, referent al servei de reparació càmeres videovigilància dipòsit de vehicles.
 8. Donar compte decret 5466/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0495_18, referent a despeses corresponents a tasques de manteniment de la via pública.
 9. Donar compte decret 5472/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0848_18, referent al servei de neteja i manteniment de platges maig a novembre de 2018.
 10. Donar compte decret 5474/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0850_18, referent al servei de manteniment d’espais verds abril a desembre de 2018.
 11. Donar compte decret 4323/18 de data 18 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0532_18, referent al servei de manteniment de les fotocopiadores i equips multifunció dels diferents departaments.
 12. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2018.
 13. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 – 4rt trimestre.
 14. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018.
 15. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2018, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 16. Declarar desert el procediment de contractació, sota la modalitat de procediment obert per l’adjudicació del contracte de concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (ZAN) del Port de Segur de Calafell (33/2018-cnt), en procediment obert i aprovació plec de clàusules per licitació de la concessió procediment negociat amb publicitat.
 17. Deixar sense efectes la resolució provisional de la subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al c/ Església 14, anualitat 2013.
 18. Bonificació ICIO immoble catalogat Plaça Catalunya 23 (comunicació prèvia obres menors)
 19. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (VIII) PPU 4 sector Bellamar nord (exp. 1625/19)
 20. Ratificar conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2019.
 21. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2018
 22. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (211 a 702)
 23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (4 a 7)
 24. Precs i preguntes

04/02/2019
Sessió plenària ordinària, 4 de febrer 2019

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple 2019/1 ordinari 07/01/2019
 2. Expedient 2018/2632. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.
 3. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).
 4. Proposta de modificació de diferents articles del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).
 5. Proposta de modificació de diferents articles de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).
 6. Donar compte de l’informe a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball rservats a personal eventual.
 7. Verificació text refòs modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (VII), PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus de Calafell.
 8. Atorgament definitiu subvenció per rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 13, propietat del titular del NIF 970R, dins l’àmbit del Pla de Barris.
 9. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 2, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 10. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 32, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 53, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 12. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 3, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 10, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 14. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 45, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 15. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Joan Miró 6, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 16. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 47, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 17. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 13, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 18. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 88, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Josep Barges i Barba 38, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 20. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 18, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 4, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 22. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Major 9, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.
 23. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i el regidor no adscrit per a nomenar diversos espais del municipi de Calafell.
 24. Moció del grup municipal de Ciutadans C’s a l’Ajuntament de Calafell de rebuig a la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.
 25. Moción que presenta el grupo municipal de C’s para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica.
 26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1 a 210).
 27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (52/2018 a 3/2019).
 28. Precs i preguntes.

07/01/2019
Sessió plenària ordinària, 7 de gener de 2019

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple 2018/16 ordinari 03/12/2018
 2. Proposta d’aprovació de denominació Plaça de l’U d’Octubre a la plaça situada al carrer Sant Pere, davant de les dependències municipals de Calafell Platja, segons moció presentada per diferents grups municipals al ple de data 1 d’octubre de 2018.
 3. Proposta d’aprovació de denominació d’espais urbans de Calafell, segons moció presentada per diferents grups municipals al ple de data 5 de novembre de 2018.
 4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació.
 5. Moción del grupo municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Calafell para la elaboración de un plan especial que regule la implantación de casas de apuestas y la prevención a la adicción al juego de menores.
 6. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4945 a 5520).
 7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (47 a 51).
 8. Precs i preguntes.