Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció del grup municipal de CiU per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim (PDF, 92.32 KB)
Presentada al ple 04/06/2018 | Aprovada

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels membres, acorda aprovar la moció.

Presentada per: CiU

Moció del grup municipal de CiU perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura (PDF, 109.13 KB)
Presentada al ple 04/06/2018 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 20 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres del PPC, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 1 abstenció del membre de C’s, acorda aprovar la moció.

Presentada per: CiU

Moción que presenta el grupo municipal Ciutadans-Ciudadanos para impulsar la formación en reanimación cardiopulmonar en los centros educativos de Calafell. Adhesión a la declaración "Kids Save Lives" (PDF, 103.63 KB)
Presentada al ple 07/05/2018 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 10 vots en contra 5 del regidors dels PSC, 2 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors d’ERC i 1 vot del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 5 vots a favor : 2 dels regidors del PPC, 2 dels regidors de la CUP i 1 del regidor de C’s i amb 6 abstencions dels regidors de CIU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: C's

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantía de la seguretat i convivència ciutadanes front a la ocupació il·legal (PDF, 99.8 KB)
Presentada al ple 09/04/2018 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 1 vot a favor del membre de C’s i amb 6 abstencions dels membres de CIU, no aprova la moció presentada.

Presentada per: C's

Moció del grup municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018 (PDF, 103.65 KB)
Presentada al ple 05/03/2018 | Aprovada

El Ple de la Corporació amb 15 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 1 membre del PP, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 membre de la CUP i amb 3 abstencions: 1 d’un membre del PP, 1 del membre de C’s i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra aprova la moció.

Presentada per: CUP