Filtrar

Conveni

01/03/2018
Coveni Hife

..."Que l'Ajuntament de Calafell, per a la gestió deis interessos del municipi, exerceix de conformitat amb els articles 66 i 71 del Text refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, activitats complementaries en materia d'educació, de cúltura, de joventut, de l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, els museus, l'.ocupació i de lluita contra l'atµr."...

conveni_hife.pdf (PDF, 918.32 KB)

16/02/2018
Conveni fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme

Ratificar el conveni de col.laboració interadministrativa  signat  amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme.

19/12/2017
Conveni Caritas Poble

..."OBJECTE: Cedir a Caritas Calafell Poble el 25% de l'ajuda aconseguida en la campanya "El Gran recapte 2017", que tindra lloc durant els dies 1 i 2 de desembre de 2017 a supermercats del municipi de Calafell."...

19/12/2017
Conveni Caritas Segur de Calafell

..."OBJECTE: Cedir a Caritas de Segur de Calafell el 25% de l'ajuda aconseguida en la campanya "El Gran recapte 2017", que tindra lloc durant els dies 1 i 2 de desembre de 2017 a supermercats del municipi de Calafell."...

05/12/2017
Contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB - Festival Rockabilly

..."1. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB  per a la celebració dels festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly, annex a la present proposta.

2. Aprovar la despesa derivada d'aquest contracte ( PD 2292 i 2293 ), per un import total de 96.400,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries C01 4320 2030000, CO1 4320 2269916, C01 4320 2279915, segons el següent detall:"...

22/11/2017
Contracte de patrocini entre l’ajuntament de calafell i el senyors Jordi Sánchez Pérez i Albert Torné Muñoz

"...Que el Patrocinador té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa del municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional. Per aquest motiu, és important que la corporació pugui participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i promoure totes les activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal..."