Patrimoni municipal

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició.