Filtrar

Ordenances

11/03/2014
Ordenança d'ús i gestió de les platges de Calafell

Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions d'ús de les platges del municipi garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús públic del mar, de la seva ribera i de la resta de l'espai de domini públic i de les seves zones de protecció i servitud, d'acord amb les competències municipals atribuïdes a l'article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

02/10/2013
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

L'ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.

26/04/2012
Ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia de determinades obres menors

23/11/2011
Ordenança d’espectacles públics i activitats recreatives

La importància i la generalització creixents de l'oci, de les activitats artístiques i de la cultura; la diversificació de llurs manifestacions; la irrupció de pràctiques alternatives, a vegades il·legals; la sensibilitat ciutadana creixent per la necessitat de combatre l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràctiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones, o els conflictes cada vegada més freqüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar, són factors que obliguen a un esforç de profunda revisió i d'actualització de la legislació sobre espectacles públics i activitats recreatives així com de la normativa local.

24/01/2011
Ordenança municipal reguladora del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Calafell

19/10/2010
Ordenança municipal en front a la plaga del morrut roig a les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

L'objectiu d'aquesta ordenança és establir mesures de prevenció i lluita per evitar la propagació d'aquesta plaga. El contingut d'aquesta ordenança és d'obligat compliment per a totes les persones físiques i jurídiques propietàries de palmàcies.
Text complet disponible al BOP número 240 (PDF)