Filtrar

Ordenances

27/03/2015
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública

04/12/2014
Ordenança municipal sobre circulació de vehicles

Quadre de multes (pendent d'actualització)

Ordenança municipal sobre circulació de vehicles aprovada inicialment pel Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 17 de maig de 2005 (EBOP núm. 188 del 16 d’agost de 2005).

11/03/2014
Ordenança d'ús i gestió de les platges de Calafell

Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions d'ús de les platges del municipi garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús públic del mar, de la seva ribera i de la resta de l'espai de domini públic i de les seves zones de protecció i servitud, d'acord amb les competències municipals atribuïdes a l'article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

02/10/2013
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

L'ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.

26/04/2012
Ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia de determinades obres menors

23/11/2011
Ordenança d’espectacles públics i activitats recreatives

La importància i la generalització creixents de l'oci, de les activitats artístiques i de la cultura; la diversificació de llurs manifestacions; la irrupció de pràctiques alternatives, a vegades il·legals; la sensibilitat ciutadana creixent per la necessitat de combatre l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràctiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones, o els conflictes cada vegada més freqüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar, són factors que obliguen a un esforç de profunda revisió i d'actualització de la legislació sobre espectacles públics i activitats recreatives així com de la normativa local.