Ordenances municipals

Suspensió d’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial relacionades amb l’ús religiós a Calafell

1.- Objecte de la suspensió.

Se suspèn l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relacionades amb l’ús religiós, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma de l’instrument de planejament pertinent (Modificació del POUM), per regular les condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies amb altre usos o establiments i/o altres determinacions  d’aquets usos i activitats, etc.) en aquelles zones i sectors del municipi on estigui admesa aquesta tipologia d’usos, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l’expedient.

BOPT núm. 19 de data 24-01-2015. Acord d’aprovació i plànol annex. (pdf)

Modificació de l'ordenança de circulació

Text complet disponible al BOP número 279 (pdf)

Quadre de multes

Ordenança municipal en front a la plaga del morrut roig a les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

L'objectiu d'aquesta ordenança és establir mesures de prevenció i lluita per evitar la propagació d-aquesta plaga. El contingut d'aquesta ordenança és d'obligat compliment per a totes les persones físiques i jurídiques propietàries de palmàcies.
Text complet disponible al BOP número 240 (pdf)

Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de Calafell
La importància i la generalització creixents de l'oci, de les activitats artístiques i de la cultura; la diversificació de llurs manifestacions; la irrupció de pràctiques alternatives, a vegades il·legals; la sensibilitat ciutadana creixent per la necessitat de combatre l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràctiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones, o els conflictes cada vegada més freqüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar, són factors que obliguen a un esforç de profunda revisió i d’actualització de la legislació sobre espectacles públics i activitats recreatives així com de la normativa local.
Text complet al BOP 270 (pdf)

Ordenança municipal de circulació
Ordenança/reglament circulació vehicles i persones. Guals. Seguretat viària.
Text complet disponible al BOP número 188 (pdf)

Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell
Ordenança/reglament participació ciutadana. Policia i bon govern. Estrangeria...
Text complet disponible al BOP número 62 (pdf)

Ordenança municipal de l'illa de vianants
Ordenança/reglament circulació vehicles i persones. Guals. Seguretat viària.
Text complet disponible al BOP número 184 (pdf)

Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre
Text complet disponible al BOP número 234 (pdf)