Reglaments

Nomenclator de carrers

19/12/2017

..."Mitjançant Decret d’Alcaldia núm 3480/2017 de data 28 d’agost de 2017 es va ordenar la incoació d’un expedient per a l’aprovació d’un Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell, i per a la seva elaboració es van buscar pautes o directrius a l’hora de nomenar els carrers de la vila, d’acord amb els protocols aprovats en altres municipis."...

Acord JGL per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.

18/05/2017

 Proposta del regidor del departament de Via Pública a la Junta de Govern Local per regular i distribuir la circulació de bicicletes a la zona deis vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu...

Reglament regulació horaria sistema accés illa vianants de vehicles regulat per cameres

05/04/2016

Reglament illa vianants de la platja de Calafell