Subvencions als grups polítics

Cada grup polític disposarà d’una dotació econòmica anual en concepte de despeses de funcionament, composat per un component fix de sis mil cinc-cents (6.500) euros i un component variable de dos mil cinc-cents (2.500) euros per Regidor, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells.

Les quantitats es lliuraran de forma mensual a parts iguals, podent modificar-se periodicitat o l'import a sol·licitud del Grup interessat, i es tramitaran en un sol acte administratiu que acumularà les tres fases de la despesa (autorització, disposició i reconeixement de l’obligació), fent servir el document comptable ADO.

Segons l'establert a l’article 73.3 de la LRBRL, les aportacions rebudes pels grups polítics es justificaran, mitjançant un certificat que serà emes pel portaveu del grup, en el termini de tres mesos des de la recepció de l'aportació, on es faci constar que les quantitats concedides s'han aplicat a despeses pròpies del grup municipal, entre les que no s'inclouen pagaments de remuneracions de personal al servei de la Corporació, ni a l'adquisició de béns destinats a actius fixos de caràcter patrimonial.

Aquesta justificació es farà un cop l'any, durant el més de gener i es justificaran les subvencions de l'exercici anterior.

Subvencions als grups polítics
Grup Regidors Despeses funcionament fix Despeses funcionament variable Total
Total 20 45.500 50.000 95.500
CiU 6 6.500 15.000 21.500
PSC 5 6.500 12.500 19.000
CUP 2 6.500 5.000 11.500
UAM 2 6.500 5.000 11.500
PPC 2 6.500 5.000 11.500
ERC 2 6.500 5.000 11.500
Ciutadans 1 6.500 2.500 9.000