Edictes

Serveis de lloguer de material pels banyistes: ombrel·les, cadires i tumbones a carrec de Calafell Empresa Municipals de Serveis, S.A

13/12/2017 - 22/12/2017

..."El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària amb urgència celebrada el dia 23 d’octubre de 2017 aprovà la realització dels treballs a favor de Calafell Empresa Municipals de Serveis, S.A., corresponents als serveis de lloguer de material pels banyistes: ombrel·les, cadires i tumbones.

Es fa públic, en part sufi cient, en el Butlletí Ofi cial de la província de Tarragona, per a la seva eficàcia, en els termes previstos en l’art. 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i dels procediments de les Administracions Públiques de Catalunya; i l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic."...

Llistat definitiu i resultats borsa tecnics

12/12/2017 - 22/12/2017

..."En relació a la convocatòria del procés selectiu de  tècnic/a de programes en l'àmbit de la formació i l'ocupació subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya adscrits a la formació i l'ocupació subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya adscrits a la Regidoria de Treball per a la convocatòria 2017, i segons es desprèn de l’acta emesa per l’òrgan qualificador de data 5 de desembre de 2017, s’informa:"...

Llistat definitiu i resultat borsa prospectors

12/12/2017 - 22/12/2017

..."En relació a la convocatòria del procés selectiu de  tècnic/a de prospector/a d’empreses de programes en l'àmbit de la formació i l'ocupació subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya adscrits a la Regidoria de Treball per a la convocatòria 2017, i segons es desprèn de l’acta emesa per l’òrgan qualificador de data 5 de desembre de 2017, s’informa:"...