Edictes

Anunci i sol·licitud convocatoria i bases selecció conductor grua

24/11/2017 - 11/12/2017

"ANUNCI sobre la convocatoria i les bases especifiques del procés selectiu per cobrir, en regim interí fins a la cobertura definitiva d'acord amb la legislació vigent, aixf com crear una borsa de personal per a cobrir vacants, el lloc de treball de conductor/a de grua per al servei de grua municipal, que gestiona CEMSSA."

Llistat provisional selecció tècnic/a prospectors/es

22/11/2017 - 30/11/2017

..."1. L’aprovació dels criteris de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de programa en l’àmbit de la formació i/o ocupació subvencionats pels Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) adscrits a la Regidoria de treball per als programes de la convocatòria 2017."...


Llistat provisional selecció de tècnics de programes àmbit de la formació i ocupació

22/11/2017 - 30/11/2017

..."1. L’aprovació dels criteris de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de programa en l’àmbit de la formació i/o ocupació subvencionats pels Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) adscrits a la Regidoria de treball per als programes de la convocatòria 2017."...


Certificat acord Ple conveni CEPS 2017-18

20/11/2017

"Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que el/la Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinari amb urgència celebrada el dia 23 d'octubre de 2017, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL SOSTENIMENT DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) DE CALAFELL AMB L’ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), ENTITAT AMB LA QUAL, EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA TÉ SIGNAT UN CONTRACTE ADMINISTRATIU PER TAL DE DUR A TERME LA GESTIÓ DE LA UEC DE CALAFELL; I LA NECESSITAT DE CONCEDIR, PER AL CURS 2017/2018, UNA SUBVENCIÓ DE 4.500 EUROS."...

Aprovació inicial projecte adequació piscina Mas Romeu

15/11/2017

"La Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 6 de novembre de 2017, en relació a l’aprovació

inicial del projecte d’adequació de la piscina de Mas Romeu (exp. 9452/17), adoptà el següent acord, que en la seva

part resolutiva diu:

1. Aprovar inicialment el projecte d’adequació de la piscina de Mas Romeu, redactat pels serveis tècnics municipals,

amb un pressupost per contracta de 96.916,18 €, i un pressupost per al coneixement de l’administració de 100.000

€. Tal com s’ha descrit en la part expositiva, s’ha dividit el projecte en quatre lots"...

Aprovació de la realització dels treballs a favor de Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA corresponents al servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles en la via pública

14/11/2017

"El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent aprovà la realització dels treballs a favor de Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA corresponents al servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles en la via pública. Aquest encàrrec dels treballs tindrà una duració de quatre anys, es podrà prorrogar previ acord de l’òrgan municipal competent.

Es fa públic, en part suficient, en el Butlletí Oficial de la Provínica de Tarragona, per a la seva eficàcia, en els termes en l’art. 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i dels procediments de les Administracions Públiques de Catalunya; i l’art.11 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic."...

Aprovació de la realització dels treballs a favor de Calafell Empresa Municipals de Serveis, S.A

14/11/2017

"El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària amb urgència celebrada el dia 2 d'octubre de 2017 aprovà la realització dels treballs a favor de Calafell Empresa Municipals de Serveis, S.A., corresponents als serveis de retirada de vehicles de la via pública derivats de les actuacions emanades de la Policia Municipal.  

Es fa públic, en part suficient, en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, per a la seva eficàcia, en els termes previstos en l’art. 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i dels procediments de les Administracions Públiques de Catalunya; i l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic."...

Convocatoria subvencions carnaval 2018

14/11/2017

"La sessió de caràcter ordinari del Ple de l’Ajuntament de Calafell celebrada el dia 6 de novembre de 2017, aprovà inicialment la modificació  de les Bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2018, així com sotmetre a informació pública pel termini de vint dies naturals, el text íntegre de les bases. Tanmateix va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a carrosses i comparses participants en el Carnaval Xurigué 2018."...