Edictes

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (CEMSSA)

02/05/2012

A L’EMPARA DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, QUE APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (TRLCSP)

NOMENAMENT DEFINITIU CAPORALS

24/04/2012

FC06/2009.- ANUNCI QUALIFICACIÓ PRÀCTIQUES PROFESSIONALS CONVOCATÒRIA CAPORALS

APROVACIÓ PERSONA APTA

16/04/2012

FC 10/2012-CONVOCATÒRIA PER A LA LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS, PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE RH

CONVOCATÒRIA ENTREVISTA PERSONAL

11/04/2012

FC 10/2012-CONVOCATÒRIA PER A LA LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS, PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE RH