Edictes

ANUNCI DE VALORACIÓ DE MÈRITS I ENTREVISTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES

25/06/2012

BORSA DE TREBALL, DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT D’AQUEST AJUNTAMENT, PER COBRIR LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE SUBALTERNS, PERSONAL GRUP E: BRIGADA D’OFICIS, PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU I DE SUPORT: GRUP C2

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA FASE D'ENTREVISTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES

21/06/2012

BORSA DE TREBALL, DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT D’AQUEST AJUNTAMENT, PER COBRIR LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE SUBALTERNS, PERSONAL GRUP E: BRIGADA D’OFICIS, PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU I DE SUPORT: GRUP C2

OFERTA DE TREBALL: DOS/DUES INFORMADORS/RES TURÍSTICS/QUES JULIOL-AGOST 2012

06/06/2012

Bases i instància de la Borsa de Treball de personal temporal Grup E i C2

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (CEMSSA)

02/05/2012

A L’EMPARA DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, QUE APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (TRLCSP)