Edictes

Proposta d’aprovació definitiva d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.

16/01/2017 - 17/02/2017

El Ple de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 7 de març de 2016,
aprova inicialment la modificació de les Bases especifiques i la convocatòria per
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per la promoció esportiva per a
l’any 2016.

Bases que han de regir la contractació de l’empresa o associació organitzadora de la Fira de la Festa dels Tres Tombs

12/01/2017 - 20/01/2017

L’Ajuntament de Calafell organitza la Fira dels Tres Tombs, per la qual cosa s’han redactat unes bases per regular-ne l’organització de les paradetes. Dita organització s’adjudicarà a l’empresa o associació que presenti la millor proposta.

Llistat provisional d'admesos i exclosos en la convocatòria per un/a tècnic/a d'immigració

05/01/2017 - 19/01/2017

Convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la selecció d'un/a tècnic/a d'immigració: anunci amb la llista provisional d'admesos i exclosos en el procés.