Edictes

Anunci aprovació inicial ordenança administració electronica

09/11/2017

"L'Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 23 d’octubre de 2017, va acordar aprovar inicialment l’ordenança d’Administració Electrònica i Transparència de l’Ajuntament de Calafell"...

Certificat acord renuncia competencies sancionadores

09/11/2017

..."1.    Mitjançant sessió plenària ordinària de 6 de febrer de 2017, es va acordar iniciar expedient de delegació de competències a la Generalitat de Catalunya d’inspecció i instrucció d’expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives."...

Anunci aprovació contracte programa grua municipal

09/11/2017

"El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària amb urgència celebrada el dia 23 d'octubre de 2017 aprovà la realització dels treballs a favor de Calafell Empresa Municipals de Serveis, S.A., corresponents als serveis de retirada de vehicles de la via pública derivats de les actuacions emanades de la Policia Municipal"...

Decret termini sol·licituds òrgans de participació ciutadana

02/11/2017

... "1.    Obrir un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al taulell d’edictes del web municipal, perquè els veïns, certs representants polítics i els representants del teixit associatiu, que vulguin formar part dels plenaris dels consells que s’indiquen a continuació, puguin presentar les seves sol·licituds de participació."...