Edictes

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Local: Bases

16/07/2010

Procediment selectiu per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 9 places d'agents de la Policia Local, més les vacants que es puguin produir que estiguin incloses a l'oferta pública d'ocupació.

Convocatòria FC 01/2010 - 9 places d'agents de la Policia Local: Model d'instancia

16/07/2010

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal i provisió de llocs de treball: Agent de la Policia Local, convocatòria lliure.