Edictes

Concurs Idees VilarencZenit

01/09/2016 - 31/12/2016

El servei per a persones emprenedores i empresàries VilarencZenit del Departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell convoca el primer premi d’idees i/o iniciatives empresarials amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a Calafell.

Recuperació parcial i abonament de la part restant de la paga extraordinària de desembre de l’any 2012

29/08/2016

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d'agost de 2016 i Resolució de la Vicepresidencia de l'OAM- Fundació Castel! de Calafell amb número 081 i 23 d'agost de 2016, relatiu a la recuperació parcial i abonament de la part restant de la paga extraordinaria de desembre de l'any 2012...

Proposta aprovació atorgament subvencions a entitats esportives federades

24/08/2016

El Ple de l'Ajuntament de Calafell en sessió ordinaria, de data 7 de març de 2016, aprova inicialment la modificació de les Bases especifiques i la convocatoria per l'atorgament de subvencions pera activitats esportives i perla promoció esportiva pera l'any 2016.

Suspensió de l’obligació d’adaptar l’obra del gual segons l’Ordenança general de convivència ciutadana i Aprovació caràcter provisional la modificació de l'Ordenança general de convivència ciutadana

12/08/2016 - 11/09/2016

... 1. Suspendre immediatament l’obligació d’adaptar l’obra del gual (mod. 1, 2 o 3) que deriva de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell fins l’aprovació definitiva i entrada en vigor de la Disposició Transitòria a que fa referència al següent apartat Segon.

2. Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l'Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell, en el sentit d’introduir la següent:...

Anunci - Convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la selecció d’una plaça d’enginyer tècnic

08/08/2016 - 28/08/2016

En relació amb la convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la selecció d’una plaça d’enginyer tècnic.

Termini d'exposició: Del 08/08/2016 al 07/09/2016, ambdós inclosos.

Termini de presentació d’instàncies: Del 9 al 28 d’agost de 2016, ambdós inclosos.

Títol: Exposició al públic de la convocatòria i les bases del procés selectiu per una plaça d’enginyer tècnic a l’Ajuntament de Calafell.

Instància - Convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la selecció d’una plaça d’enginyer tècnic

08/08/2016 - 28/08/2016

En relació amb la convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la selecció d’una plaça d’enginyer tècnic.

Termini d'exposició: Del 08/08/2016 al 07/09/2016, ambdós inclosos.

Termini de presentació d’instàncies: Del 9 al 28 d’agost de 2016, ambdós inclosos.

Títol: Exposició al públic de la convocatòria i les bases del procés selectiu per una plaça d’enginyer tècnic a l’Ajuntament de Calafell.

Bases específi ques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell

04/08/2016

Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell.

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol ajudar a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell en activitats de caire cultural, social, esportiu o en les diferents festes populars contribuint al seu fi nançament i/o la seva consecució.

Resultats de tot el procés selectiu, convocat per a la selecció de personal per a cobrir dos llocs d'operari/aria lloguer d'hamaques i tendals de la platja de calafell

28/07/2016 - 26/08/2016

Relació a la convocatoria del procés selectiu, mitjan ant concurs oposició lliure, per a la cobertura de dos llocs d'operari/aria lloguer d'hamaques i tendals de la platja de Calafell,