Edictes

Ordenació Urbanística Municipal (III) de reducció de la línia de l'edificació de l'illa que conforma la Ctra. de Barcelona, del núm. 2 al 22 i modificació de l'article 67.1.4 de les NNUU del POUM de Calafell

23/06/2016 - 30/06/2016

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en les sessions ordinaries celebrades, el dia 2 de maig de 2016 i 6 de juny de 2016, va adoptar els següents acords:
1.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (III) de reducció de la línia de l'edificació de l'illa que conforma la Ctra. de Barcelona, del núm. 2 al 22 i modificació de l'article 67.1.4 de les NNUU del POUM de Calafell, redactada pels Serveis Tecnics Municipals.

 

Ordenació Urbanística Municipal (IV) de redefinició i reordenació dels sòls destinats a equipaments i a aprofitament residencial i no residencial del PAU 25 Maresme-Castell

23/06/2016 - 30/06/2016

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 6 de juny de 2016 en relació a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (IV) de redefinició i reordenació dels sols destinats a equipaments i a aprofitament residencial i no residencial del PAU 25 Maresme-Castell.

Convocatoria i les bases especifiques del procés selectiu convocat pera la selecció de personal pera cobrir dos llocs d'operari/aria lloguer d'hamaques i tendals

22/06/2016 - 22/07/2016

ANUNCI sobre la convocatoria i les bases especifiques del procés selectiu convocat pera la selecció de personal