Procès de participació nou ROM

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) datava de l'any 2000 i va ser actualitzar-se el 2004. Els grups que formen l'actual corporació van acordar fer-ne una revisió a fons el 2016.

Es va dur a terme un procès de participació ciutadana sobre aquest nou ROM mitjançant una trobada presencial general amb la ciutadania el 15 de març de 2016 a les dependències municipals de la Platja i una altra d'específica amb les entitats i associacions locals, el dia 29, a les dependències de Segur.

Els grups municipals van consensuar un text i també van acordar sotmetre'l a la consideració de la ciutadania abans d'aprovar-lo definitivament mitjançant una enquesta del 23 de març al 30 d'abril de 2016 (s'adjunta el resultat de l'enquesta). El nou ROM va ser aprovat pel Ple Municipal el 5 de setembre de 2016.