Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) regula l'organització i el funcionament intern de l'Ajuntament. L'actual corporació va decidir posar-lo al dia l'any 2016, tant per adaptar-lo a les novetats normatives com per introduir-hi més pluralitat i més participació ciutadana en la presa de decisions.