Sol·licitud certificat digital idCAT

Descripció del tràmit

Certificat digital emès per CATcert que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans a través de la signatura electrònica.

L'objectiu és garantir que els ciutadans puguin fer tràmits amb tota la seguretat tècnic-jurídica quan hagin de relacionar-se amb l'Ajuntament, a través de la Carpeta del Ciutadà, o també amb altres administracions.

Documentació que s'ha d'aportar

Original i fotocòpia d'algun dels següents documents en vigor:

 • DNI
 • Targeta de residència
 • Passaport
  Document d'identitat de paisos de la UE o Acord Schenger.

Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat mitjançant Acta notarial
expressa.

Si s'ha sol.licitat el certificat digital previament mitjançant petició a través de www.idcat.cat, haurà d'aportar
el document justificatiu de la petició.

Passos a seguir

Hi han dues formes de sol.licitar el certificat digital idCAT:

 • Accedint a www.idcat.cat
  • El ciutadà fa la petició a través del seu ordinador obtenint un document justificatiu.
  • Abans de 90 dies el ciutadà es personarà al Servei d'atenció al ciutadà (SAC), amb el document justificatiu i l'original i fotocòpia del seu document d'identitat.
  • El Servei d'atenció al ciutadà (SAC) procedirà a la validació, i entregarà al ciutadà una copia segellada del document de compareixença.
  • El ciutadà es podrà descarregar el programari i instal.lar-lo al mateix ordinador des d'on va fer la seva petició.
 • Dirigint-se al Servei d'atenció al ciutadà (SAC)
  • El ciutadà es personarà al Servei d'atenció al ciutadà (SAC), amb l'original i fotocòpia del seu document d'identitat.
  • El Servei d'atenció al ciutadà (SAC) procedirà a la prevalidació, i entregarà al ciutadà una copia segellada del document de compareixença.
  • El ciutadà es podrà descarregar el programari i instal.lar-lo al seu ordinador.

Per a més informació d'aquest servei podeu accedir a la següent adreça electrònica: www.idcat.cat

Preu: Gratuït
Resolució i termini de resolució: Immediat
Documentació que lliurarà l'Ajuntament: Document de compareixença

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona major d'edat.

Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any. Per a les validacions, abans de 90 dies des de la seva petició a través de www.idcat.cat

Legislació aplicable

 • Llei de Signatura Electrònica 59/2003
 • Llei 56/2007, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, de 28 de desembre
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desemvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat