Cases del carrer Principal

A la segona meitat del segle XIX Calafell ja sobrepassava els mil habitants. Els principals propietaris del municipi havien construït les seves cases al carrer Principal. Anteriorment, només existia, en el que seria aquest carrer, la masia de cal Rion, que és la única que, encara avui dia, té la façana principal encarada cap al sud. La façana de llevant d'aquesta casa va servir per alinear les cases que, des de l’actual plaça de Catalunya, s’anaven construint al llarg del carrer. Per la banda de dalt, el carrer començava al davant de l'església, on hi havia algunes cases que han ant sent enderrocades fins a formar l'actual plaça.

Cases al carrer Principal

La majoria de cases de propietaris del carrer Principal es trobaven situades en la que seria la vorera de ponent d'aquest. La construcció de les cases senyorials a la banda de ponent obeïa al fet que, d'aquesta manera, disposaven d'una millor insolació. Les cases de la vorera de llevant tenen la façana principal d'esquena a la sortida del sol i corresponen, en la seva majoria, a propietaris més humils. Aquesta constant es veu, però, alterada al capdavall del carrer, on cases senyorials com cal Rovirosa o ca la Toni es troben a la banda de llevant del vial. Aquí, però, el carrer agafa una altra direcció, i la insolació de la façana ja és millor.

Entre les cases que es conserven gairebé en el mateix estat en què van ser construïdes es troben cal Wenceslao, cal Batalla, que va fer les funcions de caserna durant una temporada, cal Carnisser Nou i ca la Marieta de les Monges. Aquesta casa, durant un període curt de temps a començaments del segle XX, va ser un convent de monges.