04/05/2017

L'Ajuntament crea el Consell Municipal de Seguretat

Una antiga promesa de participació ciutadana veu per fi la llum

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat la creació del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. Serà un organisme que fomentarà la participació ciutadana en la planificació de la seguretat pública. Era una antiquíssima promesa (es va formular per primer cop el 2001) d’anteriors Ajuntaments, que fins ara no s’ha plasmat en un reglament aprovat inicialment en la sessió plenària d’aquest 2 de maig.

Serà el primer consell de participació de caire temàtic que es posarà en marxa, tot just després de l’aprovació del reglament de participació ciutadana, fa unes poques setmanes.

El Consell estarà format per representants dels cossos de seguretat i protecció civil, els grups polítics municipals, les associacions de veïns i entitats de les urbanitzacions i les de comerciants, i altres entitats socials i econòmics del municipi, així com representants dels serveis locals de benestar social i d’ensenyament.

Les funcions del Consell seran les següents:

a) analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi
b) participar en l’elaboració, seguiment i avaluació dels plans de seguretat local, com a representació col·legiada de la ciutadania
c) constituir representació de la ciutadania, com a part de la Junta Local de Seguretat, per a la celebració de la sessió plenària anual prescrita en la Llei 4/2003, amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de la seguretat al municipi.
d) designar una comissió delegada del Consell per participar a la Junta Local de Seguretat quan aquesta ho requereixi, amb motiu de la particular afectació que puguin tenir per als ciutadans els assumptes a tractar.
e) Elaborar propostes d’actuació en matèria de seguretat pública i elevar-les a la Junta Local de Seguretat.
f) Elaborar programes i procediments per a una eficaç comunicació, coordinació i col·laboració entre els cossos, serveis i òrgans amb competències en matèria de seguretat pública i la ciutadania.
g) Promoure i participar en l’elaboració i execució d’accions preventives, formatives i informatives en matèria de seguretat pública.
h) Fomentar la implicació i participació en el sistema de seguretat local de la resta de ciutadans pertanyents al col·lectius que representen els membres del Consell.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi o delegui el Ple de l’Ajuntament o la Junta Local de Seguretat.