10/03/2019

Les grans xifres del pressupost municipal de Calafell de 2019, al detall

Es van aprovar en el ple municipal d'aquest 4 de març

Aquestes són les grans xifres del pressupost municipal de Calafell de 2019, aprovades en el ple municipal d'aquest passat 4 de març.

LES XIFRES GENERALS

General Ajuntament 48.949.403,73 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57 euros
Empresa municipal CEMSSA 2.813.545,52 euros

TOTAL CONSOLIDAT 51.548.409,26 euros

 

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric) 2.492.865,33 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 14.019.176,57 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 6.269.075,93 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat 21.479.945,58 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.688.340,32 euros

TOTAL 48.949.403,73 euros
 


LES XIFRES, PER PARTIDES


INGRESSOS 48.949.403,73 euros

I. Impostos directes 25.754.005,31 euros
II. Impostos indirectes 316.835,03 euros
III. Taxes i altres ingressos 10.406.067,28 euros
IV. Transfèrencies corrents 6.978.169,72 euros
V. Ingressos patrimonials 664.247,81 euros
Total ingressos corrents 44.119.325,15 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros
VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros
VII. Transferències de capital 0,00 euros
Total ingressos de capital 0,00 euros

Operacions no financeres 44.119.325,15 euros

VIII. Actius financers 105.000,00 euros
IX. Passius financers 4.725.078,58 euros
Total ingressos financers 4.830.078,58 euros


DESPESES 48.949.403,73 euros

I. Despeses de personal 14.256.919,14 euros
II. Compra de béns corrents i serveis 22.447.742,87 euros
III. Despeses financeres 444.633,14 euros
IV. Transferències corrents 1.240.781,48 euros
Total despeses corrents 38.390.076,63 euros

V. Fons de contingència 217.603,66 euros
VI. Inversions reals 4.860.653,76 euros
VII. Transferències de capital 330.000,00 euros
Total despeses de capital 5.151.069,68 euros

Operacions no financeres 43.798.334,05 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 5.011.069,68 euros
Total despeses financeres 5.151.069,68 euros

 

LES INVERSIONS, AL DETALL

Adquisició d’un llagut nou 14.000,00 euros
Reconstrucció de la barca Francisca 153.000,00 euros
Bot Salvavides - Patrimoni de la Unesco 105.000,00 euros
Zona verda riera Institut La Talaia 70.000,00 euros
Pista d’atletisme 174.000,00 euros
Rocòdrom interior a Calafell 31.000,00 euros
Millora de la zona d’accès a Bellamar des de la C-31 100.000,00 euros
Escola de la natura (Mas Mel) 56.150,00 euros
Adequació de les colònies de gats 14.600,00 euros
Aparcaments centres educatius 200.000,00 euros
Adequació pavelló Joan Ortoll 2.234.708,59 euros
Plaça del carrer de Mar 160.225,75 euros
Adequació voreres 403.884,88 euros
Adequació Mercat Vell 51.902,72 euros
Quotes leasing alarmes edificis municipals 80.000,00 euros
Projecte escola de música 291.206,64 euros
Inversió en nova maquinària, instal·lacions i utillatge 193.065,00 euros
Mobiliari 1.000,00 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 1.085,90 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 13.604,28 euros
Equips per processos d’informació 25.000,00 euros
Despeses en aplicacions informàtiques 30.000,00 euros
Infraestructura i instal·lacions informàtiques 15.000,00 euros
Espais canins 30.000,00 euros
Senyalització viària 30.000,00 euros
Skateparc 220.000,00 euros
Equipament Posa-hi oli 500,00 euros
Adequació Centre Obert Platja 6.000,00 euros
Adequació vorera Rambla Nova de la Sínia 20.000,00 euros
Adequació pistes de petanca al Vilarenc 30.000,00 euros
Mobiliari centre cívic Port de Segur 65.000,00 euros
Senyalètica centre cívic Port de Segur 12.000,00 euros
Equipaments informàtics centres cívics 28.000,00 euros

TOTAL 4.860.653,75 euros