Calafell aprova un crèdit de 4,33 milions d'euros per finançar les inversions previstes enguany

27/06/2017

El ple extraordinari d'aquest 26 de juny de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat un crèdit de 4,33 milions d’euros per finançar les inversions previstes en el pressupost municipal d’aquest 2017.Aquesta operació no necessita l’autorització de la Generalitat, perquè l’Ajuntament ha situat el seu nivell d’endeutament per sota del 75% (a data d’avui és el 74,69%).

El pressupost d’enguany preveu inversions per import de 5.007,296,45 euros. El 86,57% es finançarà amb el crèdit aprovat (4.334.909,31 euros). Un 12,76% (608.132,72 euros) es cobrirà amb subvencions. El residual restant l’aportarà l’Ajuntament amb fons propis.

Les inversions que es finançaran són les següents (l’import és el cobert amb el crèdit, que en el cas de projectes amb subvenció, identificats amb un asteric, no és el total):

–Pla de xoc de pluvials: 209. 655 euros
–Valor justipreu expropiacions (plaça de toros de Segur): 1.606.768,54 euros
–Gimnàs i plaça dels Terrossets*: 793.803,08 euros (més 108.500 euros de subvenció)
–Adequació voreres: 34.726,76 euros
–Aparcaments centres educatius: 284.325,53 euros
–Reposició infrastructures i béns d’ús general: 57.137,99 euros
–Remodelació carrers de Mar i Sant Joan*: 243.282,72 euros (més 243.282,72 euros de subvenció)
–Adequació de centres educatius: 444.320,31 euros
–Càmeres de videovigilància carrer Monturiol: 90.000 euros
–Workout gent gran Masia de la Font: 12.000 euros
–Adequació dipòsit de vehicles: 30.000 euros
–Centre cívic Port de Segur*: 476.143,80 euros (més 256.000 euros de subvenció)
–Equips per processos d’informació: 30.000 euros

 

El crèdit es materialitzarà amb dues operacions de préstec, que se subscriuran amb els bancs que han presentat les millors ofertes. Amb el BBVA se subscriurà una operació per import de 3 milions d’euros. La xifra de 1.334.909,31 euros restant, es concertarà amb Banc Sabadell.

Són crèdits a 10 anys en els dos casos. El de 3 milions d’euros amb el BBVA pagarà un interés del 0,91%, sense comissions d’obertura ni d’amortització anticipada, i amortitzacions trimestrals. L’altre, amb el Sabadell, tindrà un interés de l’Euríbor a tres mesos més el 0,73%, tampoc hi haurà comissions i també s’amortitzarà trimestralment. En tots dos casos, el primer any és de carència, és a dir, s’abonen els interessos, però no s’amortitza capital.

L’acord s’ha pres amb dotze vots a favor (PSC, PP, UAM, ERC i regidor no adscrit), vuit en contra  (CiU, CUP i Ciutadans) i cap abstenció.

 

Imatge: el centre cívic del Port de Segur és una de les inversions que es realitzaran.