Les noves subvencions per a les escoles bressol i el transport escolar poden demanar-se fins al 21 de setembre

18/08/2017

Les noves subvencions que podran demanar les famílies amb nens per escolaritzar-los a les llars d’infants municipals i per al transport escolar, hauran de sol·licitar-se fins al proper 21 de setembre. Seran ajuts per al curs 2017-2018, per a famílies amb dificultats econòmiques, però amb uns barems d’ingressos amplis perquè ningú que ho necessiti es quedi fora.

Les noves subvencions per poder pagar la quota de l’IBI es convocaran properament i serà llavors quan se’n faci públic el termini per demanar-les.

Aquests ajuts són conseqüència d’un acord assolit entre els grups que formen el govern i el grup municipal de la CUP en l’aprovació de les ordenances fiscals per a aquest 2017.


Subvencions per a escoles bressol

Poden ser beneficiaris els infants de 0 a 3 anys, la unitat familiar dels quals tingui escassa capacitat econòmica, i ho han de demanar els pares, mares, tutors legals o persones que en tinguin la guarda. Cal estar empadronat a Calafell. N’hi haurà de dos tipus: per a l’escolarització i per al menjador. Tots dos s’atorgaran segons els ingressos de la unitat familiar, tot usant l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Aquí pot consultar-se el barem d’ingressos que regeix aquesta convocatòria.

L’ajut cobrirà part del cost del servei i, per posar un exemple, el rebut mensual de la guarderia podrà baixar dels 85 euros actuals fins a uns 20 euros. Excepcionalment es podran donar ajuts del 100% del cost si, mitjançant un informe dels Serveis Socials, queda justificat.

L’Ajuntament ha reservat una partida de 52.125 euros per als ajuts d’escolarització. Per als ajuts de menjador, hi ha una partida de 22.875 euros.

Subvencions per a transport escolar

Poden demanar.les famílies amb infants que cursin de P-3 a sisè de primària. Cal que si més no l’infant estigui empadronat a Calafell i que estudiï a algu dels centres educatius del municipi. Són ajuts per a unitats familiars amb escassa capacitat econòmica, que s’atorgaran amb els mateixos criteris econòmics que els destinats a les escoles bressol. Podeu consultar les bases en aquest enllaç.