Reconeixement europeu a la gestió eficient del cicle de l'aigua de Calafell

12/05/2016

El projecte Life Aquavenc ha estat designat com un dels 25 millors projectes mediambientals a la Unió Europea de 2015. Es dóna la circumstància que el projecte Aquavenc està centrat en l’avaluació i millora de l’eficència del cicle urbà de l’aigua al municipi de Calafell i al de Betanzos (la Corunya).

Aquest projecte s’ha desenvolupat des de 2012 fins a 2015 a tots dos municipis. Com a resultat de l’anàlisi del cicle de l’aigua i dels costos del servei, s’ha aconseguit la primera referència de certificació nacional d’eco-eficiència sota la norma ISO 14045. Els resultats són d’una entitat tècnica que han merescut la publicació de més de 10 articles en revistes científiques.

A més a més, s’ha desenvolupat una eina web que ajuda a prendre decisions per millorar la relació entre l’impacte ambiental i el cost de les activitats del cicle urbà de l’aigua. Precisament, la recerca realitzada ha analitzat els costos energètics i ambientals del servei, inclòs els vinculats a la depuració de les aigües residuals.

Una de les conclusions més cridaneres de l’estudi és que el sanejament de les aigües residuals té  uns impactes econòmics i ambientals molt superiors a la potabilització i distribució de l’aigua. Els té en l’operació i manteniment del clavegueram i les estacions depuradores, més que no pas en la seva construcció, l’impacte de la qual, és compartivament ínfim. No obstant, això, els autors de l’estudi conclouen que una bona solució constructiva i una elecció adequada dels materials pot reduir molt els costos del posterior manteniment, també els ambientals.

En el cas de Calafell, s’apunta que hi ha majors impactes globals i costos associats que l’altre cas estudiat, el de Betanzos. La diferència es deu bàsicament a les puntes de població que Calafell té a l’estiu pel fet de ser un municipi turístic.