Concurs d'idees VilarencZenit

Concurs Idees Vilarenc ZenitEl servei per a persones emprenedores i empresàries VilarencZenit del Departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell convoca el primer premi d’idees i/o iniciatives empresarials amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a Calafell.

 

Objectius

Fomentar l’esperit emprenedor i innovador i incentivar les persones del municipi a desenvolupar les seves idees.

Impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals, amb preferència les que s’adrecin al mercat local.

Potenciar les idees que puguin convertir-se en un producte o servei real.

Premiar l’emprenedoria i reconèixer la figura de l’emprenedor/a calafellenc/a. Enfortir el teixit econòmic del municipi.

 

Categories dels premis

Premi a la millor idea empresarial VilarencZenit: es premiarà la idea més creativa i innovadora alineada amb el desenvolupament del municipi.

Premi a la millor iniciativa empresarial VilarencZenit: es premiarà el projecte d’empresa més viable, innovador i amb major potencial de creixement.

 

Requisits generals

Un cop cobrat el premi el domicili social on es desenvoluparà l’activitat haurà d’estar ubicat al terme municipal de Calafell.

La idea i/o el iniciativa empresarial s’ha de dur a terme al terme municipal de Calafell.

El projecte empresarial ha d’haver estat iniciat durant l’any 2016, després d’haver sol·licitat els permisos pertinents, com la llicència d’activitats i la llicència d’obres (en cas necessari), i cal presentar la documentació que ho acrediti.

La idea empresarial s’haurà de posar en marxa al terme municipal de Calafell durant els sis mesos següents a l’atorgament del premi i cal acreditar l’alta o bé com a empresari individual o bé com a persona jurídica així com l’inici efectiu de l’activitat.

 

Altres requisits:

Presentar la documentació que se sol·licita a les oficines del SAC (servei d’Atenció al Ciutadà), apart de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtica (CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).

Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.

No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament, ni amb la Seguretat Social ni amb l’Agència Tributària.

 

Termini i lloc de presentació de candidatures

El termini de presentació de les candidatures és el 4 de novembre de 2016.

Les sol·licituds es presentaran personalment al SAC( Servei d’Atenció al Ciutadà).

Per a més informació cal consultar la pàgina web www.vilarenczenit.cat o escriure a l’adreça info@vilarenczenit.cat.

 

Jurat

El jurat estarà format pels membres següents:

Un representant de Vilarenczenit

Un representant de la Càtedra URV d’Emprenedoria i Creació d’Empreses

Un representant de l’ADEPG

Una empresa instal·lada a l’espai empresarial VilarencZenit

 

Criteris de valoració

El jurat tindrà en compte els criteris següents en l’atorgament de cada un dels premis i en la designació de la millor idea empresarial i/o de la millor iniciativa empresarial.

 

Premi a la Millor idea empresarial

En aquesta categoria es pretén fomentar la creativitat i premiar projectes innovadors, que aportin noves idees que tinguin per finalitat el desenvolupament social, econòmic, industrial... del municipi de Calafell.

 

Es tindran especialment en compte els elements següents:

Grau d’innovació:

Es valorarà la creació d’un nou servei/producte inexistent al municipi.

Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al municipi.

Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies de la informació als diferents processos d’una empresa, organització...

Es valoraran noves formes d’organització del treball Es valoraran innovacions en els processos productius o vies de comercialització.

Es valoraran Idees empresarials respectuoses i compromeses amb el medi natural, des del punt de vista de l’ecosostenibilitat Es valoraran iniciatives d’economia cooperativa i economia social.

Es valorarà la utilització de programari lliure.

 

Premi Millor Iniciativa empresarial

Es valorarà la qualitat del Pla d’Empresa del projecte, tenint especialment en compte els elements següents:

 

Creació de llocs de treball

Es valorarà el nombre de llocs de treball previstos, inclosos els de les persones sòcies o promotores i les seves característiques.

 

Grau d’innovació:

Es valorarà la creació d’un nou servei/producte inexistent al municipi Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.

Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.

Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies de la informació als diferents processos de l’empresa.

Es valoraran noves formes d’organització del treball Es valoraran innovacions en els processos productius o vies de comercialització.

Es valoraran iniciatives empresarials respectuoses i compromeses amb el medi natural, des del punt de vista de l’ecosostenibilitat.

Es valoraran iniciatives d’economia cooperativa i economia social Es valorarà la utilització de programari lliure

 

Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica:

Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en compte els aspectes econòmics i financers.

Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte Capacitat tècnica de l’equip promotor Coneixement del mercat i de la competència.

 

Dotació dels premis

Premi a la millor idea empresarial VilarencZenit. 

500 €. Als premis se’ls aplicaran les retencions d’impostos que corresponguin.

Assessorament personalitzat i gratuït per elaborar el Pla d’Empresa de la idea a través dels tècnics i tècniques de VilarencZenit.

Assessorament personalitzat i gratuït en l’acompanyament en l’àmbit dels negocis en línia i el màrqueting digital Entrevista a Calafell Ràdio Promoció a través de la plataforma VilarencZenit.

Difusió a través de Butlletí d’URV Emprèn.

3 mesos gratuïts d’allotjament a l’espai de Coworking VilarencZenit valorats en 254,1€.

 

Premi Millor iniciativa empresarial VilarencZenit

2.500 €. Als premis se’ls aplicaran les retencions d’impostos que corresponguin. Assessorament personalitzat i gratuït en la posada en marxa i consolidació del projecte durant el seu primer any de vida, a través dels tècnics i tècniques de VilarencZenit.

Assessorament personalitzat i gratuït en l’acompanyament en l’àmbit dels negocis en línia i el màrqueting digital Entrevista a Calafell Ràdio Promoció a través de la plataforma VilarencZenit.

Difusió a través de Butlletí d’URV Emprèn.

6 mesos gratuïts d’allotjament a l’espai de Coworking VilarencZenit valorats en 508,2€.

1 any de quota de soci gratuïta a ADEPG Xec per valor de 100€ bescanviables per formació organitzada per ADEPG.

 

Documentació

Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs al lloc indicat al quart punt d’aquestes bases.

Els models de sol·licitud i de memòria explicativa es podran obtenir a la pàgina web www.vilarenczenit.cat.

La documentació que s’adjunti a la sol·licitud, forma part de l’expedient de la convocatòria, amb la qual cosa l’Ajuntament de Calafell n’és la propietària a tots els efectes des del moment de la seva recepció, sense que sigui possible reclamar-ne la devolució per cap motiu.

S’hauran de presentar els documents següents (originals i fotocòpia):

 

Premi a la millor idea empresarial VilarencZenit

Sol·licitud de participació Fotocòpia del DNI dels promotors/ores Currículum dels promotors/ores Breu memòria de la idea empresarial amb un màxim de 2 pàgines segons el model descarregable a la web VilarencZenit apart de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtica (CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).

 

Premi a la millor iniciativa empresarial VilarencZenit

Sol·licitud de participació Fotocòpia del DNI dels promotors/ores Currículum dels promotors/ores.

Memòria del projecte empresarial amb un màxim de 4 pàgines (pla d’empresa) segons el model descarregable a la web VilarencZenit, apart de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtica (CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).

Documentació que acrediti que l’activitat s’ha desenvolupat a Calafell durant l’any 2016 (projectes ja iniciats)

Enregistrament digital d’una presentació del projecte empresarial o de l’empresa constituïda amb una durada màxima de 3 minuts, amb possibilitat de visualització en plataforma Windows

 

Resolució, comunicació i entrega de premis

D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà una resolució d’atorgaments de premis.

La comunicació de quines han estat les persones guanyadores del concurs i l’entrega dels premis tindrà lloc en un acte públic que es realitzarà a principis del mes de desembre de 2016.

 

Obligacions dels candidats

Els candidats es comprometen a acceptar les bases del concurs i a garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que s’assenyalen en aquestes bases.

La falsedat de dades o l’incompliment dels requisits donarà lloc a la devolució del premi percebut.

En el cas que a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud encara no hagin iniciat l’activitat, estan obligades a constituir l’empresa en un termini de sis mesos des de l’atorgament del premi i acreditar-ho documentalment al Servei d’Atenció al Ciutadà abans del 31 de desembre de 2017, mitjançant la presentació de la documentació següent:

1. Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037)

2. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat

3. Impost d’activitats empresarials, si pertoca.

4. Llicència d’activitats municipals, si pertoca.

 

Disposicions complementàries

Aquestes bases han estat elaborades pels tècnics i tècniques de VilarencZenit.

Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida.

En el cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb la sol·licitud o aquesta sigui incompleta, l’organització requerirà a la persona o persones sol·licitants perquè presentin aquesta documentació, i es descartaran aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència.

El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments sobre el seu projecte empresarial.

Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració.

La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.

Els organitzadors dels concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels projectes presentats.

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases.

Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb la màxima confidencialitat.

Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.