Centres oberts

El recurs Centre Obert és delimitat per un marc legal establert per la Generalitat de Catalunya. Concretament, el Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de serveis socials, inclou els serveis de centres oberts per a infants i adolescents. Es defineixen els centres oberts com: "serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones."

Els seus objectius són:

  • Desenvolupament personal i la integració social.
  • Prevenir i evitar el deteriorament i les situacions de risc.
  • Compensar dèficits socioeducatius.
  • Adquisició d'aprenentatges.

Usuaris

El Centre Obert està destinat a l'atenció d'infants de 6 a 8 anys, residents a Calafell, que viuen en l'àmbit de l'àrea bàsica respectiva, que requereixen suport assistencial, educatiu o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc. Tot i que els destinataris principals amb què es treballa són aquests, és desitjable que els centres oberts atenguin altres infants del territori per tal de poder garantir el principi d'integració; i alhora fer una tasca realment preventiva en la detecció primerenca de les situacions de risc.

Inscripcions

  • Derivades per Serveis Socials Bàsics del municipi
  • Derivades d'altres serveis: equips d'assessorament psicopedagògic, escola,... o a demanda de la pròpia família, amb posterior valoració per part dels professionals del servei sobre la idoneïtat de la seva inscripció.

Horari

Els Centres Oberts desenvolupan les seves activitats en funció del calendari escolar marcat per la Generalitat de Catalunya. El servei s'inicia el mes d'octubre i finalitza el mes de juny.

Centre Obert el Desgavell (situat a la ludoteca el Desgavell de Calafell poble)
Dilluns i dimecres: 17:00 - 19:00

Centre Obert els Paterols (situat a la ludoteca Els Paterols de Segur de Calafell)
Dimarts i dijous: 17:00 - 19:00

Al llarg dels mesos d'estiu i en època de vacances i festes escolars el centre romandrà tancat.

Professionals

El referent del Centre obert és una educadora social de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Calafell. L'atenció directa amb els infants la porta a terme una educadora social amb el suport de personal qualificat. Periòdicament els pares o tutors de l'infant seran citats per mantenir una reunió de seguiment amb l'educador/a del centre obert i l'educador/a social referent de la família de Serveis Socials Bàsic.

Els pares i/ o tutors, quan ho creguin necessari, podran demanar cita amb la persona coordinadora dels Centres oberts. L'atenció i les entrevistes amb els pares s'efectuaran de dilluns a divendres en horari de treball intern dels professionals. Per fer-ho cal posar-se en contacte amb el Departament de Benestar Social i demanar hora amb l'educadora social referent de Centres Oberts.