Tallers al Centre Cívic Cinema Iris

PREINSCRIPCIONS 2016: A partir del 12 de setembre fins a una setmana abans de l’inici de cada activitat. Es tindrà en consideració l’ordre de les peticions pel seu número de registre d’entrada. Si hi ha més sol·licituds que places, es crearà una llista d’espera. Sempre tindran prioritat les persones empadronades al municipi.

Les preinscripcions es poden fer:

INSCRIPCIONS: Per confirmar la inscripció, la persona interessada haurà de rebre un missatge de text del CC IRIS, amb el qual haurà d’anar al SAC i efectuar el pagament.

Caldrà que mostri la documentació següent:

  • SMS rebut.
  • DNI o d’altres documents.
  • Document acreditatiu de ser beneficiari d’algun descompte.

Tipus de descomptes:

10%
A persones en situació d’atur: cal mostrar algun dels documents següents: certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social; certificat de vida laboral; certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica; informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social; o un justificant bancari que acrediti el cobrament de:

  • El subsidi d’atur.
  • L’ajut familiar o
  • El PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció).

25%

  • Als jubilats: cal mostrar targeta sanitària o carnet de jubilat.
  • Als pensionistes per invalidesa: cal mostrar targeta sanitària o carnet de pensionista.
  • Als membres de família nombrosa: cal mostrar el carnet acreditatiu actualitzat.

Per tenir dret als descomptes, cal que comuniqueu sempre la vostra situació abans d’emetre l’autoliquidació. No s’admetrà cap justificant un cop aquesta s’ha realitzat. Els descomptes que s’apliquen no són acumulables entre si.

Tots aquells alumnes que no hagin fet el pagament en el temps indicat seran donats de baixa. En cap cas es retornaran els diners de les inscripcions realitzades.