Punt d'Informació Cadastral (PIC)

El Punt d’Informació Cadastral és una oficina autoritzada per la Direcció General del Cadastre, des de la que, els ciutadans i/o persones jurídiques poden consultar la informació cadastral, realitzar tràmits i obtenir certificats.

Els serveis que s’ofereixen són:

  • Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.
  • Consulta i certificació de no titularitat cadastral (prèvia consulta a la Gerència del Cadastre).
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF, adreça i valor cadastral) i no protegides, relatives a les finques de la seva titularitat.

Els requisits necessaris són:
Per les dades cadastrals no protegides, lliure accés de consulta i certificació de la Base de Dades Nacional del Cadastre.

Per les dades cadastrals protegides, únicament l’accés a qui figuri inscrit en el Cadastre com a titular cadastral i acreditar-se amb el DNI, o si és representant o persona autoritzada pel titular, acreditar l’ identitat i la representació o autorització, i sol·licitar-ho amb el model d’autorització.

En el cas que el titular cadastral sigui una personal jurídica, la consulta o certificació cadastral l’haurà de fer l’administrador, aportant el seu DNI, el NIF de la societat i l’escriptura de constitució on figuri el nom de l’administrador. Si és en representació d’aquest, caldrà acreditar l’autorització i sol·licitar-ho amb el mateix model.

Ubicació PIC Calafell

Ajuntament de Calafell
Departament de Cadastre
Plaça Catalunya, núm. 31, 1er pis
43820 Calafell (Tarragona)

Telèfon: 977 699 009 extensió 380
Fax: 977 699 114

Horari
Dilluns a a divendres: 9:00 - 14:00

Taxes

Preu establert en Ordenança Fiscal 2.1.1, reguladora de la taxa per l'expedició de documents i prestació de serveis de caràcter administratiu.