Planejament en tràmit

Ordenació Urbanística Municipal (V) de modificació puntual Pla Ordenació Urbanística Municipal (V) delimitació PAU carrers Loira i Cossetània

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en la sessió ordinaria celebrada, el dia 1 d'agost de 2016, va adoptar els següents acords: PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (V), PAU carrers Loira i Cossetania, redactada pels Serveis Tecnics Municipals..

ENLLAÇOS:

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (V) 

 

Ordenació Urbanística Municipal (III) de reducció de la línia de l'edificació de l'illa que conforma la Ctra. de Barcelona, del núm. 2 al 22 i modificació de l'article 67.1.4 de les NNUU del POUM de Calafell

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en les sessions ordinaries celebrades, el dia 2 de maig de 2016 i 6 de juny de 2016, va adoptar els següents acords: 1.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (III) de reducció de la línia de l'edificació de l'illa que conforma la Ctra. de Barcelona, del núm. 2 al 22 i modificació de l'article 67.1.4 de les NNUU del POUM de Calafell, redactada pels Serveis Tecnics Municipals.

ENLLAÇOS:

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (III) 

 

Ordenació Urbanística Municipal (IV) de redefinició i reordenació dels sols destinats a equipaments i a aprofitament residencial i no residencial del PAU 25 Maresme-Castell

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 6 de juny de 2016 en relació a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (IV) de redefinició i reordenació deis sois destinats a equipaments i a aprofitament residencial i no residencial del PAU 25 Maresme-Castell.

ENLLAÇOS:

Aprovació de l'expedient d'ocupació directa de la Masia Cal Rion de Calafell Poble

La Junta de Govern Local de 4 de febrer de 2016, es va acordar l’aprovació del procediment
administratiu per a l’ocupació directa dels terrenys qualifi cats com a sistema d’equipaments (clau 4) en l’àmbit
d’actuació urbanística PAU 24.

ENLLAÇOS:

Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU 14 Costes del Garraf, elaborat pels serveis tecnics del Departament d'urbanisme de I' Ajuntament de Calafell

La Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2015, aprova inicialment el Projecte de Reparcel·lació PAU 14 Costes del Garraf.

ENLLAÇOS:

Petició de canalització de 634 metres de gas natural, de connexió de la Urbanització Valldemar amb la Urbanització Calafell Park, per part de Gas Natural Distribución SDG S.A.

Es fa públic que GAS NATURAL DISTRUBUCIÓN SDG S.A., pretén efectuar els treballs de canalització de 634 metres de gas natural, connectant la Urbanització Valldemar amb la Urbanització Calafell Park, especificant les condicions tècniques i de seguretat necessàries per a la construcció de les esmentades infraestructures i instal·lacions auxiliars de gas natural, d’acord a les solucions tècniques del projecte.

 

ENLLAÇOS:

 

Conveni urbanístic de planejament i anexos del PAU 25 Maresme – El Castell, signat entre l’Ajuntament de Calaell i l’empresa Inmobiliaria Masia de la Font S.A., el 22 d’octubre de 2014..

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 26 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el conveni urbanístic de planejament i anexos del PAU 25 Maresme – El Castell, signat entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa Inmobiliaria Masia de la Font S.A., el 22 d’octubre de 2014.

ENLLAÇOS:

 

Suspensió de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lacions o ampliacions d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial relacionades amb l’ús religiós..

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 4 de març de 2015, va fer constar que l’acord adoptat en la Junta de Govern Local, de 13 de gener de 2015, pel que es va suspendre l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial relacionades amb l’ús religiós es refereix únicament a nous usos, a noves edificacions i/o ampliacions de les existents, no quedant afectades per aquesta suspensió les obres de manteniment i rehabilitació

ENLLAÇOS:

 

Pla Especial Urbanístic de la zona de Serveis Tècnics de la Rafela a Calafell.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 29 de gener de 2015, va aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de la Zona de Serveis Tècnics de la Rafela a Calafell.

ENLLAÇOS:

 

Projecte de Reparcel·lació del PAU 12 Bonavista Tennis I.

La Junta de Govern Local, en session de caràcter ordinari, celebrada el dia 23 de desembre de 2014, va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU 12 Bonavista Tennis I.

ENLLAÇOS:

Suspensió d’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial relacionades amb l’ús religiós a Calafell

1.- Objecte de la suspensió.

Se suspèn l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relacionades amb l’ús religiós, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma de l’instrument de planejament pertinent (Modificació del POUM), per regular les condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies amb altre usos o establiments i/o altres determinacions  d’aquets usos i activitats, etc.) en aquelles zones i sectors del municipi on estigui admesa aquesta tipologia d’usos, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l’expedient.

ENLLAÇOS:

Ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia de determinades obres menors.

Aprovació definitiva. Decret Núm. 2012/1363, de data 3 d'abril de 2012.

ENLLAÇOS:

Suspensió d’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, destinades a clubs i associacions de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal a Calafell.

1.- Objecte de la suspensió

Se suspèn l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma de l’instrument de planejament pertinent (Pla Especial), per regular les condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies amb altre usos o establiments i/o altres determinacions  d’aquets usos i activitats, etc.) en aquelles zones i sectors del municipi on estigui admesa aquesta tipologia d’usos, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l’expedient.

ENLLAÇOS:

Modificació Puntual II del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell

1.- Objecte, caràcter i finalitat de la proposta de modificació puntual del POUM.

La finalitat del present document és la modificació de les condicions específiques d’ordenació del PAU en SUC 5, Sant Antoni pel que fa a la previsió d’accessos als aparcaments que s’hauran de construir a la planta soterrani dels edificis previstos.

Aquesta modificació no afecta a la resta de paràmetres urbanístics establerts, conservant-se l’edificabilitat màxima, densitat, cessions de sòl per a usos públics, usos permesos, terminis d’execució i sistema d’actuació, i la resta de condicions específiques d’ordenació.

2- Àmbit de planejament.

L’àmbit de la modificació és el del PAU en SUC 5, Sant Antoni.

ENLLAÇOS:

Documentació gràfica i escrita. Aprovació inicial:

PLÀNOLS:

Projecte de subministrament elèctric realitzat per l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L. (ECOBP), al Camí vell de Calafell a Bellvei, s/n, disseminats, Polígon 3 Parcel·la 1 de Calafell.

Es fa públic que l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L. (ECOBP), pretén efectuar els treballs de subministrament elèctric al parc de vehicles, maquinària i centre de transferència de residus, que seguidament s’indiquen:

“El present projecte té per objectiu realitzar una definició tècnic-econòmica de les obres i instal·lacions necessàries per tal de dotar de subministrament elèctric a l’establiment on s’hi realitza l’activitat de parc de vehicles i maquinària de neteja i recollida de RSU i centre de transferència d’ECOBP, al Camí vell de Calafell a Bellvei, s/n, disseminats, Polígon 3 Parcel·la 1 de Calafell. Coordenades UTM: 380742,97 – 4563610,96. Actualment l’activitat s’abasteix d’energia elèctrica mitjançant dos grups electrògens”.

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 202 de data 2 de setembre de 2014. Publicació del projecte de subministrament elèctric realitzat per l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L. (ECOBP).

Petició de subministrament elèctric realitzada pel senyor Jesús Escobar Carrillo, a la parcel·la 69 del polígon 2 de terme de Calafell.

Es fa públic que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU per tal d’atendre la petició de subministrament elèctric realitzada pel senyor Jesús Escobar Carrillo, pretén efectuar els treballs que seguidament s’indiquen: “L’estesa de 115 metres de línea de baixa tensió 0,6/1 kV des de la caixa existent al carrer del Cosme de la línea C.T.60037 existent i fins puntalet a instal·lar pel sol·licitant a la parcel·la 69 del polígon 2 de terme de Calafell”

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 66 de data 20 de març de 2014. Publicació del projecte d’obra civil línia subterrània i aèria de baixa tensió".

Pla Especial Urbanístic de la zona destinada a Serveis Funeraris Municipals, redactat pels Serveis Tècnics Municipals

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 8 de maig de 2014, va aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de la zona destinada a Serveis Funeraris Municipals.

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 119 de data 24 de maig de 2014. Publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de la zona destinada a Serveis Funeraris Municipals. (Versió en català).

Inici expedient per la legalització / autorització de la instal·lació en sòl no urbanitzable del Tobogan “Calafell Slide” instal·lat en la parcel·la 42, polígon 9 del Camí de Ca La Manela de Calafell

Mitjançant Decret Núm. 2014/2942 de data 21 de maig de 2014, es va iniciar expedient per la legalització / autorització de la instal·lació en sòl no urbanitzable del Tobogan “Calafell Slide” instal·lat en la parcel·la 42, polígon 9 del Camí de Ca La Manela de Calafell.

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 125 de data 31 de maig de 2014. Publicació del decret núm. 2014/2942 d’inici d’expedient per la legalització / autorització de la instal·lació en sòl no urbanitzable del Tobogan “Calafell Slide” instal·lat en la parcel·la 42, polígon 9 del Camí de Ca La Manela de Calafell.

Projecte de Delimitació del PAU en SUC 10.XB de Mas Romeu

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 25 de març de 2014, va aprovar definitivament el Projecte de Delimitació del PAU en SUC 10.XB de Mas Romeu.

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 82 de data 8 d’abril de 2014. Publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Delimitació del PAU en SUC 10.XB de Mas Romeu

Projecte de Reparcel·lació del PAU en SUC 10.XB de Mas Romeu

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 25 de març de 2014, va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU en SUC 10.XB de Mas Romeu.

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 82 de data 8 d’abril de 2014. Publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del PAU en SUC 10.XB de Mas Romeu.

Conveni de gestió urbanística i de transacció extrajudicial, de 21 de febrer de 2014, subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i Club Esportiu Mescha

Aprovat definitivament el conveni de gestió urbanística i de transacció extrajudicial, de 21 de febrer de 2014, subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i Club Esportiu Mescha, de conformitat amb l’apartat 3, de la part resolutiva de l’acord de Junta de Govern Local de data 5 de març de 2014.

ENLLAÇOS:

BOPT núm. 111 de data 15 de maig de 2014. Publicació de l’acord d’aprovació definitiva del conveni de gestió urbanística, subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i Club Esportiu Mescha.

Conveni de gestió urbanística, subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i Club Esportiu Mescha.

Modificació puntual del POUM zonificació de les parcel·les situades a Segur Platja qualificades de subzona OD5s i article 152.2.4 de les normes urbanístiques, al terme municipal de Calafell

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, per acord de data 23 d’octubre de 2013, va donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del POUM zonificació de les parcel·les situades a Segur Platja qualificades de subzona OD5s i article 152.2.4 de les normes urbanístiques, de Calafell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la CTUT de data 27 de juny de 2013.

ENLLAÇOS:

· DOGC núm. 6563 de data 17 de febrer de 2014. Publicació de l’acord de conformitat del text refós i de les normes urbanístiques.

Pla Especial Urbanístic de la Zona destinada a Serveis Funeraris Municipals


1.- Objecte, caràcter i finalitat del Pla Especial.

El present Pla Especial es redacta per definir l’ordenació detallada de la zona d’equipaments destinada a Serveis Funeraris a situar a l’entorn del Cementiri Municipal, que han d’acollir l’ampliació del propi cementiri i la construcció d’un Tanatori.

2.- Àmbit de planejament.

L’àmbit del present Pla inclou el Cementiri Municipal i els terrenys qualificats de Sistema d’equipaments (clau 4) que hi són al voltant, que són l’espai reservat per a la seva ampliació.

Són dos parts ben diferenciades, d’una banda el Cementiri és una propietat municipal, una preexistència que el planejament urbanístic reconeix, d’altra banda els terrenys del voltant són també equipaments però pendents d’obtenir en desenvolupament del sector de Sòl urbanitzable “Eixample del Barber”.


El Pla especial, com no podia ser d’una altra manera, es proposa ordenar el conjunt fent la previsió de futures ampliacions del cementiri, però també incorporant la construcció d’un tanatori.


Amb la finalitat d’iniciar el procés de construcció d’aquest tanatori, els terrenys inclosos al sector de Sòl urbanitzable del·limitat “Eixemple El Barber” són propietat municipal per cessió anticipada efectuada segons acta de cessió de data 8 de febrer de 2013.

ENLLAÇOS