Aprovació inicial

Edicte

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 8 d’octubre de 2009, va adoptar l'acord d'aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal del Municipi (POUM), de Calafell, i que en la seva part resolutiva literalment diu:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, així com tots els documents que l'integren i que tot seguit es detallen:

 • Memòria Justificativa
 • Memòria Social
 • Annexos de la memòria
 • Normes Urbanístiques
 • Annex Normatiu:
  Que incopora els convenis urbanístics següents:
  • Conveni urbanístic de 23 de setembre de 2009, subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i l’entitat Grupo Gaudir.
  • Conveni urbanístic de 23 de setembre de 2009, subscrit entre l’Ajuntament de Calafell i l’entitat Transcalafell Vallès S.L.
 • Informe Sostenibilitat Ambiental
 • Catàlegs
 • Agenda i Avaluació Econòmica i Financera
 • Estudi de Mobilitat generada.
 • Plànols d’informació, diagnosi i ordenació

SEGON.- OBRIR un període d'informació pública per un termini de dos (2) mesos mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, als efectes de presentació de possibles al·legacions al POUM i a l’informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb les especificacions del document de referència elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge que consta a l’expedient.

També se’n farà la publicitat i es podrà consultar per mitjans telemàtics, en concret, mitjançant la pàgina web del municipi (www.calafell.org).

TERCER.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit definit per tots els polígons, sectors i zones del terme municipal, excepció feta de la zona de sòl urbà qualificada clau PV i dels polígons següents:

 • Bella Mel.
 • La Graiera.
 • Parc Empresarial.
 • Vilarenc.
 • Sant Antoni.
 • Port.

 

Àmbits definits en el Plànol de delimitació d’àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments que forma part de la documentació integrant del POUM i que s’incorpora al present acord, segons preveu l’article 102 del RLU.

Tot això, sens perjudici de l’establert en l’article 102.4 del RLU, que preveu la possibilitat de tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat mitjançant la present resolució i de l’establert en l’article 110.2 del mateix text legal, el qual preveu que els plans derivats poden tramitar-se simultàniament amb d’instrument de planejament urbanístic general que desenvolupen. En aquest cas, l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del pla derivat restarà supeditada a l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament general i així s’ha de fer constar a l’acord corresponent.

En tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor del POUM, o pel transcurs del termini màxim de suspensió establert en l’article 72 del TRLU.

QUART- Indicar que l’expedient administratiu i tots els documents que integren el POUM, incloent el plànol de delimitació d’àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació d’instruments, podran ésser consultats, durant tot el termini d’informació pública, a la web municipal i a les oficines municipals de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Calafell, situades a la Plaça Constitució Núm. 5, de Calafell Poble, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i en hores convingudes, per tal que els interessats puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.

Les al·legacions es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Calafell o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CINQUÈ.- SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, de conformitat amb l’art. 83.5 del TRLU.

Així mateix, s’acorda DONAR AUDIÈNCIA als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb el del municipi de Calafell, simultàniament als tràmits precedents, d’acord amb l’article 83.7 del TRLU.

Contra l’acord d’aprovació inicial del POUM, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix cap mena de recurs.

Contra l’acord de suspensió es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, o bé, amb caràcter potestatiu, pot interposar-se recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, sens perjudici que s’exerceixi qualsevol altra acció que s’estimi pertinent.

Calafell, 9 d’octubre de 2009.

Águeda Subirana Àlvarez
Secretària Acctal.