Els objectius

Problemàtiques actuals

 • Canvi de poble turístic a ciutat metropolitana.
 • Dualitat entre Segur i Calafell.
 • Model de baixa densitat i dispers.
 • Municipi poc estructurat.
 • Model de segona residència i estiueig.
 • Urbanitzacions dels anys 60.
 • Manca d’equipaments de gran tamany, especialment a Segur.
 • Front marítim massificat.
 • Model productiu basat en la construcció.
 • Poca diversificació econòmica.
 • 7.600 persones es desplacen fora del municipi a treballar.

Oportunitats

 • La situació propera a Barcelona i Tarragona.
 • La bona comunicació amb Barcelona.
 • El clima excel·lent i els recursos naturals.
 • El valor del patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic.
 • La preservació del paisatge i els corredors ecològics.
 • La transformació constant en primera residència.

Objectius generals POUM

 • Mantenir i millorar la qualitat de vida dels residents.
 • Equipar el municipi per donar servei a la població de primera residència actual i futura.
 • Mantenir i millorar l'oferta turística com a base econòmica del municipi.
 • Atreure noves activitats econòmiques per diversificar l’economia del municipi.

Objectius concrets POUM

 • Reforçar l’ús del ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament al seu entorn.
 • Apostar per l’autopista com a via de connexió territorial, suprimint peatges i enllaçant Segur en dos sentits.
 • Articular el municipi al voltant de la C-31, com una gran avinguda urbana i comarcal.
 • Reforçar com a centres municipals:
  El Poble (ressaltant els seus valors històrics i patrimonials).
  Segur Centre (dotant-lo de serveis i activitat econòmica).
  La Platja (esponjant i equipant el barri).
  Segur Platja (Convertint-lo en una futura centralitat metropolitana).
  Urbanitzacions (dotant-les de comerç de proximitat).
 • Preveure un gran equipament esportiu per cohesionar la població.
 • Incrementar les reserves de sòl per a equipaments per cobrir la necessitat de serveis.
 • Esponjar el front de mar, introduint estratègies per a l’obtenció de zones verdes i equipaments.
 • Completar la malla viària entre el poble i la platja i jerarquitzant la de Segur.
 • Posar en valor el medi i el paisatge.
 • Posar en valor el patrimoni històric, entès com a quelcom viu i dinàmic.