Joves per l'ocupació

L’objectiu del programa JOVES PER L’OCUPACIÓ és incrementar la formació i l’ocupabilitat dels joves en situació d’atur dels municipis de Calafell i Cunit, d’entre 16 i 25 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria, o l’han finalitzat però no han continuat estudis postobligatoris. Ofereix, al teixit empresarial del territori, la possibilitat de col·laborar al projecte i disposar d’alumnes/treballadors formats i qualificats mitjançant:

  • CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA.
  • CONTRACTACIÓ LABORAL d’aquests joves amb ajuts econòmics a les empreses per fomentar l’ocupació d’aquests col·lectiu.

CONTRACTACIÓ LABORAL

L’experiència professional en empresa es podrà realitzar mitjançant qualsevol modalitat contractual. Però no seran subvencionables contractes d’interinitat, de relleu i de substitució amb reserva del lloc de treball.

• Contractes de durada mínima de 6 mesos.

• La jornada laboral no pot ser inferior a 5 hores diàries.

• No pot superar les 40 hores setmanals ni les 8 diàries, excepte que el conveni d’aplicació o l’acord entre empresa i treballadors estableixin una distribució irregular de la jornada.

• En els menors d’edat, la jornada diària no pot superar , en cap cas, les 8 hores diàries i tampoc poden realitzar treballs nocturns ni perillosos.

• El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà les despeses salarials de l’empresa derivades de la contractació durant un màxim de 6 mesos, amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, amb un màxim de 6 mesos. S’inclourà la part proporcional de les pagues extraordinàries pel període subvencionable.

• Aquesta subvenció és compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

• Facilitats amb els tràmits: des de la Regidoria de Treball us ajudarem a fer totsels tràmits amb el SOC per obtenir la subvenció.

• Al finalitzar el període de 6 mesos, l’empresa emetrà pel jove un certificat on constarà el nivell de formació pràctica adquirida en aquest període.

REQUISITS DE LES EMPRESES CONTRACTANTS

• Han d’estar, preferentment, ubicades a l’àmbit territorial.

• No poden haver realitzat cap acomiadament improcedent o nul per òrgan judicial en els darrers 3 mesos.

• Es comprometen a destinar una persona preparada per fer les funcions de tutorització del jove.

• Es comprometen a adequar el lloc de treball a l’itinerari professional del jove.

CONVENI DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Durada limitada màxim a un mes i jornada màxima 4 hores/dia.

• L’empresa haurà de designar un/a tutor/a que mantindrà contacte periòdic amb la tutora del Departament de Formació de l’Ajuntament.

• L’acord s’instrumentarà mitjançant un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa que inclourà la identificació de les parts, el contingut, la jornada, l’horari, així com la identificació dels tutors/res de l’entitat i l’empresa que faran el seguiment.

• Podran incloure (optatiu, no obligatori) compromís de contractació posterior per part de l’empresa.