Educació infantil

Cadascuna de les Llars d'Infants municipals té un Projecte Educatiu. Aquest projecte recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

Què haig de portar per fer la preinscripció?

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, tot en vigor.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a si en disposa.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal deconvivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Quan l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. S’ha de portar documentació justificativa emesa pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per l’ICAM.
 • Carnet de família nombrosa vigent.
 • Carnet de família monoparental vigent.
 • Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida laboral).

Sol·licituds, preinscripció i matrícula

Calendari:

 • Publicació de l'oferta: entre el 7 i el 9 de maig de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 5 a l'11 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2019
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 18 de juny de 2019
 • Període de matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019 a les oficines de CEMSSA.

Criteris de puntuació i preus

Llar d'infants El Petit Trenet (43010724)

C/ Terral de Dalt, 1-9 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 699 195
Correu: ebm.petittrenet@peretarres.org

Capacitat 74 infants:

 • 1 aula de nadons (mínim 4 mesos) amb capacitat de 8 infants
 • 2 aules de P1 amb 13 infants per aula
 • 2 aules de P2 amb 20 infants per aula

Projectes de centre

Projecte fruita: potenciem el consum de fruita a l'es­tona d'esmorzar. Al matí, quan fem el descans de les activitats, tots els infants mengen fruita. En aquestes edats és on es forma la base de l'alimentació.

Setmana de la música: el novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es conviden fami­liars i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Setmana de Carnaval: La setmana prèvia al divendres de Carnaval és la Setmana Boja, de la disbauxa i de l'ale­gria. Ens visita el Rei Carnestoltes, fem una rua amb els infants i familiars pels voltants de l'escola i el divendres a la tarda, tothom a l´escola ben disfressat.

Setmana del protagonista: els infants de P2 tenen una setmana cadascun per convertir-se en els protagonis­tes de l'escola. L'últim dia, el divendres, algun familiar pot venir a l'escola i fer una activitat amb els infants.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 fem sor­tides a la granja, a l'auditori Pau Casals i al teatre.

El llibre viatger: els infants de P0 i P1 s'emporten la mascota de la classe durant tot un cap de setmana i des­prés pengen fotos divertides en un llibre que compartim entre tots i totes.

El projecte d'anglès: són propostes de 30-40 minuts dins de l'horari escolar (al matí) on una educadora del centre planteja diferents activitats als infants, sempre en anglès, i des d'un vessant ludicoeducatiu.

El pati educatiu: el pati de l'escola ha de ser un espai motivador i engrescador per als infants. Per això ens em­barquem en aquest ambiciós projecte amb el qual volem convertir el nostre pati en un espai educatiu.

Sessions extraescolars amb famílies i infants: per tal d'apropar l'escola bressol a les famílies i per crear vin­cles positius entre infants, familiars i educadores neix aquesta opció. Oferim sessions diferents (musicoteràpia, anglès...) on convidem les famílies a estar amb nosaltres i els seus petits.

Material diferent: rebuig, natural, original, de veritat... Substituïm les joguines tradicionals per material di­ferent per obrir un ventall de jocs interessant, educatiu, motivador i divertit.

Llar d'infants Els Terrossets (43010712)

C/ Cosme Mainé, 1 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 198
Correu: calafell@cavallcartro.cat
Web: www.cavallcartro.com/terrossets

Capacitat 74 infants

 • 1 aula de nadons (mínim 4 mesos) amb capacitat de 8 infants

 • 2 aules de P1 amb 13 infants per aula

 • 2 aules de P2 amb 20 infants per aula

Projectes de centre

Les aules estan distribuïdes en diferents espais i amb materials per fomentar la curiositat dels infants i propostes de joc, com són:

 • Joc amb material neutre.

 • Transvasament amb llegums i material fi.

 • Experimentació amb elements naturals.

Projecte fruita: 'po­tenciem el consum de fruita mitjançant l'estona d'es­morzar. Al matí, quan fem el descans de les activitats, tots els infants mengen fruita. En aquestes edats és on es forma la base de l'alimentació.

Setmana de la música: el novembre se celebra el mes de la música i la setmana de Santa Cecília es conviden familiars i diversos col•lectius a apropar la música als infants.

Setmana de Carnaval: la setmana prèvia al diven­dres de Carnaval és la Setmana Boja, de la disbauxa i de l'alegria. Ens visita el Rei Carnestoltes, fem una rua amb els infants i familiars pels voltants de l'escola i el divendres a la tarda, tothom a l´escola ben disfressat.

Setmana del protagonista: els infants de P2 tenen una setmana cadascun per convertir-se en els protagonis­tes de l'escola. L'últim dia, el divendres, algun familiar pot venir a l'escola i fer una activitat amb els infants.

El llibre viatger: els infants de P0 i P1 s'emporten la mascota de la classe durant tot un cap de setmana i després pengen fotos divertides en un llibre que com­partim entre tots i totes.

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 fem sortides a la granja, a l'auditori Pau Casals i al teatre.

El projecte d'anglès: són propostes de 30-40 minuts dins de l'horari escolar (al matí) on una educadora del centre planteja diferents activitats als infants, sempre en anglès, i des d'un vessant ludicoeducatiu.

Projecte pati: aquest curs hem començat un projecte nou per transformar el pati de la nostra escola en un JARDÍ amb diferents ESPAIS i AMBIENTS: espais per al joc motriu, espais de descans i espais de joc sim­bòlic. Volem que els espais exteriors siguin una continuïtat dels espais interiors, que siguin un lloc més en el qual s'ha de planificar i preveure el que volem que passi, igual que fem dins l'aula.

Llar d'Infants El Rasclet (43012228)

C/ Repòs, 42-44 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 163 619
Correu: e3012228@xtec.cat

Capacitat 74 infants:

 • 1 aula de nadons (mínim 4 mesos) amb capacitat de 8 infants

 • 2 aules de P1 amb 13 infants per aula

 • 2 aules de P2 amb 20 infants per aula

Projectes de centre

A la llar d'infants El Rasclet realitzem un projecte ano­menat “consum de fruita” on l'objectiu principal és po­tenciar la fruita a la dieta diària dels infants, en aquestes edats es on es forma la base de l'alimentació.

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Cas­tanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots els familiars dels infants a gaudir d'aquestes fes­tes amb nosaltres.

Setmana de la música: el novembre es celebra el mes de la música, es convida les famílies a cantar, ballar, tocar un instrument… i els nens/es de P2 fan un petit concert pels seus companys/es amb un instrument que fan a l'escola.

Sortides: el centre realitza 3 excursions durant el curs. Els infants de P1 i P2 van al mercat de Calafell i a la granja. A més, els de P2 també visita la Confraria de Pescadors de Calafell.

Hort: quan arriba la primavera preparem el nostre hort, els nens reguen i recullen els fruits. Aquesta activitat dura de primavera fins a finals de curs.

Llibre viatger: els infants es porten durant un cap de setmana la mascota de la classe i al llibre viatger en­ganxen fotos i expliquen les aventures que han viscut. Després, a l'aula, ho mirem tots plegats.

Setmana del protagonista: tant a P1 com a P2, els in­fants són els protagonistes de la classe una setmana: són els encarregats, porten joguines de casa seva i fotos familiars…, i la família pot venir a la llar a fer una activitat amb tota la classe.

Anglès: són propostes de 30-40 minuts dins de l'ho­rari escolar (matí) on una educadora planteja diferents activitats, sempre en anglès i des d'una vessant ludicoe­ducativa.

Piscina: els divendres, anem amb autocar a les instal·la­cions de l'Aqua Cunit per fer l'activitat de natació.

Famílies: per nosaltres és molt important la relació en­tre família i escola i, per això, es demana la seva col·la­boració en activitats de la llar: Excursions, piscina, fes­tes, decoració…

Llar d'infants El Petit Príncep (43012344)

Av. Central, 29 - Calafell Parc
Telèfon: 977 692 970
Correu: e3012344@xtec.cat

Capacitat 61 infants:

 • 1 aula de nadons (mínim 4 mesos) amb capacitat de 8 infants

 • 1 aules de P1 amb 13 infants per aula

 • 2 aules de P2 amb 20 infants per aula

Projectes de centre

Viure i conviure: 'fo­mentem activitats vivencials on els infants són els prota­gonistes del propi aprenentatge.

Mengem fruita: considerem que la fruita és essencial a la dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aquestes edats és on es forma la base de l'alimentació, in­troduïm aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar.

Festes tradicionals catalanes: la Castanyada, el tió, Carnestoltes, Sant Jordi.

Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada setmana un infant se l'emportarà el cap de setmana i omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.

Setmana del protagonista: cada setmana hi haurà un infant protagonista que serà l'encarregat del temps i de repartir els pitets i el primer quan fem el trenet, i el di­vendres vindrà la seva família a fer una activitat amb els infants de la seva classe.

Festes amb les famílies: la relació família – escola a la nostra llar es considera molt rellevant per al correcte desenvolupament de l'infant. Realitzem festes conjun­tament com Nadal, Carnaval (rua i berenar amb les famílies), festival de P2 de fi de curs i sopar de fi de curs amb inflables i animació infantil a la llar.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família preparem l'hort. Els infants es fan responsables de les di­ferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que els envolta, així com d'on provenen els aliments.

Comissió de pares/mares: ens ajuden en tot el neces­sari, donen vida a la llar, fan decoració de les diferents estacions de l'any.

Projecte d'anglès: són propostes de 30-40 minuts dins de l'horari escolar (matí) on una educadora del centre planteja diferents activitats, sempre en anglès i des d'una vessant ludicoeducativa.

Sortides pedagògiques: aquest curs amb els infants de P2 es fa una sortida a la Confraria de Pescadors per fer una activitat anomenada “Sentim el Mar” i a la prima­vera P1 i P2 van a la granja.

Llar d'infants privada El Barrufet (43010803)

C/ Ribera d'Ebre, 3 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 693 020

Tipus d'ensenyament: 1er cicle d'educació infantil

Guia de centres