Filtrar

Planejament en tràmit

25/04/2018
Modificació puntual (VII) del POUM de Calafell PAU 10 Av. Brasil i antiga plaça de Braus (exp. 2759/18)

24/04/2018
Reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 22, carrer Miño del POUM de Calafell (exp. 3081/18)