Subvencions centres educatius

Proposta de bases que han de regir la convocatòria de subvencions als centres educatius de titularitat pública del municipi per a dur a terme el projecte educatiu de centre (PEC) durant el curs escolar vigent

 1. L’objecte de la convocatòria és concedir una subvenció a cada centre educatiu del municipi de titularitat pública, per dur a terme el seu projecte educatiu de centre (PEC) durant el curs escolar vigent. El projecte consistirà a lliurà una còpia de la programació i la memòria anual de cada centre. D’aquesta manera l’Ajuntament estarà informat de les activitats culturals i pedagògiques que s’hi realitzin. La totalitat de la subvenció dependrà del nombre d’alumnes que tingui el centre segons el següent barem:
  • Centres educatius amb més de 500 alumnes: la subvenció serà de 2.200 euros.
  • Centres educatius de 300 a 499 alumnes: la subvenció serà de 1.600 euros.
  • Centres educatius fins a 299 alumnes: la subvenció serà de 1.000 euros.

  Serà una única subvenció per centre educatiu i els centres no es podran acollir a la subvenció que l’Ajuntament dóna a les diferents entitats del municipi per a activitats culturals ja que els centres educatius no són entitats.

 2. Poden optar a aquesta subvenció els centres educatius públics de primària i secundària. Per a participar a la convocatòria hauran de presentar la següent documentació:
  • Sol·licitud signada pel representat legal del centre, indicant nom, NIF i càrrec.
  • Programació i memòria anual.
  • Fotocòpia del NIF del centre.
 3. El termini per presentar el projecte serà de 20 dies a partir de la publicació del text íntegre de les bases en el BOP de Tarragona.
 4. La concessió de les subvencions serà per òrgan competent, previ informe dels tècnics d’Ensenyament. El termini per a la seva resolució serà de 30 dies naturals una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds.
 5. Per tal de justificar la subvenció concedida s’haurà de presentar, abans dels 31 de desembre de l’any en curs, al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell, una memòria detallada del projecte en qüestió, indicant també el nombre d’alumnes que hi ha participat, de quins cursos eren i la valoració dels resultats. També caldrà presentar els justificants originals de les despeses realitzades, per un import mínim equivalent al de la quantitat a percebre, que poden estar relacionades amb el projecte o bé consistents en altres activitats dutes a terme pel centre, per motiu d’un crèdit variable o d’una acció puntual. Les despeses d’un import superior als 150,25 € es justificaran, obligatòriament, amb la factura i el seu corresponent rebut.
 6. La subvenció serà efectiva un cop entregada la documentació requerida i la seva justificació.
 7. Els justificants que es presentin hauran de deixar constància clara del servei prestat o de l’activitat realitzada.
 8. L' incompliment de les condicions de la subvenció originarà les responsabilitats que en cada cas correspongui, amb els àmbits següents:
  • Responsabilitat Administrativa: que serà exigida per l' incompliment dels requisits formals, procedimentals en l'ordre administratiu. La seva exigència se substanciarà en expedient sancionador incoat per l'Ajuntament.
  • Responsabilitat Comptable: que s'exigirà en els dos ordres següents:
   • Pel que fa a la fiscalització externa, l'òrgan competent és la Sindicatura de Comptes de Catalunya
   • Pel que fa a l'enjudiciament de la Responsabilitat comptable, el Tribunal de Comptes (art. 4.2 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes)
  • Responsabilitat Penal: que correspondrà als tribunals ordinaris, especialment en allò que es refereixi als delictes de tramitació de subvenció (art. 308 del Codi Penal) i de falsedat documental (arts. 390 i següents del Codi Penal)