Bases específiques per a la concessió de subvencions culturals

Data màxima per presentar les sol·licituds: 11 de juny

 1. Presentació
 2. Sol·licitants
 3. Tipus de subvenció
 4. Documentació a presentar
 5. Terminis
 6. Criteris de valoració de les sol·licituds per a la concessió de convenis i subvencions
 7. Obligacions dels perceptors
 8. Pautes i procediment
 9. Forma i termini de justificació de la subvenció
 10. Legislació aplicable
 11. Altres consideracions

Presentació

La finalitat d’aquestes bases és exposar el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament dels ajuts en forma de convenis i subvencions per a les associacions i  col·lectius culturals sense ànim de lucre del municipi de Calafell, d’acord amb el previst a les Bases d’Execució del pressupost municipal que actuen de marc legal i jurídic en tot allò no regulat i/o no previst en aquestes bases específiques.

Des de l’Ajuntament de Calafell es vol fomentar la iniciativa ciutadana en activitats de caire cultural, contribuint al finançament i/o consecució de les mateixes. Accions de caràcter tradicional o de caire innovador que es programin dins el territori municipal i, d’aquesta manera, contribuir a generar una societat més participativa, més oberta i més solidària.

El teixit associatiu és una eina dinamitzadora del municipi i el motor de la seva vitalitat, per això, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Calafell en aquests propers anys és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics i/o infrastructurals, en forma de convenis i/o les subvencions.

Aquests ajuts constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l'oferta organitzada pel propi Ajuntament.

En aquest sentit, l’Ajuntament considera els convenis com a eina essencial de col·laboració i participació entre l’administració local i les entitats ciutadanes. Es vol, doncs, potenciar aquests convenis, en tant que marquen una implicació més evident entre l’Ajuntament i les entitats, a través dels pactes i les obligacions de cadascuna de les parts.

Per altra banda, les subvencions s’han d’entendre com un ajut de l’Ajuntament, per a l’impuls de noves associacions i/o de nous projectes i de noves línies d’actuació o de projectes puntuals de les entitats ja existents, més que com a contribució obligatòria de l’administració en l’activitat ordinària de les entitats.

Sol·licitants

Podran optar i beneficiar-se d'aquests ajuts:

 • Entitats o associacions culturals sense ànim de lucre, que tinguin el seu domicili social al municipi de Calafell. Han d'estar inscrites en el Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya i/o i en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, segons la Secció Segona del Capítol IV del ROM (Reglament Orgànic Municipal)
 • Persones físiques en nom propi o en representació d’un grup de persones. Si el/la sol·licitant és un grup de persones físiques de fet, sense personalitat jurídica pròpia, haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIF del representant del col·lectiu i acta de l'acord de sol·licitud de la subvenció, en el qual tots/es els/les membres del col·lectiu es facin responsables solidàriament del compliment de totes les obligacions que es derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un/a representant per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Aquest/a representant serà el perceptor/a directe de la subvenció i només ell/a s'obliga davant la corporació com a mandatari del col·lectiu que representa. L'acta haurà d'estar signada per tots/es els/les membres.

Quedaran excloses d’aquesta normativa aquelles entitats i/o associacions que no respectin l’actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògenes.

Tipus de subvenció

 • Es pot sol·licitar el Conveni o la Subvenció Ordinària:
  • Conveni:  És el conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l’entitat o col·lectiu i l’Ajuntament. El suport en aquest cas pot ser econòmic, de caràcter tècnic, d’equipaments i/o infraestructura. El cos de pactes que serà objecte de cooperació s’haurà de correspondre amb uns objectius i programes coincidents entre l’entitat i l’Ajuntament, el qual adopta i prioritza la via de la cooperació per potenciar el teixit associatiu de la ciutat
  • Subvenció ordinària: S'entén per subvenció ordinària aquell ajut o suport econòmic que es concedeix als sol·licitants que ho hagin demanat de forma explícita, dins els terminis i condicions que s’estableix en aquesta normativa, i que abastin o responguin a una proposta concreta d’activitat d’una entitat, associació o col·lectiu.
 • Independentment de les anteriors, també es pot sol·licitar la Subvenció Extraordinària:
  • Subvenció extraordinària: Ajut econòmic concedit a una entitat o col·lectiu per a una activitat puntual no previsible en la programació ordinària. La seva concessió quedarà condicionada a la disponibilitat pressupostària municipal.

Documentació a presentar

Per a formalitzar la petició els sol·licitants han de presentar al SAC i dirigida a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calafell la documentació que marquen les bases d’execució del pressupost al tractar les subvencions.

Els impresos per a poder exercitar el tràmit (FITXA DE SOL·LICITUD I INSTÀNCIA) s’hauran de recollir a la Regidoria de Cultura de l’ajuntament, al SAC o a la pàgina web de l’Ajuntament.

Terminis

 • Conveni i Subvenció Ordinària
  • Termini Presentació: un mes des del dia següent a la de la  publicació de les bases i/o convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
  • Termini de resposta per part de l’Ajuntament: durant els 30 dies següents a la finalització del termini de presentació.
  • Termini per justificar: la data per a justificar l'ajut, si s'escau, serà, com a màxim, fins el 31 de desembre de l'any en curs. L’imprès per poder exercitar el tràmit (FITXA DE JUSTIFICACIÓ) s’haurà de recollir a la Regidoria de Cultura de l’ajuntament, al SAC o a la pàgina web de l’Ajuntament.
 • Subvenció Extraordinària
  • El termini de presentació de les sol·licituds per a subvencions extraordinàries s’haurà de fer, com a mínim, un mes abans de la realització de l’activitat extraordinària i la seva presentació podrà perllongar-se fins el 30 de novembre de l’any en curs. En tot cas, el termini serà l'establert en l'article 23 i següents de la Llei 38/2007, de 17 de novembre, General de Subvencions".

Criteris de valoració de les sol·licituds per a la concessió de convenis i subvencions

Les sol·licituds seran analitzades per la Regidoria de Cultura amb la finalitat de fer una distribució racional dels recursos disponibles i una avaluació dels projectes presentats.

Es tindran en compte els següents criteris de valoració:

 1. Interès general i municipal del projecte
 2. Repercussió social i nivell de participació
 3. Caire innovador i singularitat del projecte
 4. Activitats de recuperació i manteniment d’aspectes vinculats a la cultura popular i tradicional del municipi
 5. Activitats que afavoreixin la integració, la solidaritat, l'atenció a la diversitat, la igualtat d'oportunitats, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i el respecte al medi
 6. Les accions que potenciïn la difusió i el coneixement del patrimoni cultural de Calafell, així com la seva conservació i divulgació
 7. Dèficit d'activitats anàlogues en el municipi
 8. Grau suficient d’elaboració, qualitat i treball previ del projecte
 9. Propostes que complementin aspectes de l’oferta cultural generada des de l’Ajuntament, i que es puguin cogestionar conjuntament
 10. Els projectes o activitats que estiguin promogudes conjuntament per més d’una entitat i que afavoreixin el treball de col·laboració entre associacions
 11. Difusió del nom del municipi
 12. Nivell de repercussió de l'activitat en els mitjans de comunicació
 13. Es valoraran positivament altres entrades econòmiques que rebin els sol·licitants: Subvencions d’altres organismes, entrades per a activitats, quotes del socis, etc. És a dir, les iniciatives que comptin amb un finançament diversificat
 14. Àmbit i durada de l'activitat
 15. Nombre de socis de l’entitat

Obligacions dels perceptors

 1. Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En cas de no acceptar en el termini establert, s’entendrà que es desisteix de la subvenció.
 2. Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l’activitat el logotip de l’Ajuntament de Calafell. Regidoria de Cultura d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació “amb el suport” o “amb la col·laboració”.
 3. Elaborar un resum avaluatiu un cop realitzada l’activitat acompanyat dels programes o cartells.
 4. Trametre de forma regular a la Regidoria de Cultura la informació de les activitats a realitzar amb el temps suficient per poder fer-ne la difusió adequada.
 5. Assumir totes les despeses d’organització de les activitats que es duguin a terme: assegurança de responsabilitat civil, infraestructura, serveis sanitaris, neteja, etc., assumint el projecte com una activitat pròpia.
 6. Comprometre’s a comunicar qualsevol canvi que sorgeixi en les activitats previstes amb la suficient antelació.

Pautes i procediment

Un cop presentades les sol·licituds l’òrgan competent segons les bases d’execució avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris, formes i prioritats establerts en l’informe de valoració tècnica. 

El termini de l’avaluació i audiència als sol·licitants, serà el que estableix la Llei 38/2007, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

La concessió o la denegació es notificaran expressament a cada entitat o col·lectiu 

Si l’acord és de concessió de l’ajut sol·licitat, s’especificarà l’entitat o associació que l’ha rebut, l’import que s’ha atorgat i el concepte pel qual s’ha concedit. En el termini de 10 dies els interessats hauran de comunicar l’acceptació a la Regidoria de Cultura.

Si l’acord és de denegació s’argumentarà a l’entitat la causa de denegació de la sol·licitud. 

El pagament dels ajuts econòmics s'efectuarà segons les previsions econòmiques de l'Ajuntament de Calafell, tenint en compte la naturalesa de l'activitat i el projecte o programa presentat. L’atorgament de la subvenció es realitzarà en el termini de tres mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en el cas que en el conveni no s’especifiqui una data concreta.

Forma i termini de justificació de la subvenció

Cal justificar el 100% del programa subvencionat per aquest Ajuntament, en cas contrari, la subvenció es limitarà a la part proporcional del total del projecte presentat.

No computaran per a la justificació de les subvencions les despeses ordinàries de l’entitat, ni les despeses de protocol.

La justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament constitueix una comprovació de l’adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, la prova de que els esmentats fons s’han aplicat a la finalitat per a la qual es van concedir i acreditació del compliment de les condicions imposades i dels resultats obtinguts.

L’esmentada justificació es realitzarà, amb caràcter general, i sense perjudici del que es pugui determinar a les bases específiques, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col·laboradora, davant l’òrgan atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota responsabilitat del declarant, comprenent els documents que a continuació es relacionen:

 1. Memòria de l’activitat subvencionada, consistent en:
  • · Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat finançades amb la subvenció i el seu cost;
  • · Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades;
  • · Relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s’aportin 
 2. Factures i resta de documents de valor provatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, l’import dels quals hagi estat abonat amb càrrec a la subvenció concedida.
  • Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003 de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i lliurament de factures:
  • · Girades a nom de l’entitat, amb totes les seves dades identificatives: nom, adreça i CIF
  • · Nom i cognoms de l’expenedor o denominació social, i NIF
  • · Amb descripció complerta de l’operació, preu total i determinació de l’IVA
  • · Número, i en el seu cas, sèrie de la factura
  • · Referents exclusivament a l’activitat o projecte subvencionat
  • · Lloc d’emissió i datades a l’any d’atorgament de la subvenció
  • S’hauran de presentar originals o fotocòpies compulsades. En cas d’aportar l’original i la còpia (perfectament llegible) per a la seva compulsa, es retornaran els originals a l’entitat. En cas contrari, s’arxivaran els originals, per entendre que l’entitat no demana la seva devolució. Els originals dels esmentats documents quedaran dipositats en l’entitat beneficiària per un període mínim de 4 anys.
 3. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines emplenats de conformitat amb la O.M. 27-12-94 i amb els butlletins de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2).
 4. Full publicitari de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats subvencionades amb la fórmula següent: "Amb el suport de l'Ajuntament de Calafell" i el logotip oficial de l'Ajuntament de Calafell, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació. En el cas que no es pogués aportar l’esmenta full, el personal tècnic municipal corresponent incorporarà a l’expedient declaració conforme en l’activitat subvencionada no es va programar la confecció del mateix.

El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir de la data de finalització  de l’activitat i, com a màxim fins el 31 de desembre de l’any en curs. Els projectes, programes o activitats subvencionades s’hauran de realitzar com a màxim fins al 31 de desembre. En el cas concret de les entitats que realitzin una activitat subvencionada la darrera quinzena de l’any, el termini per a la seva justificació podrà prorrogar-se fins al 15 de gener de l’any següent.

A fi i efecte de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents justificatius presentats pels beneficiaris hauran d’ésser validats i estampillats pel servei gestor, mitjançant un segell existent a l’efecte.

El servei corresponent comprovarà l’aplicació efectiva de l’ajut a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i el beneficiari facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi.

La justificació haurà d’ésser aprovada per l’òrgan competent, que serà el que va concedir la subvenció, arxivant-se pel servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntant-se tots els documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, l’informe i certificat de conformitat previ de l’òrgan gestor.

No obstant això, cas per cas o de manera genèrica, Intervenció municipal podrà establir altres requisits de comprovació i documentació complementària a la requerida en aquestes bases" 

Legislació aplicable

En els aspectes no previstos en aquestes bases s’aplicarà la Llei estatal 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions o normes legals que les substitueixin; així com la normativa general establerta al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Calafell.

Altres consideracions

Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà implícita l'acceptació total d'aquestes bases, per la qual cosa l'incompliment d'algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l'ajut concedit.

El servei corresponent comprovarà l'aplicació efectiva de l'ajut a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i el concessionari facilitarà l'accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi. 

La sol·licitud d’ajut no obliga a l’Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l’entitat a rebre’l. Així mateix, el fet d’haver rebut un ajut en un exercici, no suposa l’atorgament forçós d’ajuts en exercicis posteriors.

L’Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després d’atorgar l’ajut i valorarà especialment la certesa de la documentació presentada.

L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcialment l’ajut quan l’activitat es desviï del programa previst, prèvia tramitació del corresponent expedient.