Contractes formalitzats

La contractació del sector públic a l'estat espanyol fa referència a l'activitat desenvolupada per parts dels ens, els organismes o les entitats que, de conformitat amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en formen part i subscriuen contractes onerosos, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb terceres persones, per a la consecució de determinades finalitats d'interès general, dins de l'àmbit territorial català.

Aquest enllaç us conduirà directament a la pàgina del perfil del contractant de l’Ajuntament de Calafell que té allotjada al servidor segur de la Diputació de Tarragona.

Propera actualització: 28 de desembre de 2017