Convenis

Contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB - Festival Rockabilly

05/12/2017

..."1. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB  per a la celebració dels festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly, annex a la present proposta.

2. Aprovar la despesa derivada d'aquest contracte ( PD 2292 i 2293 ), per un import total de 96.400,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries C01 4320 2030000, CO1 4320 2269916, C01 4320 2279915, segons el següent detall:"...

Contracte de patrocini entre l’ajuntament de calafell i el senyors Jordi Sánchez Pérez i Albert Torné Muñoz

22/11/2017

"...Que el Patrocinador té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa del municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional. Per aquest motiu, és important que la corporació pugui participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i promoure totes les activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal..."

Contracte Programa 2017-2019 entre l'Institut Catala de les Dones

15/11/2017

"D'una part, la senyora Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones, nomenada per Decret 54/2017, de 13 de juny (DOGC núm. 7391, de 15 de juny), que actua en nom i representació d’aquesta institució, amb NIF Q-5850014A de conformitat amb allò que preveu l’article 3.b) de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones."...

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i la Fundació Bancària “la Caixa”, per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter culturals i socials.

25/10/2017

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 16 d’octubre  de 2017, acordà l’aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Fundació Bancària “La Caixa” per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social amb la següent part resolutiva:

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Calafell per la gestió del Servei d’Informació Mediadora.

25/10/2017

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 16 d’octubre  de 2017, acordà l’aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i el Departament de Justícia per a la gestió del servei d’informació mediadora amb la següent part resolutiva:

Conveni de col·laboració a signar entre l’assemblea local de creu roja calafell i l’ajuntament de calafell, per a la preparació i distribució dels lots d’aliments provinents del “progra

09/10/2017

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració a signar entre l’assemblea local de creu roja calafell i l’ajuntament de calafell, per a la preparació i distribució dels lots d’aliments provinents del “programa operatiu fons ajuda europea per a les persones mes desfavorides (fead)”