Convenis

Conveni Ajuntament de Calafell - Port Segur de Calafell en motiu dels Jocs del Mediterrani

09/03/2018

..."Que l'Ajuntament de Calafell, per a la gestió deis interessos del munic1p1, exerceix de conformitat amb els articles 66 i 71 del Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, activitats complementaries en materia d'educació, de cultura, de joventut, de l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, els museus, l'ocupació i de lluita contra l'atur."...

Coveni Hife

01/03/2018

..."Que l'Ajuntament de Calafell, per a la gestió deis interessos del municipi, exerceix de conformitat amb els articles 66 i 71 del Text refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, activitats complementaries en materia d'educació, de cúltura, de joventut, de l'esport, de promoció de la dona, de l'habitatge, de la sanitat, de protecció del medi, els arxius, les biblioteques, els museus, l'.ocupació i de lluita contra l'atµr."...

Conveni fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme

16/02/2018

Ratificar el conveni de col.laboració interadministrativa  signat  amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme.

Conveni Caritas Segur de Calafell

19/12/2017

..."OBJECTE: Cedir a Caritas de Segur de Calafell el 25% de l'ajuda aconseguida en la campanya "El Gran recapte 2017", que tindra lloc durant els dies 1 i 2 de desembre de 2017 a supermercats del municipi de Calafell."...

Conveni Caritas Poble

19/12/2017

..."OBJECTE: Cedir a Caritas Calafell Poble el 25% de l'ajuda aconseguida en la campanya "El Gran recapte 2017", que tindra lloc durant els dies 1 i 2 de desembre de 2017 a supermercats del municipi de Calafell."...

Contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB - Festival Rockabilly

05/12/2017

..."1. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO CB  per a la celebració dels festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly, annex a la present proposta.

2. Aprovar la despesa derivada d'aquest contracte ( PD 2292 i 2293 ), per un import total de 96.400,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries C01 4320 2030000, CO1 4320 2269916, C01 4320 2279915, segons el següent detall:"...

Contracte de patrocini entre l’ajuntament de calafell i el senyors Jordi Sánchez Pérez i Albert Torné Muñoz

22/11/2017

"...Que el Patrocinador té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa del municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional. Per aquest motiu, és important que la corporació pugui participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i promoure totes les activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal..."

Contracte Programa 2017-2019 entre l'Institut Catala de les Dones

15/11/2017

"D'una part, la senyora Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones, nomenada per Decret 54/2017, de 13 de juny (DOGC núm. 7391, de 15 de juny), que actua en nom i representació d’aquesta institució, amb NIF Q-5850014A de conformitat amb allò que preveu l’article 3.b) de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones."...

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i la Fundació Bancària “la Caixa”, per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter culturals i socials.

25/10/2017

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 16 d’octubre  de 2017, acordà l’aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Fundació Bancària “La Caixa” per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social amb la següent part resolutiva: