Convenis

Conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació per la creació d’estudis i projectes socials

09/02/2017

... CEPS, donada la responsabilitat que es deriva de la titularitat del servei, posara els mitjans humans per atendre els adolescents derivats de l'lnstitut Camí de Mar de Calafell i l'lnstitut La Talaia de Segur de Calafell, la direcció del projecte i la coordinació amb els diferents recursos que s'utilitzin, la relació amb els lnstituts i aportara tota la documentació tecnicopedagógica. ...

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de calafell i l’entitat fòrum calafell

12/01/2017

Aquest conveni té per objectiu concretar la col·laboració que es durà a terme entre les parts en matèria de dinamització comercial del municipi. 

Conveni interadministratiu CCBP-Ajuntament Serv.Socials Bàsics i Serv.Psicològic 2016

14/09/2016

Conveni de col·laboració entre el CCBP i l'Ajuntament per l'assumpció, per part del servei d'assessorament psicológic deis SSB que es presta des del Consell Comarcal, de les demandes derivades de l'Ajuntament...

Conveni de col.laboració conjunta en la promoció de les seves respectives ofertes turístiques, entre el Patronat de Turisme de Calafell i Port Aventura Entertainment SA

29/07/2016

Aprovar el conveni de col.laboració entre el Patronat de Turisme de Calafell i PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SA, que s’adjunta al present acord.

Facilitar les llicències, permisos i infraestructures necessàries per a la realització de les actuacions de l’espectacle “PortAventura On Tour”.

 

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i L'Ajuntament per l'aplicació de mesures alternatives a persones menors d'edat

22/07/2016

Conveni de col·laboració entre el Departament d'lnterior de la Generalitat de Catalunya i I' Ajuntament de Calafell per a l'aplicació de mesures alternatives a persones menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues amb el Departament d'lnterior, annex al present acord.

Annex al conveni de col·laboració signat entre la Universitat Rovira i Virgili L’Ajuntament de Calafell per desenvolupar projectes d’aprenentatge

07/06/2016

Annex al conveni de col·laboració signat entre la Universitat Rovira i Virgilii L’Ajuntament de Calafell per desenvolupar projectes d’aprenentatge

Conveni per la subvenció per a la implementacíó del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que I' Ajuntament de Calafell

18/04/2016 - 30/06/2016

Conveni entre la Diputació de Tarragona í la Fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte FutbolNet als municipis de la demarcació de Tarragona.