Estat execució pressupost

L'estat que manifesta com s’ha executat el pressupost aprovat per l’entitat és l’Estat de liquidació del pressupost. El pressupost d’una entitat local passa per diferents fases que formen el cicle pressupostari i podem resumir-les en les següents: ­

  • Aprovació del pressupost pel Ple de l’Entitat local. ­ 
  • Execució del pressupost pels òrgans de govern de l’Entitat local. ­ 
  • Verificació pel Ple de l’Entitat local de com s’ha ajustat l’execució del pressupost al mandat inicialment aprovat, la qual cosa es du a terme a través del control financer. 

L’Estat de liquidació del pressupost recull informació sobre el pressupost que va aprovar el Ple de l’Entitat local i com s’ha executat. Per tant, és el document que serveix perquè el Ple de l’Entitat local i qualsevol persona interessada, conegui la gestió dels ingressos i de les despeses que s’ha realitzat durant l’any.

L'Estat de liquidació del pressupost de despeses informa sobre com s’ha executat el pressupost de despeses d’una entitat local i, per tant, conté la informació necessària per conèixer quina quantitat ha gastat l’Entitat local en un any, en què s’han gastat els recursos que ha obtingut en aquest any i qui ha gastat aquests recursos.

L'Estat de liquidació del pressupost d'ingressos informa sobre com s’ha executat el pressupost d’ingressos d’una entitat local i, per tant, conté la informació necessària per conèixer quin ha estat l’import dels recursos que ha obtingut en un any l’Entitat local i d’on procedeixen aquests recursos.

  • Data última actualització: 28 de desembre de 2017